פרשת כי תבוא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה 424243453246521450
2 ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם 56235345345324452534454322595
3 ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו 424345354545524243447332389
4 ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך 444464445939
5 וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב 554454334642434244432077
6 וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה 54675543839
7 ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו 52446542442535351663
8 ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים 746345553671155
9 ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש 62534324433341346
10 ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך 43525353424644584451980
11 ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך 534332456354351455
12 כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו 24422464635543575651982
13 ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי 5445542435445735362573523100
14 לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני 254435443443544453362079
15 השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש 65425423253534345733342285
16 היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך 4345452543755434441875
17 את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו 2454526565477541571
18 ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו 56452344325261351
19 ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר 552253354762355431769
20 ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום 43552343225344441657
21 והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד 443525243453252554342074
22 וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך 552245454332434532333443445228100
23 והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד 4625526434444344441872
24 ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל 524554524541145
25 אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך 5542445644551253
26 וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך 55525445835
27 וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב 52622454341037
28 וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך 537522544454353551771
29 ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום 54455253434441352
30 ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר 4323444724
31 אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן 354232256255466561771
32 ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי 4525345246261248
33 וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם 455223532931
34 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן 4434355443334423531866
35 ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן 44444233828
36 ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן 44444233828
37 ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן 44344233827
38 ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן 43424642331035
39 ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן 43234233442331340
40 ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן 432244233927
41 ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן 43242422342331338
42 ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן 43254233826
43 ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן 43444233827
44 ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן 433532342331135
45 ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן 432424545442331449
46 והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ 4244445452263444545522442492
47 ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך 442646244451145
48 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה 434534623
49 ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך 434454535741148
50 ברוך טנאך ומשארתך 447315
51 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך 434535624
52 יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך 34255455434465551669
53 יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך 34325644354345321660
54 יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו 54234442242445561660
55 וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך 423422444531137
56 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך 645445555253446321772
57 יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה 442254253344522436444242382
58 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות 544345253442424453444462389
59 ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם 34363444446445551668
60 והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך 422444545226634444426472392
61 ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה 434534623
62 ארור טנאך ומשארתך 447315
63 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך 434453564938
64 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך 434535624
65 ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני 4422526363433425343426362489
66 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה 4422424335332351549
67 יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך 4456665776241262
68 והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל 44324453541038
69 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך 34234342534251344
70 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ 4434543346545553641877
71 והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד 55533564451045
72 יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא 445575532451149
73 יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב 446773631
74 והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע 54644453525524525451979
75 אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו 344363433233361450
76 שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע 4463444463424564251874
77 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך 465336455244331457
78 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים 3535423245245251554
79 והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה 545534626
80 יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך 44522635324534351660
81 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן 4433434423324365255242175
82 והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה 54473535431043
83 זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה 325444265935
84 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת 535424342651143
85 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך 542354242341138
86 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי 455342244933
87 כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל 234545623
88 הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה 335444443331140
89 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב 344253444441141
90 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך 442646725224445466332083
91 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם 4246624728
92 תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל 3324245553321241
93 ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך 525364245652424252632077
94 ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו 3443444444332441554
95 גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן 324323444231134
96 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך 4354525325235535642632182
97 והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך 423523557333334423534334522693
98 ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך 534346332455634241766
99 האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר 432533455454351455
100 מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך 34344344522563424351970
101 הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה 42632424324643444551971
102 ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך 75456332542456342461980
103 אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך 2245224546435235632452178
104 והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים 54243444475471357
105 והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך 522245346521140
106 גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך 22333324454444251654
107 ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך 7433356532244451560
108 והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה 442456474244564746353323525106
109 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן 643544334525532436242077
110 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש 63253443444222365631971
111 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך 445245453551146
112 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה 4423354233443465341866
113 והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה 64564352243582667431985
114 אלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב 345334234235444533342071
115 ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו 53225543522334745545442286
116 המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם 553354763941
117 ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה 33432465642431349
118 ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך 546352376524341459
119 לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם 32544254423461348
120 ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונכם 525344354347641459
121 ונקח את ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי 42455755351045
122 ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון 62454634622351352
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1747 6811
     


Valid XHTML Valid CSS