מעשה בשלמה המלך עם אשמדאי

מעשה שהיה בימי שלמה מלך ישראל.
יום אחד נכנס אצלו אשמדאי מלכא דשידי (=מלך השדים) ואמר לו: "אתה הוא שכתוב עליך 'ויחכם מכל האדם'?"
אמר לו שלמה: "כך הבטיחני הקב"ה."
אמר לו אשמדאי "אם תרצה אני מראה לך דבר שלא ראית מימיך לעולם!"
אמר לו: "הין (=כן)."
מיד הושיט ידו בארץ תֶּבֶל והוציא ממנה איש בעל שני ראשים וארבע עיניים.
מיד נזדעזע ונבהל שלמה ואמר: "הכניסוהו לחדרי."
שלח וקרא לבניהו בן יהוידע ואמר לו: תאמר שיש תחתינו בני אדם?"
אמר לו: "חי נפשך אדוני המלך אם ידעתי, אלא שמעתי מאחיתופל, אלוף אביך, שיש תחתינו בני אדם."
אמר לו: "אם אני מראה לך אחד מהם, מה תאמר?"
אמר לו: "ואיך אתה יכול להראותו מעומקה של ארץ שהיא מהלך חמש מאות שנה? ובין ארץ לארץ גם כן מהלך חמש מאות שנה?"
מיד שלח והביאוהו אצלו. כיון שראהו בניהו, נפל על פניו ואמר: "ברוך משנה הבריות."
אמר לו: "בן מי אתה?"
אמר לו: "מבני אדם אני, מתולדות קין."
אמר לו: "באיזה מקום מושבכם?"
אמר לו: "בארץ תבל."
אמר לו: "יש לכם שמש או ירח?"
אמר לו: "הן, וגם אנו חורשין וקוצרים ובעלי צאן ובהמות."
אמר לו: "באיזה מקום תזרח השמש?"
אמר לו: "ממערב ותשקע במזרח."
אמר לו: "תתפללו?"
אמר לו: "הין."
"ומה היא תפילתכם?"
אמר לו: "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית."
אמר לו: "אם תחפוץ נחזיר אותך למקומך."
אמר להם: "עשו לי טובתכם ותחזירוני למקומי."
מיד קרא המלך לאשמדאי ואמר לו: "לך והחזר אותו למקומו."
אמר לו: "איני יכול להחזירו למקומו לעולם."
כיון שראה כך נשא אשה והוליד ממנה שבעה בנים, ששה מהם בדמות האם ואחד בדמות האב, שהיו לו שני ראשים. והיה חורש וקוצר ונעשה עשיר גדול מעשירי עולם. לאחר זמן מת האיש ההוא והניח ירושה לבניו.
הששה היו אומרים: "אנו שבעה לחלק ממון אבינו."
והאחד, שיש לו השני ראשים, אומר: "אנו שמונה ועלי ליטול מן הירושה שני חלקים."
הלכו כולם אצל שלמה ואמרו לו: "אדונינו המלך, אנו שבעה ואחינו בעל השני ראשים אומר שאנו שמונה ורוצה לחלק ממון אבינו לשמונה חלקים והוא רוצה ליטול שני חלקים."
כיון ששמע שלמה כך נעלם ממנו הדבר. מיד קרא לסנהדרין ואמר להם: "מה אתם אומרים בדבר הזה?"
אמרו: אם אנו אומרים אחד הוא שמא שנים הם. שתקו.
אמר להם שלמה: "דינו לבֹקר משפט."
בחצי הלילה נכנס בהיכל ועמד בתפלה לפני המקום ואמר: "רבונו של עולם, כשנגלית לי בגבעון ואמרת לי: 'שאל מה אתן לך?' לא שאלתי ממך לא כסף ולא זהב אלא חכמה כדי לשפוט בצדק בני אדם והבטחתני ליתן לי חכמה. ובכן קיים לי הבטחתך."
אמר לו הקב"ה: "אני נותן לך חכמה בבקר."
ויהי בבקר שלח וקבץ כל הסנהדרין ואמר להם שלמה: "הביאו לפני האיש ההוא בעל שני הראשים."
מיד הביאוהו לפניו ואמר להם: "ראו שאם יודע זה הראש מה שאני עושה לזה – אחד הוא, ואם לאו – הם שנים."
אמר שלמה: "הביאו מים חמין ויין ישן ובגדי שש."
והביאו מים חמין והניחו על פניו, וזרקו בו מים חמין ויין ישן.
מיד צעקו השני ראשים ואמרו: "אדוני, אנו מתים, אנו מתים! אנו אחד ולא שנים!"
מיד פטר אותם והלכו וחלקו הירושה לשבעה חלקים. כיון שראו ישראל את משפט המלך תמהו ורעדו ופחדו כֻלם ממנו. לכך נאמר עליו: "ויחכם מכל האדם."

היש תחתינו בני אדם? - הסבר

אנא שימו לב שאני הדגשתי למעלה את החלקים החשובים שאני עומד לדון ולפרט לגביהן

אנו נתחיל בציטוט: "יש תחתינו בני אדם" במבט ראשון בקריאה רגילה עלול האדם לטעות ולחשוב שמדובר בתוך האדמה ...
אבל שימו לב להמשך ששם מפורט שהוא מארץ אחרת ושיש לו שמים עם שמש וירח כשלנו
ולכן נמשיך עם הציטוטים: "יש לכם שמש או ירח?" "באיזה מקום תזרח השמש?" "ממערב ותשקע במזרח."
משהו פה בקריאה ראשונה טיפה מוזר (אנא תעיינו שוב כדי להבין)

שלמה שואל אותו האם יש להם גם כן שמש וירח שלנו והוא עונה לו כן
שלמה ממשיך לשאול אותו והאם השמש בחלק של האיזור שלהם נוהגת אותו הדבר והוא אומר לו כן
רק שישנו הבדל אחד "[תזרח] ממערב ותשקע במזרח"
הכוונה פה "[תזרח] ממערב [שלכם] ותשקע במזרח [שלכם]" (וכך גם רשום בחלק מהמקורות)

שימו לב [נניח שמדובר בארץ ישראל] בגלל שכדור הארץ כדורי בצד השני של כדור הארץ השמש תזרח במערב של ישראל ותשקע במזרח
וזה גם מסביר את העניין של השמש והירח שהם אותו השמש והירח ששלמה רואה בשמים
ואם זה לא מספיק תקבלו חיזוק נוסף לכך שהכוונה פה לכך שכדור הארץ הוא כדורי

הרי רשום שני דברים נוספים:

1. "שיש תחתינו בני אדם"
2. "ואיך אתה יכול להראותו מעומקה של ארץ שהיא מהלך חמש מאות שנה? ובין ארץ לארץ גם כן מהלך חמש מאות שנה?"

אם אכן הכוונה פה שאדם בעל שני הראשים הובא מהקצה השני של כדור הארץ
אז זה גם מסביר למה רשום שיש תחתנו בני אדם (כיוון שאם כדור הארץ הוא ככדור אז שרשום תחתנו הכוונה פה בקו ישר כלפי הצד השני של הכדור)

ועוד רשום שיש תמיהה איך בכלל ניתן לראות מבעד לאדמה לחלקו השני של כדור הארץ "איך אתה יכול להראותו מעומקה של ארץ"
ועוד רשום מעומקה כלומר שבקו "ישר" (דרך כדור הארץ) מהלך "חמש מאות שנה" נקרא לזה "X מרחק" או "X זמן"
וזה רק בקו ישר אבל לא ניתן לגשת לצד השני של כדור הארץ מעומקה ולכן צריך להגיע לצד השני על ידי היקופה

ואם בקו ישר לוקח להגיע זמן X אז בדרך מפותלת בוודאי שלא ניתן להגיע גם כן באותו זמן X ולכן רשום:
"שהיא מהלך חמש מאות שנה? ובין ארץ לארץ גם כן מהלך חמש מאות שנה?"

וזה עוד דבר שמעיד על כך שהכוונה היתה שכדור הארץ כדורי

דבר נוסף:

אני סבור שהשימוש במילים "מהלך חמש מאות שנה" זה לא מרחק קבוע או באמת חמש מאות שנים
אלא "מהלך חמש מאות שנה" זהו ביטוי למרחק רב ואף אדם במהלך חייו לא יכול לעבור
ולמה השימוש של חמש מאות שנה דווקא? יכול להיות שבגלל המבול אף אחד לא חי יותר מ500 שנה
ישנם סיפורים שלאחר המבול חלק מהאנשים [ממש בודדים] חיו כ400 שנה וקצת
אז יכול להיות שהביטוי הזה בא משםתולדות קין

אנא שימו לב שעד עכשיו דובר על מה שמסומן בצבע אדום וכעת נדבר על מה שמסומן בצבע סגול

1. מיד הושיט ידו בארץ תֶּבֶל והוציא ממנה איש בעל שני ראשים וארבע עיניים
2. מבני אדם אני, מתולדות קין

אנו מקבלים כאן כמה פרטים מעניינים מאוד

הראשון הוא שאדם זה מגיע מארץ תבל
השני הוא תיאורו בעל שני ראשים ארבע עיניים
השלישי שהוא מגזע בן האדם הראשון תולדות קין

אם אתם זוכרים קין קיבל אות שנאמר:

"ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו"

יתכן שאותו האות שמדובר בו זהו שני הראשים

חסד גדול עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שישנם דברים שנשארו עד היום
כך במידה ויהיו אנשים שאומרים שלא היה ולא נברא ניתן יהיה להראות שעד היום בימינו אנו ישנם אנשים בעלי שני ראשיםהם בדרך כלל נקראים תאומים סיאמיים או תאומים מחוברים

תאומים מחוברים בדרך כלל בעלי 2 גופים עם מספר אברים מחוברים או חלק שמחבר בניהם
ישנם מקרים יותר נדירים שהם בעלי גוף אחד ושני ראשים

כנראה ישנו מטען גנטי שנשאר מאז קין שתופעה זאת נשארה כעדות לשושלת קין
(וכפי שידוע היום מידע גנטי לא מופיע בכל דור אבל עדיין נשאר שם בקוד)

רואים גם את עניין הגנטיקה בילודת בניו אחד מבין שבעת האחים הוא גם כן בעל שני ראשים
לא יודע למה עוד הפעם יש את המספר הטופולוגי שבע בעניין זה ....


נספח

ישנם תופעות אחרות שנשארו עד ימינו כגון:
לדוגמא: על משה לא נאמר שעשו לו ברית מילה ועל זה אומרים שהוא נולד כבר נימול
עד ימינו אנו ישנם תינוקות שנולדים נימולים כך שנחסך מאיתנו להסביר או לנסות לשכנע אנשים מסויימים בדבר זה

למשל ישנם סיפורים על דיונוני ענק שתקפו סירות בעבר הרחוק ושנחשבו עד לאחרונה כיצורים אגדים
כיום ידוע שיצורים אלה אינם אגדה ובשנת 2004 תועד באופן רשמי לראשונה דיונון ענק חי
דיונוני ענק הם סוג של דיונון החי במים עמוקים והמסוגל לגדול לממדי ענק
הערכות עכשוויות אומדות את האורך המקסימלי מקצה סנפיר הזנב ועד לקצה של שתי זרועות הציד הארוכות ב-13 מטרים
תארו לכם שיתכן שעדיין לא גילו את הגדול ביותר ^^

קושיות

- במבול רק מי שבתיבה היה צריך לשרוד
- חיות יש להם גם פיצול תאים לא רק באדם (יכול להיות שזה היה לכל הסביבה של קין כולל חיות)
- למה לא ניתן להחזירו לארצו (נהרסה?!)
- למה רשום ארץ תבל ולא רשום ארץ ארקא??? אולי היה שינוי מהמקור במרוצת השנים

אפשרויות נוספות

- קיימת אפשרות אחרת שמדובר במישור מימדי שונה על פני כדור הארץ שמשם הוא הובא ולכן המבול לא היה קשור אליו


Valid XHTML Valid CSS