תריג מצוות

         
פרשת בראשית
1 א עשה פרו ורבו.
 
פרשת לך לך
1 ב עשה למול כל זכר לח' ימים
 
פרשת וישלח
1 ג לא תעשה שלא לאכול גיד הנשה
 
פרשת בא
1 ד עשה לקדש חדשים
2 ה עשה לשחוט הפסח ביד' בניסן
3 ו עשה לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן
4 ז לא תעשה שלא לאכול פסח נא ומבושל
5 ח לא תעשה שלא להותיר מהפסח למחר
6 ט עשה לבער חמץ בערב פסח
7 י עשה לאכול מצה בליל א' דפסח
8 יא לא תעשה שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח
9 יב לא תעשה שלא לאכול תערובת חמץ בפסח
10 יג לא תעשה שלא להאכיל בשר פסח למומר
11 יד לא תעשה שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר
12 טו לא תעשה שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו
13 טז לא תעשה שלא לשבור עצם מקרבן פסח
14 יז לא תעשה שלא יאכל ערל מבשר הפסח
15 יח עשה לקדש כל בכור
16 יט לא תעשה שלא יאכל חמץ בפסח
17 כ לא תעשה שלא יראה חמץ בגבולינו בפסח
18 כא עשה לספר יציאת מצרים בליל פסח
19 כב עשה לפדות פטר חמור בשה
20 כג עשה לערוף פטר חמור אם לא פדאו
 
פרשת בשלח
1 כד לא תעשה שלא לצאת חוץ לתחום שבת
 
פרשת יתרו
1 כה עשה לידע ולהאמין שיש אלוה
2 כו לא תעשה שלא יעלה במחשבה שיש אלוה זולתו
3 כז לא תעשה לא תעשה לך פסל
4 כח לא תעשה לא תשתחוה להם
5 כט לא תעשה ולא תעבדם
6 ל לא תעשה שלא לשבע לשוא
7 לא עשה קידוש בשבת
8 לב לא תעשה שלא לעשות מלאכה בשבת
9 לג עשה לכבד אב ואם
10 לד לא תעשה לא תרצח
11 לה לא תעשה לא תנאף עם אשת איש
12 לו לא תעשה לא תגנוב נפש מישראל
13 לז לא תעשה שלא להעיד שקר
14 לח לא תעשה לא תחמוד
15 לט לא תעשה שלא לעשות צורת אדם לנוי
16 מ לא תעשה שלא לבנות מזבח מאבני גזית
17 מא לא תעשה שלא לעלות במעלות על המזבח
 
פרשת משפטים
1 מב עשה לדון דין עבד עברי
2 מג עשה ליעד אמה העבריה
3 מד עשה אם לא יעדה והפדה
4 מה לא תעשה שלא למכור אמה העבריה
5 מו לא תעשה שארה כסותה ועונתה לא יגרע
6 מז לא תעשה שלא להכות אב ואם
7 מח עשה להרוג בחנק להמחויב חנק
8 מט עשה לדון קנסות לחובל בחברו
9 נ עשה להרוג בסייף להמחויב סייף
10 נא עשה לדון דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה
11 נב לא תעשה שלא לאכול שור הנסקל
12 נג עשה לדון דין נזקי בור
13 נד עשה לדון דין גנב תשלומין או מיתה
14 נה עשה לדון דין הבער הוא נזקי שן ורגל
15 נו עשה לדון דין נזקי אש
16 נז עשה לדון דין שומר חינם
17 נח עשה לדון דין טוען ומודה וכופר
18 נט עשה לדון דין שומר שכר ושוכר
19 ס עשה לדון דין שואל
20 סא עשה לדון דין מפתה בתולה
21 סב לא תעשה שלא לחיות מכשפה
22 סג לא תעשה שלא להונות גר בדברים
23 סד לא תעשה שלא להונות גר בממון
24 סה לא תעשה שלא לענות אלמנה ויתום
25 סו עשה להלוות לעניי ישראל
26 סז לא תעשה שלא לתבוע חוב ממי שאין לו
27 סח לא תעשה שלא להתעסק בין מלוה ללוה בריבית
28 סט לא תעשה שלא לקלל דיין
29 ע לא תעשה לאו דברכת השם היא מגדף
30 עא לא תעשה שלא לקלל נשיא
31 עב לא תעשה שלא להקדים חוקי התבואות
32 עג לא תעשה שלא לאכול טריפה
33 עד לא תעשה שלא לשמוע טענת בעל דין בלא חברו
34 עה לא תעשה שלא לקבל עדות בעל עבירה
35 עו לא תעשה שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות
36 עז לא תעשה שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות
37 עח עשה אחרי רבים להטות
38 עט לא תעשה שלא לרחם על עני בדין
39 פ עשה לפרוק משא מהנכשל בדרך
40 פא לא תעשה שלא להטות דין חוטא מפני רשעו
41 פב לא תעשה שלא לחתוך דין באומד הדעת
42 פג לא תעשה שלא ליקח שוחד
43 פד עשה להשמיט הארץ בשביעית
44 פה עשה לשבות ממלאכה בשבת
45 פו לא תעשה שלא לישבע בשם עבודה זרה
46 פז לא תעשה שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה
47 פח עשה לחוג בג' רגלים
48 פט לא תעשה שלא לשחוט פסח על חמץ
49 צ לא תעשה שלא להלין אימורי פסח עד בוקר
50 צא עשה להפריש ביכורים ולהביאם במקדש
51 צב לא תעשה שלא לבשל בשר בחלב
52 צג לא תעשה שלא לכרות ברית לז' אומות ולכל עובדי עבודה זרה
53 צד לא תעשה שלא ישבו עכו"ם בארצנו
 
פרשת תרומה
1 צה עשה לבנות בית מקדש
2 צו לא תעשה שלא להסיר בדי הארון
3 צז עשה לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד
 
פרשת תצוה
1 צח עשה לערוך נרות במקדש
2 צט עשה שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד
3 ק לא תעשה שלא להסיר החושן מעל האפוד
4 קא לא תעשה שלא לקרוע המעיל של הכהנים
5 קב עשה אכילת בשר חטאת ואשם
6 קג עשה להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב
7 קד לא תעשה שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת
 
פרשת כי תשא
1 קה עשה לתת מחצית שקל בכל שנה
2 קו עשה שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה
3 קז עשה למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה
4 קח לא תעשה שלא לסוך זר בשמן המשחה
5 קט לא תעשה שלא לעשות כמו שמן המשחה
6 קי לא תעשה שלא לעשות כמתכונת קטורת
7 קיא לא תעשה שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה
8 קיב עשה לשבות מעבודת הארץ בשמיטה
9 קיג לא תעשה שלא לאכול בשר בחלב
 
פרשת ויקהל
1 קיד לא תעשה שלא לענוש בשבת
 
פרשת ויקרא
1 קטו עשה לעשות מעשה קרבן עולה
2 קטז עשה לעשות מעשה מנחה
3 קיז לא תעשה שלא להקטיר שאור ודבש
4 קיח לא תעשה שלא להשבית מלח מקרבנות
5 קיט עשה למלוח כל הקרבנות
6 קכ עשה להקריב פר העלם דבר של הציבור
7 קכא עשה קרבן חטאת על שגגת כרת
8 קכב עשה להעיד בבי"ד עדות שיודע
9 קכג עשה להקריב קורבן עולה ויורד
10 קכד לא תעשה שלא להבדיל בחטאת העוף
11 קכה לא תעשה שלא לשים שמן במנחת חוטא
12 קכו לא תעשה שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
13 קכז עשה המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם
14 קכח עשה להביא אשם תלוי על ספק
15 קכט עשה להשיב את הגזילה אשר גזל
16 קל עשה שיקריב חוטא אשם ודאי
 
פרשת צו
1 קלא עשה להרים הדשן מהמזבח בכל יום
2 קלב עשה שתוקד אש על המזבח תמיד
3 קלג לא תעשה שלא לכבוד אש המזבח
4 קלד עשה שיאכלו כהנים שיורי מנחות
5 קלה לא תעשה שלא לאפות שיורי מנחות חמץ
6 קלו עשה שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום
7 קלז לא תעשה שלא לאכול מנחת כהן
8 קלח עשה סדר קרבן חטאת
9 קלט לא תעשה שלא לאכול מחטאת הפנימית
10 קמ עשה סדר קרבן אשם
11 קמא עשה סדר קרבן שלמים
12 קמב לא תעשה שלא להותיר קדשים אחר זמנן
13 קמג עשה לשרוף הנותר מקדשים
14 קמד לא תעשה שלא לאכול פיגול
15 קמה לא תעשה שלא לאכול קדשים שנטמאו
16 קמו עשה לשרוף קדשים שנטמאו
17 קמז לא תעשה שלא לאכול חלב
18 קמח לא תעשה שלא לאכול דם
 
פרשת שמיני
1 קמט לא תעשה שלא ליכנס למקדש מגודל שער
2 קנ לא תעשה שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים
3 קנא לא תעשה שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה
4 קנב לא תעשה שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי
5 קנג עשה לבדוק סימני בהמה וחיה
6 קנד לא תעשה שלא לאכול בהמה וחיה טמאים
7 קנה עשה לבדוק בסימני דגים
8 קנו לא תעשה שלא לאכול דג טמא
9 קנז לא תעשה שלא לאכול עוף טמא
10 קנח עשה לבדוק סימני חגבים
11 קנט עשה להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים
12 קס עשה לדון דין טומאת אוכלין ומשקין
13 קסא עשה להיות נבלה טמאה ומטמאה
14 קסב לא תעשה שלא לאכול שרץ הארץ
15 קסג לא תעשה שלא לאכול תולעת הפירות
16 קסד לא תעשה שלא לאכול שרץ המים
17 קסה לא תעשה שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש
 
פרשת תזריע
1 קסו עשה שתהא יולדת טמאה ומטמאה
2 קסז לא תעשה שלא יאכל טמא קדשים
3 קסח עשה שתקריב יולדת קרבן כשתטהר
4 קסט עשה שיהא המצורע טמא ומטמא
5 קע לא תעשה שלא לגלח הנתק
6 קעא עשה פריעה ופרימה במצורע
7 קעב עשה לדון דין טומאת צרעת בגדים
 
פרשת מצורע
1 קעג עשה טהרת מצורע
2 קעד עשה שיגלח המצורע כשיטהר
3 קעה עשה קרבן מצורע כשיטהר
4 קעו עשה שיטבול טמא במי מקוה
5 קעז עשה טומאת נגעי בתים
6 קעח עשה טומאת הזב
7 קעט עשה שיקריב הזב קרבן כשיטהר
8 קפ עשה שיהא שכבת זרע טמא ומטמא
9 קפא עשה שתהא נדה טמאה ומטמאה
10 קפב עשה שתא זבה טמאה ומטמאה
11 קפג עשה שתקריב זבה קרבן כשתטהר
 
פרשת אחרי מות
1 קפד לא תעשה שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש
2 קפה עשה שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור
3 קפו לא תעשה שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה
4 קפז עשה לכסות דם שחיטת חיה ועוף
5 קפח לא תעשה שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה
6 קפט לא תעשה שלא לגלות ערות אביו
7 קצ לא תעשה שלא לבא על אמו
8 קצא לא תעשה שלא לבא על אשת אביו
9 קצב לא תעשה שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו
10 קצג לא תעשה שלא לבא על בת בנו
11 קצד לא תעשה שלא לבא על בת בתו
12 קצה לא תעשה שלא לבא על בתו מק"ו
13 קצו לא תעשה שלא לבא על אחותו מנשואת אביו
14 קצז לא תעשה שלא לבא על אחות אביו
15 קצח לא תעשה שלא לבא על אחות אמו
16 קצט לא תעשה שלא לגלות ערות אחי אביו
17 ר לא תעשה שלא לבא על אשת אחי אביו
18 רא לא תעשה שלא לבא על אשת בנו
19 רב לא תעשה שלא לבא על אשת אחיו
20 רג לא תעשה שלא לישא אשה ובתה
21 רד לא תעשה שלא לישא אשה ובת בנה
22 רה לא תעשה שלא לישא אשה ובת בתה
23 רו לא תעשה שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו
24 רז לא תעשה שלא לבא על נדה
25 רח לא תעשה שלא ליתן מזרעו למולך
26 רט לא תעשה שלא לבא על הזכר
27 רי לא תעשה שלא לבא על בהמה
28 ריא לא תעשה שלא תביא אשה בהמה עליה
 
פרשת קדושים
1 ריב עשה איש אמו ואביו תיראו
2 ריג לא תעשה שלא לפנות אחר עבודה זרה
3 ריד לא תעשה שלא לעשות עבודה זרה לעבדה
4 רטו לא תעשה שלא לאכול נותר
5 רטז לא תעשה שלא לכלות פאת השדה
6 ריז עשה לעזוב פאה בשדה לעניים
7 ריח לא תעשה שלא ילקוט בעל הבית לקט
8 ריט עשה לעזוב הלקט לעניים
9 רכ לא תעשה שלא יקלוט בעל הבית עוללות
10 רכא עשה לעזוב העוללות לעניים
11 רכב לא תעשה שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם
12 רכג עשה לעזוב הפרט לעניים
13 רכד לא תעשה שלא לגנוב שום חפץ או ממון
14 רכה לא תעשה שלא לכפור בפקדון
15 רכו לא תעשה שלא לישבע שקר על כפירת ממון
16 רכז לא תעשה שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי
17 רכח לא תעשה שלא לעשוק
18 רכט לא תעשה שלא לגזול
19 רל לא תעשה שלא לאחר שכר שכיר
20 רלא לא תעשה שלא לקלל ישראל אפילו חרש
21 רלב לא תעשה שלא להכשיל תם בעצה
22 רלג לא תעשה שלא לעשות עוול במשפט
23 רלד לא תעשה שלא להדר גדול בדין
24 רלה עשה לשפוט בצדק
25 רלו לא תעשה שלא ילך רכיל
26 רלז לא תעשה שלא למנוע מלהציל חברו
27 רלח לא תעשה שלא לשנוא את חברו
28 רלט עשה להוכיח את החוטא
29 רמ לא תעשה שלא לבייש אדם מישראל
30 רמא לא תעשה שלא לנקום בחברו
31 רמב לא תעשה שלא לנטור
32 רמג עשה לאהוב כל אדם מישראל
33 רמד לא תעשה שלא להרביע בהמה כלאים
34 רמה לא תעשה שלא לזרוע כלאי זרעים
35 רמו לא תעשה שלא לאכול ערלה
36 רמז עשה להיות נטע רבעי קודש
37 רמח לא תעשה שלא להיות זולל וסובא
38 רמט לא תעשה שלא לנחש
39 רנ לא תעשה שלא לעונן
40 רנב לא תעשה שלא להקיף פאות הראש
41 רנג לא תעשה שלא להשחית פאות הזקן
42 רנד לא תעשה שלא לכתוב קעקע בבשרו
43 רנה עשה לירא מן המקדש
44 רנו לא תעשה שלא לעשות מעשה אוב
45 רנז לא תעשה שלא לעשות מעשה ידעוני
46 רנח עשה לכבד לומדי תורה וזקן
47 רנט לא תעשה שלא לעשות עול במדה ובמשקל
48 רס עשה לצדק מאזנים ומשקולות ומדות
49 רסא לא תעשה שלא לקלל אב ואם
50 רסב עשה לדון בשריפה למחויב
51 רסג לא תעשה שלא ללכת בחוקות הגויים
 
פרשת אמור
1 רסד לא תעשה שלא יטמא כהן למת
2 רסה עשה שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים
3 רסו לא תעשה שלא יעבד טבול יום במקדש
4 רסז לא תעשה שלא ישא כהן זונה
5 רסח לא תעשה שלא ישא כהן חללה
6 רסט לא תעשה שלא ישא כהן גרושה
7 רע עשה לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד
8 רעא לא תעשה שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת
9 רעב לא תעשה שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים
10 רעג עשה שישא כהן גדול בתולה בנערותה
11 רעד לא תעשה שלא יקח כהן גדול אלמנה
12 רעה לא תעשה שלא יבעול כהן גדול אלמנה
13 רעו לא תעשה שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע
14 רעז לא תעשה שלא יעבוד כהן בעל מום עובר
15 רעח לא תעשה שלא יכנס בעל מום למקדש
16 רעט לא תעשה שלא יעבוד כהן טמא
17 רפ לא תעשה שלא יאכל כהן טמא תרומה
18 רפא לא תעשה שלא יאכל זר תרומה
19 רפב לא תעשה שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה
20 רפג לא תעשה שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש
21 רפד לא תעשה שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה
22 רפה לא תעשה שלא לאכול טבל אפילו כהן
23 רפו עשה שיהיה כל קורבן תמים
24 רפז לא תעשה שלא להקדיש בעל מום למזבח
25 רפח לא תעשה שלא להטיל מום בקודשים
26 רפט לא תעשה שלא לשחוט בעל מום לקורבן
27 רצ לא תעשה שלא להקטיר אימורי בעל מום
28 רצא לא תעשה שלא לזרוק דם בעל מום
29 רצב לא תעשה שלא לסרס זכר משום בעל חי
30 רצג לא תעשה שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי
31 רצד עשה שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים
32 רצה לא תעשה שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
33 רצו לא תעשה ולא תחללו את שם קודשי
34 רצז עשה ונקדשתי בתוך בני ישראל
35 רצח עשה לשבות ביום ראשון של פסח
36 רצט לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
37 ש עשה להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח
38 שא עשה לשבות ביום השביעי של פסח
39 שב לא תעשה שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח
40 שג עשה להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן
41 שד לא תעשה שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר
42 שה לא תעשה שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר
43 שו לא תעשה שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר
44 שז עשה לספור ספירת העומר ז' שבועות
45 שח עשה להביא שתי הלחם בעצרת
46 שט עשה לשבות ממלאכה בעצרת
47 שי לא תעשה שלא לעשות מלאכה בעצרת
48 שיא עשה לשבות ממלאכה בראש השנה
49 שיב לא תעשה שלא לעשות מלאכה בראש השנה
50 שיג עשה להקריב קורבן מוסף בראש השנה
51 שיד עשה להתענות ביום הכיפורים
52 שטו לא תעשה שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
53 שטז לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
54 שיז עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים
55 שיח עשה להקריב קורבן מוסף ביום כפור
56 שיט עשה לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות
57 שכ לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
58 שכא עשה להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות
59 שכב עשה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
60 שכג לא תעשה שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת
61 שכד עשה להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת
62 שכה עשה ליטול ארבע מינים בסוכות
63 שכו עשה לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות
 
פרשת בהר
1 שכז לא תעשה שלא לעבוד אדמה בשביעית
2 שכח לא תעשה שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית
3 שכט לא תעשה שלא לקצור ספיחים בשביעית
4 של לא תעשה שלא לבצור ענבים בשביעית
5 שלא עשה לספור שנות יובל ז' שמיטות
6 שלב עשה לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל
7 שלג עשה לקדש שנת החמישים
8 שלד לא תעשה שלא לעבוד אדמה ביובל
9 שלה לא תעשה שלא לקצור ספיחים ביובל
10 שלו לא תעשה שלא לבצור ענבים ביובל
11 שלז עשה לדון דין מקח וממכר
12 שלח לא תעשה שלא להונות במקח וממכר
13 שלט לא תעשה שלא להונות חברו בדברים
14 שמ לא תעשה שלא תמכר הארץ לצמיתות
15 שמא עשה להשיב קרקעות לבעלים ביובל
16 שמב עשה לגאול בתי ערי חומה עד שנה
17 שמג לא תעשה שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה
18 שמד לא תעשה שלא להלוות בריבית
19 שמה לא תעשה שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון
20 שמו לא תעשה שלא למכור עבד עברי בבזיון
21 שמז לא תעשה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך
22 שמח לא תעשה שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך
23 שמט עשה לעבוד בעבד כנעני לעולם
24 שנ לא תעשה שלא להשתחות על אבן משכית
 
פרשת בחוקותי
1 שנא עשה לדון דין ערכי אדם
2 שנא לא תעשה שלא להמיר בהמת קודשים
3 שנב עשה להיות התמורה קודש
4 שנג עשה לדון דין ערכי בהמה
5 שנד עשה לדון ערכי בתים
6 שנה עשה לדון דין ערכי שדות
7 שנו לא תעשה שלא לשנות מקורבן לקורבן
8 שנז עשה לדון דין מחרים נכסיו
9 שנח לא תעשה שלא ימכור שדה החרם
10 שנט לא תעשה שלא יגאל שדה החרם
11 שס עשה להפריש מעשר בהמה
12 שסא לא תעשה שלא ימכר מעשר בהמה
 
פרשת נשא
1 שסב עשה לשלח טמאים מן המחנה
2 שסג לא תעשה שלא יכנס טמא למקדש
3 שסד עשה לשוב מהעונות ולהתודות
4 שסה עשה לעשות לסוטה כמשפט הכתוב
5 שסו לא תעשה שלא ליתן שמן במנחת חוטא
6 שסז לא תעשה שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
7 שסח לא תעשה שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר
8 שסט לא תעשה שלא יאכל נזיר עבנים לחים
9 שע לא תעשה שלא יאכל נזיר ענבים יבשים
10 שעא לא תעשה שלא יאכל נזיר חרצנים
11 שעב לא תעשה שלא יאכל נזיר זגים
12 שעג לא תעשה שלא יגלח נזיר שערו
13 שעד עשה שיגדל נזיר שערו
14 שעה לא תעשה שלא יכנס נזיר לאהל מת
15 שעו לא תעשה שלא יטמא נזיר למת
16 שעז עשה שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו
17 שעח עשה שיברכו כהנים את ישראל
18 שעט עשה לשאת הארון בכתף
 
פרשת בהעלותך
1 שפ עשה לשחוט פסח שני בי"ד באייר
2 שפא עשה לאכול פסח שני ליל טו' באייר
3 שפב לא תעשה שלא להותיר מפסח שני עד בוקר
4 שפג לא תעשה שלא לשבור עצם מפסח שני
5 שפד עשה לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא
 
פרשת שלח לך
1 שפה עשה להפריש חלה וליתנה לכהן
2 שפו עשה לעשות ציצית על כנפי הבגד
3 שפז לא תעשה שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים
 
פרשת קרח
1 שפח עשה לשמור המקדש
2 שפט לא תעשה שלא לבטל שמירה מן המקדש
3 שצ לא תעשה שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו
4 שצא לא תעשה שלא יעבוד זר עבודה במקדש
5 שצב עשה לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן
6 שצג לא תעשה שלא לפדות בכור בהמה טהורה
7 שצד עשה שהלויים יעבדו במקדש
8 שצה עשה להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי
9 שצו עשה שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן
 
פרשת חקת
1 שצז עשה לעשות מעשה פרה אדומה
2 שצח עשה טומאת מת
3 שצט עשה שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים
 
פרשת פינחס
1 ת עשה לדון דין סדר נחלאות
2 תא עשה להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום
3 תב עשה להקריב קורבן מוסף בשבת
4 תג עשה להקריב קורבן מוסף בראש חודש
5 תד עשה להקריב קורבן מוסף בעצרת
6 תה עשה לשמוע קול שופר בראש השנה
 
פרשת מטות
1 תו עשה לדון דין הפרת נדרים
2 תז לא תעשה שלא יחל דברו שנדר
 
פרשת מסעי
1 תח עשה לתת ללויים ערים לשבת
2 תט לא תעשה שלא להמית וצח עד עמדו לדין
3 תי עשה להגלות הורג נפש בשגגה
4 תיא לא תעשה שלא יורה עד אחד בדיני נפשות
5 תיב לא תעשה שלא לקחת כופר להציל רוצח ממוות
6 תיג לא תעשה שלא לקחת כופר ממחוייב גלות
 
פרשת דברים
1 תיד לא תעשה שלא למנות דיין שאינו הגון
2 תטו לא תעשה שלא יירא הדיין מבעל דין
 
פרשת ואתחנן
1 תטז לא תעשה שלא להתאות בלב דבר של חברו
2 תיז עשה ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד
3 תיח עשה לאהוב השית' בכל לב
4 תיט עשה ללמוד תורה וללמדה
5 תכ עשה לקרות קריאת שמע שחרית וערבית
6 תכא עשה לקשור תפילין על היד
7 תכב עשה להניח תפילין על הראש
8 תכג עשה לקבוע מזוזה בשערים
9 תכד לא תעשה שלא לנסות השי' ולנביא אמת
10 תכה עשה להחריב שבעה אומות
11 תכו לא תעשה שלא לחון עכו"ם
12 תכז לא תעשה שלא להתחתן עם עכו"ם
 
פרשת עקב
1 תכח לא תעשה שלא להנות מציפוי ע"ז
2 תכט לא תעשה שלא להנות מתקרובת ע"ז
3 תל עשה לברך ברכת המזון
4 תלא עשה לאהוב את הגר
5 תלב עשה לירא את ה'
6 תלג עשה להתפלל בכל יום להשית'
7 תלד עשה להתדבק בתלמידי חכמים
8 תלה עשה לישבע באמת בשמו יתברך
 
פרשת ראה
1 תלו עשה לאבד ע"ז ומשמשיה
2 תלז לא תעשה שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו
3 תלח עשה להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש
4 תלט לא תעשה שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה
5 תמ עשה להקריב כל הקורבנות בבית המקדש
6 תמא עשה לפדות קודשים שנפל בהם מום
7 תמב לא תעשה שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים
8 תמג לא תעשה שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים
9 תמד לא תעשה שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים
10 תמה לא תעשה שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים
11 תמו לא תעשה שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים
12 תמז לא תעשה שלא לאכול בשר עולה
13 תמח לא תעשה שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים
14 תמט לא תעשה שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים
15 תנ לא תעשה שלא לעזוב הלוים
16 תנא עשה שחיטה
17 תנב לא תעשה שלא לאכול אבר מן החי
18 תנג עשה להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש
19 תנד לא תעשה שלא להוסיף על מצוות התורה
20 תנה לא תעשה שלא לגרוע ממצוות התורה
21 תנו לא תעשה שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה
22 תנז לא תעשה שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה
23 תנח לא תעשה שלא לאהוב את המסית
24 תנט לא תעשה שלא לעזור השנאה מן המסית
25 תס לא תעשה שלא להציל את המסית
26 תסא לא תעשה שלא ללמד זכות על המסית
27 תסב לא תעשה שלא למנוע מללמד חובה על המסית
28 תסג עשה לדרוש ולחקור העדים היטב
29 תסד עשה לשרוף עיר הנדחת
30 תסה לא תעשה שלא לבנות עיר הנדחת
31 תסו לא תעשה שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת
32 תסז לא תעשה שלא להתגודד על המת
33 תסח לא תעשה שלא לקרוע שער ראשו על המת
34 תסט לא תעשה שלא לאכול פסולי המוקדשין
35 תע עשה לבדוק בסימני העוף
36 תעא לא תעשה שלא לאכול שרץ העוף
37 תעב לא תעשה שלא לאכול נבלה
38 תעג עשה להפריש מעשר שני
39 תעד עשה להפריש מעשר שני וליתן לעניים
40 תעה עשה להשמיט הלואה בשמיטה
41 תעו לא תעשה שלא לתבוע חוב שעבר עליו שמיטה
42 תעז עשה לנגוש את הנכרי
43 תעח לא תעשה שלא לאמץ לב מליתן צדקה
44 תעט עשה ליתן צדקה כפי יכולתו
45 תפ לא תעשה שלא למנוע מלהלוות מפחד השמיטה
46 תפא לא תעשה שלא לשלוח עבד עברי ריקם
47 תפב עשה להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי
48 תפג לא תעשה שלא לעבוד בבהמת קודשים
49 תפד לא תעשה שלא לגזוז צאן קודשים
50 תפה לא תעשה שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות
51 תפו לא תעשה שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי
52 תפז לא תעשה שלא להקריב קרבן פסח בבמת יחיד
53 תפח עשה לשמוח ברגלים
54 תפט עשה להראות בעזרה ברגלים
55 תצ לא תעשה שלא להראות בלא קורבן
 
פרשת שופטים
1 תצא עשה למנות שופטים ושוטרים
2 תצב לא תעשה שלא ליטע אשרה
3 תצג לא תעשה שלא להקים מצבה
4 תצד לא תעשה שלא להקריב בעל מום עובר
5 תצה עשה לשמוע מכל בית דין הגדול
6 תצו לא תעשה שלא לסור מדברי בית דין הגדול
7 תצז עשה למנות עלינו מלך
8 תצח לא תעשה שלא למנות מלך נכרי
9 תצט לא תעשה שלא ירבה לו המלך סוסים
10 תק לא תעשה שלא ירבה לו המלך נשים
11 תקא לא תעשה שלא ירבה לו המלך כסף וזהב
12 תקב עשה שיכתוב לו המלך ספר תורה
13 תקג לא תעשה שלא לשכון בארץ מצרים
14 תקד לא תעשה שלא יטול שבט לוי חלק בביזה
15 תקה לא תעשה שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
16 תקו עשה לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה
17 תקז עשה להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן
18 תקח עשה לתת לכהן ראשית הגז
19 תקט עשה שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש
20 תקי לא תעשה שלא לקסום
21 תקיא לא תעשה שלא לכשף
22 תקיב לא תעשה שלא לחבור חבר
23 תקיג לא תעשה שלא לשאול באוב
24 תקיד לא תעשה שלא לשאול בידעוני
25 תקטו לא תעשה שלא לדרוש אל המתים
26 תקטז עשה להשמיע לנביא אמת
27 תקיז לא תעשה שלא להתנבא שקר בשם ה'
28 תקיח לא תעשה שלא להתנבא בשם ע"ז
29 תקיט לא תעשה שלא לירא מהרוג נביא שקר
30 תקכ עשה להפריש ערי מקלט
31 תקכא לא תעשה שלא לחוס על רוצח
32 תקכב לא תעשה שלא להשיג גבול
33 תקכג לא תעשה שלא יקום דבר על פי עד אחד
34 תקכד עשה לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו
35 תקכה לא תעשה שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה
36 תקכו עשה למשוח כהן למלחמה
37 תקכז עשה לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה
38 תקכח לא תעשה שלא להחיות נשמה משבע אומות
39 תקכט לא תעשה שלא להשחית אילן מאכל
40 תקל עשה לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו
41 תקלא לא תעשה שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה
 
פרשת כי תצא
1 תקלב עשה יפת תואר במלחמה
2 תקלג לא תעשה שלא למכור יפת תואר
3 תקלד לא תעשה שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה
4 תקלה עשה לתלות מגדל ועובד עבודה זרה
5 תקלו לא תעשה שלא להלין תלוי ושאר מתים
6 תקלז עשה לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים
7 תקלח עשה להשיב אבדה לישראל
8 תקלט לא תעשה שלא להעלים עינו מהאבידה
9 תקמ לא תעשה שלא להניח בהמת חברו תחת משאה
10 תקמא עשה לטעון משא על בהמה שנפלה
11 תקמב לא תעשה שלא יהיה כלי גבר על אשה
12 תקמג לא תעשה שלא ילבש גבר שמלת אשה
13 תקמד לא תעשה שלא ליקח אם על בנים
14 תקמה עשה לשלח האם וליקח הבנים
15 תקמו עשה לעשות מעקה לגגו
16 תקמז לא תעשה שלא להניח מכשול בביתו
17 תקמח לא תעשה שלא לזרוע כלאים בכרם
18 תקמט לא תעשה שלא לאכול כלאי הכרם
19 תקנ לא תעשה שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות
20 תקנא לא תעשה שלא ללבוש שעטנז
21 תקנב עשה לישא אשה בקידושין
22 תקנג עשה שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו
23 תקנד לא תעשה שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו
24 תקנה עשה לשקול המחויב סקילה
25 תקנו לא תעשה שלא לענוש לאנוס
26 תקנז עשה שישא המאנס את אנוסתו
27 תקנח לא תעשה שלא יגרש האונס את אנוסתו
28 תקנט לא תעשה שלא ישא פצוע דכא בת ישראל
29 תקס לא תעשה שלא ישא ממזר בת ישראל
30 תקסא לא תעשה שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל
31 תקסב לא תעשה שלא לדרוש שלום עמון ומואב
32 תקסג לא תעשה שלא להרחיק אדומי שלישי
33 תקסד לא תעשה שלא להרחיק מצרי
34 תקסה לא תעשה שלא יכנס טמא להר הבית
35 תקסו עשה לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא
36 תקסז עשה לתקן יד לחפור לכסות צואתו
37 תקסח לא תעשה שלא להסגיר עבד
38 תקסט לא תעשה שלא להונות בדברים עבד
39 תקע לא תעשה שלא לבא על קדשה בלא קידושין
40 תקעא לא תעשה שלא להקריב אתנן זונה
41 תקעב לא תעשה שלא יתן הלווה ריבית לישראל
42 תקעג עשה ליקח ריבית מעכו"ם
43 תקעד לא תעשה שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים
44 תקעה עשה לקיים מוצא שפתיו בנדר
45 תקעו עשה להניח השכיר לאכול
46 תקעז לא תעשה שלא אכל הפועל בשעת מלאכה
47 תקעח לא תעשה שלא יקח הפועל יותר מאכילתו
48 תקעט עשה הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר
49 תקפ לא תעשה שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר
50 תקפא לא תעשה שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה
51 תקפב עשה שישמח החתן עם אשתו
52 תקפג לא תעשה שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש
53 תקפד לא תעשה שלא לתלוש סימני צרעת
54 תקפה לא תעשה שלא למשכן בעל חוב בזרוע
55 תקפו לא תעשה שלא למנוע משכון מבעליו
56 תקפז עשה להחזיר משכון בזמן שצריך לו
57 תקפח עשה ליתן שכר שכיר ביומו
58 תקפט לא תעשה שלא יעיד קרוב
59 תקצ לא תעשה שלא להטות משפט גר ויתום
60 תקצא לא תעשה שלא למשכן בגד אלמנה
61 תקצב לא תעשה שלא לשוב ליקח עומר השכחה
62 תקצג עשה להניח עומר השכחה לעניים
63 תקצד עשה להלקות המחוייב מלקות
64 תקצה לא תעשה שלא להוסיף על ל"ט מלקות
65 תקצו לא תעשה שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה
66 תקצז לא תעשה שלא תנשא יבמה לשוק
67 תקצח עשה ליבם אשת אח שמת בלא בנים
68 תקצט עשה חליצה
69 תר עשה להציל נרדף אפילו בנפש הרודף
70 תרא לא תעשה שלא לחוס על הרודף
71 תרב לא תעשה שלא להשהות מדה ומשקל חסר
72 תרג עשה לזכור את אשר עשה לך עמלק
73 תרד עשה להכרית זרעו של עמלק
74 תרה לא תעשה שלא לשכוח מעשה עמלק
 
פרשת כי תבא
1 תרו עשה לקרא פרשת ביכורים
2 תרז עשה להתודות ודוי מעשר
3 תרח לא תעשה שלא לאכול מעשר שני באנינות
4 תרט לא תעשה שלא לאכול מעשר שני בטומאה
5 תרי לא תעשה שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה
6 תריא עשה ללכת בדרכי ה' יתברך
 
פרשת וילך
1 תריב עשה להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך
2 תריג עשה שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו
 


Valid XHTML Valid CSS