פרשת וזאת הברכה

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו 4533336235441245
2 ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו 54524535344536431665
3 אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך 234254335371141
4 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב 4333544726
5 ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 463642345937
6 יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר 3533444726
7 וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה 46534353364224541663
8 וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה 53464535462251354
9 האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו 4552634243323245651868
10 יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך 465665545251153
11 ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון 3444443547261250
12 לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן 634444434244531454
13 וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת 635444436431146
14 וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים 553535626
15 ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם 543554626
16 וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו 5355436446441253
17 בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה 44325353444433553441972
18 ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך 7335566735
19 עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול 425254323455531452
20 ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד 434525344241140
21 וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל 452224444424437251762
22 ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן 43234424826
23 ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה 735344442541145
24 ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו 534533444441143
25 ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך 45564524
26 אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים 33534575835
27 מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד 443544554541147
28 וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל 553334233624521450
29 אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך 55242453443565242741976
30 ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן 43542233532346422425222272
31 ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון 325335532352361450
32 ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער 34344436231036
33 ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר 5443436656455764241883
34 וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה 42334442241032
35 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה 53344334333252431654
36 ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה 4236342443231240
37 ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה 535235453533331452
38 ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה 62333423324464355434232278
39 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים 3243643444241243
40 לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו 348344545545441462
41 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל 4354553335251247
                                                                                                                                                               
  סך הכל 512 1989
     


Valid XHTML Valid CSS