פרשת האזינו

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי 6565442732
2 יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב 4443356338331249
3 כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו 2244337725
4 הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא 444225425434431450
5 שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל 32244336827
6 ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך 1553233343433361551
7 זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך 34444233455621349
8 בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל 5547333445351251
9 כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו 2343435724
10 ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו 644534776641156
11 כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו 4432644555251249
12 יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר 4354323724
13 ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור 62535536344631355
14 חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר 43432346337235333431968
15 וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו 5554444445351252
16 יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו 6567424
17 יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם 55235255432561352
18 צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך 343525622
19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו 445446627
20 ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם 5633426235342321553
21 הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם 26326746324361354
22 כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים 224452455355541455
23 אספה עלימו רעות חצי אכלה בם 454342622
24 מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי עפר 335345344223431448
25 מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה 44374242542341348
26 אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם 56654526
27 לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת 43442552543343231656
28 כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה 23343435827
29 לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם 246357627
30 איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם 443355422244561453
31 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים 226476627
32 כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו 2434645435431247
33 חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר 354454625
34 הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי 333447624
35 לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו 23434424343431343
36 כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב 2443355242424451553
37 ואמר אי אלהימו צור חסיו בו 426342621
38 אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה 3365435573541253
39 ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל 3323334543455444441867
40 כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם 232436244930
41 אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם 2534553434741249
42 אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב 5335433354541247
43 הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו 64322544454531351
44 ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון 435224545335231450
45 ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל 43422642251034
46 ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת 54453634434342545224542285
47 כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה 22323323553642533525352276
48 וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר 54234434829
49 עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה 3226323344323442343334552480
50 ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו 3333335244244335241860
51 על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל 235243535342232544352069
52 כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל 2442442424333451550
                                                                                                                                                               
  סך הכל 615 2326
     


Valid XHTML Valid CSS