ספר חסד לאברהם, מעין שני - עין הקורא - נהר י"א

קישור לספר עצמו לחץ כאן (עמוד 19 מתוך 118 עמודים)

Hesed

נרשום כעת מסודר וברור יותר את החלק המודגש

ומצאתי בספר כתיבת יד קדמון וז"ל:

דע כי מספר האותיות אל"ף בי"ת עם אותיות מנצפ"ך וכל אות ואות ומילויה ומילוי מלואה יעלה יחד לס' רבוא כמספר בני ישראל, ודע כי אותיות התורה בס"ת אינם יותר מל"א רבוא, וסוד הענין הוא כי לאחר שהוקם המשכן צוה הקדוש ב"ה למשה שימנה אותיות התורה שהם חיילותיו של הת"ת כי התורה שבכתב הוא סוד הת"ת, וכן צוה לו שימנה ג"כ כמה המה בני ישראל שהם חיילי המלכות, ומשה במנין זה לא מנאם כי אם באותיות התורה ומצאן שוין, וכשידע שאותיות התורה עלו ס' רבוא ידע שישראל היו ג"כ ס' רבוא, ובעבור שנמנו באותיות התורה לא שלט בהן עין הרע במנין הזה. ופירוש אותיות התורה בס' רבוא אין הכונה לאותיות הס"ת כי אותיותיה אינם יותר מל"א רבוא, אלא הכונה הוא לחשבון האותיות האלפ"א בית"א עם האותיות מנצפ"ך אשר כל אות ואות נכתב במילוי ומילוי דמילוי על דרך זה, א' אל"ף אל"ף למ"ד פ"א, וכל אלו הי"ב אותיות הם מילוי אות האל"ף, ודע כי חשבון אות הפ"א ארוכה הוא ח' מאות, ואות פ"א כפופה שמונים, וכשתמנה חשבון כל הי"ב אותיות ביחד הרי ח"י מאות וי"ח, ואז תדע כמה עולה סכום אות אל"ף לבדה, ועל דרך זה תמנה כל שאר אותיות עכ"ל וצ"ע, וזמש"ל:

נרשום כעת מסודר וברור יותר + הסבר

ומצאתי בספר כתיבת יד קדמון וזה לשונו:

דע כי מספר האותיות אל"ף בי"ת עם אותיות מנצפ"ך וכל אות ואות ומילויה ומילוי מלואה יעלה יחד לששים רבוא כמספר בני ישראל

הסבר

"דע כי מספר האותיות [הנסתרות של] אל"ף בי"ת עם אותיות מנצפ"ך ... יעלה יחד לששים רבוא כמספר בני ישראל" (פשוט באמצע המשפט הוא הכניס הסבר מפורט למה הכוונה באותיות האלף בית)

"וכל אות ואות ומילויה ומילוי מלואה" גם פה פירוט זה מתחלק לשני חלקים

1. וכל אות ואות ומילויה
2. ומילוי מלואה

כלומר בחלק הראשון הוא מסביר שזה רק מילויה של כל אות ואות [ללא החלק הגלוי] ובסעיף השני הוא מסביר שזה חייב להיות המילוי כולו
(המילוי כולו כלומר כל המילוי של האות א' וזה 2 האותיות "לף" ולא רק חלק ממנו!) אין הכוונה פה במילוי מילויה אלא רשום מילוי מלואה
דבר נוסף: רשום מלואה כדי להדגיש שהכוונה רק במילוי וללא החלק הגלוי של האות

ודע כי אותיות התורה בספר תורה אינם יותר מ31 רבוא

הסבר

ישנם 304805 אותיות בספר תורה

אלף 27059 בית 16345 גימל 2109 דלת 7032 הא 28056 ואו 30513 זין 2198 חית 7189 טת 1804
יוד 31531 כף 8610 ךף 3358 למד 21570 מם 14466 םם 10624 נון 9867 ןון 4259 סמך 1833
עין 11250 פא 3975 ףא 830 צדי 2927 ץדי 1035 קוף 4695 ריש 18125 שין 15595 תאו 17950

סוד הענין

לאחר שהוקם המשכן צוה הקדוש ברוך הוא למשה שימנה אותיות התורה שהם חיילותיו של התלמוד תורה כי התורה שבכתב הוא סוד התלמוד תורה
וכן צוה לו שימנה גם כן כמה המה בני ישראל שהם חיילי המלכות ומשה במנין זה לא מנאם כי אם באותיות התורה ומצאן שוין
וכשידע שאותיות התורה עלו ששים רבוא ידע שישראל היו גם כן ששים רבוא ובעבור שנמנו באותיות התורה לא שלט בהן עין הרע במנין הזה.

ופירוש אותיות התורה בששים רבוא אין הכונה לאותיות הספר תורה כי אותיותיה אינם יותר מ31 רבוא
אלא הכונה הוא לחשבון האותיות האלפ"א בית"א עם האותיות מנצפ"ך אשר כל אות ואות נכתב במילוי ומילוי דמילוי על דרך זה:

א' >>> אל"ף >>> אל"ף למ"ד פ"א

הסבר

רגיל >>> מילויה >>> ומילוי דמילוי

וכל אלו ה12 אותיות הם מילוי אות האל"ף

ודע כי חשבון אות הפ"א ארוכה [סופית ף] הוא 800

ואות פ"א כפופה [רגילה פ] שמונים

הסבר

א - 1
ב - 2
ג - 3
ד - 4
ה - 5
ו - 6
ז - 7
ח - 8
ט - 9
י - 10
כ - 20
ל - 30
מ - 40
נ - 50
ס - 60
ע - 70
פ – 80 (אות פ"א כפופה שמונים)
צ - 90
ק - 100
ר - 200
ש - 300
ת - 400
ך - 500
ם - 600
ן - 700
ף - 800 (חשבון אות הפ"א ארוכה הוא 800)
ץ - 900
א - 1000 (וחוזר לתחילה , לכן שמו אלף)

הכוונה בחשבון האות פ"א שהיא ארוכה היתה ביחס ל א-ל-ף כלומר: לאות ף הסופית
כלומר: אותיות מנצפ"ך ארוכות הן ולכן חשבונן שונה!

וכשתמנה חשבון כל הי"ב אותיות ביחד הרי ח"י מאות וי"ח

ואז תדע כמה עולה סכום אות אל"ף לבדה

הסבר

א' >>> אל"ף >>> אל"ף למ"ד פ"א

רגיל + מילויה + מילוי דמילוי

סך הכל 12 אותיות

1 >>> 1 + 30 + 800 >>> 1 + 30 + 800 + 30 + 40 + 4 + 80 + 1

חשבון כל 12 האותיות נותן 1818

ועל דרך זה תמנה כל שאר אותיות [נסתרות בספר תורה]

עד כאן לשונו

וצריך עיון

וזה מה שרציתי לבאר

וצריך עיון

הסבר הרבה יותר מעמיק

"דע כי מספר האותיות [הנסתרות של] אל"ף בי"ת עם אותיות מנצפ"ך ... יעלה יחד לששים רבוא כמספר בני ישראל"

ופשוט באמצע המשפט הוא הכניס הסבר מפורט למה הכוונה באותיות האלף בית

"וכל אות ואות ומילויה ומילוי מלואה" גם פה פירוט זה מתחלק לשני חלקים

1. וכל אות ואות ומילויה
2. ומילוי מלואה

כלומר בחלק הראשון הוא מסביר שזה רק מילויה של כל אות ואות [ללא החלק הגלוי] ובסעיף השני הוא מסביר שזה חייב להיות המילוי כולו
(כל המילוי של האות א' זה 2 האותיות "לף" ולא רק חלק ממנו!)

אין הכוונה פה במילוי מילויה אלא רשום מילוי מלואה

לאחר מכן בהמשך רשום "כל אות ואות נכתב במילוי ומילוי דמילוי על דרך זה"

תזהרו לא להתבלבל! מפורט בקטע זה 2 דברים שונים

נושא ראשון הוא על מילוי אותיות + מנצפך
אך ישנו נושא נפרד שהוא ההסבר על המילוי השלם של האותיות ששם מדובר על מילוי דמילוי

ובגלל זה רשום בסוף "וצריך עיון" כי לא הבינו מה הכוונה וניתן לטעות ברישום הדברים האלה שמילוי דמילוי הוא זה שנותן ששים ריבוא אך לא כך הדבר

פשוט מה שהיה רשום בספר "כתיבת יד קדמון" הועתק ממקור מסויים ששם דברו על 2 נושאים שונים
והם הועתקו ביחד כיוון שבחלק שהועתק דיברו על סוגים שונים של מילוי אותיות כאשר אחד מהם הוא מילוי אותיות במלואן
והשני מילוי אותיות ומילוי מילוין ולא ניתן לומר שנושאים אלה לא קשורים אחד לשני

כיוון כאשר אתה רושם "מילוי מלואה" ראוי להרחיב ולתת הסבר גם על איך ממלאים את המילוי המלא!
וגם היה הרחבה בעניין זה לגבי הרישום המלא של המילוי וזה כבר ערכה של האות אל"ף על פי הסוד [1818]

סיכום

אמרו חכמי תורת הנסתר כי כל נשמה של יהודי יש לה שורש באות אחת מאותיות התורה,
שכן ראשי התיבות של המילה "ישראל" הן: יש ששים ריבוא אותיות לתורה!

הרבה טועים בעניין זה וחושבים שהכוונה של הדברים שישנם ששים ריבוא אותיות גלויות בתורה
וצריך לקרוא זאת בעיון ובעומקם של דברים כיוון שרשום:

כל נשמה של יהודי יש לה שורש באות אחת מאותיות התורה

וזה על פי המשל שמה ששורשה של אות שונה משורשה של תיבה
שורשה של אות היא המילוי שלה ולכן הצורה הנכונה של הדברים הן:

כל נשמה של יהודי יש לה שורש באות אחת מאותיות [הנסתרות שהן המילוי של אותיות] התורה

דבר נוסף

כל זה המובא לעיל הינו חלק מתוך ספר "כתיבת יד קדמון" שממנו הועתק עניין אותיות הנסתרות בתורה עם אותיות מנצפ"ך אבל....

עניין זה הועתק כנראה לא בשלמותו ברישומו שם וכנראה לא בפירוט הנדרש כיוון שרשום שישנו צורך בעיון נוסף בדבר

אותיות נסתרות בספר תורה + אותיות מנצפך נותנות סך הכל 599947 אותיות

וישנם עוד 53 אותיות מיוחדות בספר תורה שהן: רבתי זעירא "ביה שמו" ומנוקדות

חיבור כל האותיות הללו ביחד נותנות בדיוק ששים ריבוא אותיות נסתרות שבספר תורה!

וזה כל עניין הסוד:

יש שישים ריבוא אותיות לתורהValid XHTML Valid CSS