האם שבע הארצות הן היבשות?

סיכום מהיר

ביום השישי האדם הראשון גורש מגן עדן למקום שנקרא בשם ארץ. אשר שם נמצאת להט החרב המתהפכת.
כאשר יצאה השבת הקדוש ברוך הוא העלהו למקום שנקרא בשם אדמה אשר שם יש: אור שמאיר , צורות כוכבים ומזלות.
האנשים שנמצאים בארץ אדמה מתפללים זורעים ואוכלים אבל חיטים ושבעה מני תבואה אין שם.
האדם הראשון היה שם לתקופה של 130 שנה ושם גם נולדו קין והבל. אך כיון שחטא קין הוא הורד למקום שנקרא בשם ארץ.
לאחר הרהור בתשובה העלהו הקדוש ברוך הוא למקום בשם ארקא ושם היה וגם הוליד שם בנים.
ובארקא יש אור שמאיר מהשמש. זורעים שם זרעים ואף נוטעים אילנות אבל אין שם חטים ולא שבע מיני תבואה.
כולם שם מתולדות קין ישנם שם אנשים עם שני ראשים (ולהם אין דעת שלמה כשאר בני אדם שבתבל)
לעיתים הם צדיקים ולעיתים חוזרים לצד הרע, וגם הם מולידים ומתים כשאר בני אדם.
האדם הראשון היה במקום שנקרא בשם אדמה עד שהוליד את שת ואחרי זה עלה [ארבע דרגות למעלה מקין] למקום שנקרא תבל
ומסופר לנו שהיא עליונה מכל שאר הדרגות [בגלל ש..] שם נמצא מקום בית המקדש
ולכן כיוון שהיה כעת בתבל הוא ניצל את ההזדמנות הזאת לעלות למקום בית המקדש.

ארמית

סעיף תפה : דמבין מיא אחזי ואפיק יבשתא
סעיף תפה : וכד אסיק יבשתא מבין מיא, קרא שמה ארץ. הה"ד, ויקרא אלהים ליבשה ארץ.
סעיף תפו : שבע שמות קרא לה: ארץ. אדמה. גיא. נשיה. ציה. ארקא. תבל.
סעיף תפו : ארץ אחת ממש, הוציאו המים, וממנה נתהוו ז' ארצות
סעיף תפו : גדול שבכולם תבל, דכתיב: והוא ישפוט תבל בצדק.
סעיף רכג : וסליק להאי אתר דאקרי תבל, כיון דסליק סליק לאתר בי מקדשא.

תרגום

סעיף תפה : שמבין מים נראה והוציא יבשה
סעיף תפה : וכשעלתה יבשה מבין מים, קרא שמה ארץ. שנאמר: "ויקרא אלהים ליבשה ארץ"
סעיף תפו : שבע שמות קרא לה: ארץ אדמה גיא נשיה ציה ארקא תבל. שנאמר: "אשר שם שמות בארץ"
סעיף תפו : ארץ אחת ממש, הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות
סעיף תפו : גדול שבכולם תבל שנאמר: "והוא ישפוט תבל בצדק"
סעיף רכג : ועלה למקום הזה שנקרא תבל, כיון שעלה עלה למקום בית המקדש.

סיכום + הסבר

עלתה יבשת אחת מתוך המים שהקדוש ברוך הוא קרא לה בשם ארץ
וליבשת זו בשם ארץ קרא לה בשבעה שמות: ארץ אדמה גיא נשיה ציה ארקא תבל.
וזה למה? בגלל שארץ אחת הוציאו המים וממנה התפצלו לשבעה חלקים שונות אלה!

רשום גם ששבעה ארצות הללו נתהוו מתוך היבשה שהוציאו המים

"נתהוו" - כלומר רק מתוך היבשה הזאת!

ואיזו יבשת היא זאת???

"שהוציאו" - כלומר רק מהחלק שמחוץ למים!

ולכן אין הכוונה פה לארצות כגלידי בצל!!!!

למה?

כיוון שאם היו כגלידי בצל מצריך דבר זה לחייב שהארצות הללו יהיו תחת המים שבאוקינוסים
אך רשום בהמשך שאור השמש מגיע כמעט לכל הארצות הללו ולכן גם זה לא מסתדר עם צורת גלידי הבצל

אוקי ... אז איך זה מסתדר עם זה שרשום:

ארמית: "שבע ארצות אינון דא לעילא מן דא"
עברית: "שבע ארצות הן זו למעלה מזו"

ישנם 2 אפשרויות לדבר זה

1. כגלידי בצל
2. מיקומי היבשות

מה זאת אומרת "מיקומי היבשות"?

כדור הארץ הוא כדורי! והיבשות שבו פרושות לכל עבר
בצורה כזאת שישנם יבשות אחת מעל השניה בכל צד של הכדור

למה הדבר דומה? להסבר לילד קטן שיש אנשים בצד השני של כדור הארץ והוא שואל בתמיהה: "הכיצד אינם נופלים"? ^^

ניתן לראות זאת גם בסיפור: "מעשה בימי שלמה המלך עם אשמדי"
ששם נשאלת השאלה: "היש תחתנו אנשים?" בפירוש שלי שם

ואם הרישום: "מתוך היבשה שהוציאו המים" עדיין לא מספיק "חזק" בשבילכם

נמשיך ...

אני שמתי לב לביטוי "אור שמאיר" ששם הכוונה לשמש (ניתן/מספיק אפילו להתייחס רק למילה "שמאיר")

זה רשום במקומות:

ריח - בזה יש אור שמאיר, וצורות של כוכבים ומזלות.
רכא - ובארקא יש אור שמאיר מהשמש.
קמב - ועל זה יש מקום בישוב, כשמאיר לאלו חשוך לאלו, לאלו יום ולאלו לילה

שימו לב שבכולם הכוונה לאור השמש!!!

אוקי ... אז מה? מה זה נותן לנו ...

שימו לב שכאשר האדם הראשון עשה תשובה בצאת השבת העלהו הקב"ה למקום הנקרא אדמה
אבל שם רושמים שבזה יש אור שמאיר, וצורות של כוכבים ומזלות.

למה התוספת של כוכבים ומזלות???

בוא נחזור למקום שנקרא ארץ ונראה מה רשום שם:

כשיצא אדם מגן עדן, וגורש משם, הושלך לההוא שקרוי ארץ.
שהוא מקום חשוך, שאין שם אור כלום, ולא משמש כלום,

שם רשום שאין שם אור כלום אבל לא רשום שאין גם כוכבים ומזלות ...
אור הכוונה רק לשמש אבל כוכבים ומזלות יתכן ויש שם
פשוט שמתרגמים מארמית לעברית לפעמים מוסיפים דברים
וראיתי שהוסיפו במלא מקומות שאין שם כוכבים ומזלות
אבל שבדקתי את המקור בארמית זה לא היה רשום שם ...
אלא היה רשום שם רק שאין אור והכוונה לאור השמש

אוקי ... אבל אין מקום בפני כדור הארץ שכל הזמן חשוך ואור השמש לא מגיע אליו ...

אז זהו שכן יש איזור כזה והוא בקטבים!

ציר הסיבוב של כדור הארץ נמצא בזווית של 66.6° יחסית למישור המילקה, או 23.4° יחסית לאנך למישור זה.
המשמעות היא שבקטבים של כדור הארץ השמש תיראה במשך חצי שנה רצופה בקיץ ולא תיראה במשך מחצית השנה השנייה בחורף

וזה אפילו מובא בהמשך בספר הזוהר עמוד מט - סעיף קמב

ויש מקום שכולו יום, ולא נמצא בו לילה חוץ משעה אחת קטנה.
וזה שאמר בספרי ראשונים ובספר של אדם הראשון כך הוא,

כלומר המקור לזה הוא עוד מהאדם הראשון וכעת אפשר להבין למה
ואל תשכחו שהאדם הראשון לא היה שם הרבה זמן כלל היה שם עד צאת השבת
ולכן כל פרק הזמן שהוא היה שם בארץ היה חושך ודבר זה לא סותר!

אני גם בכוונה לא רושם אנטארקטיקה כיוון שיכול להיות שבתקופת האדם הראשון
היבשה שהיתה בקוטב כלל לא היתה אנטארקטיקה אלא חלק אחר ולכן אני נזהר בזה

נקודה נוספת למחשבה: רשום גם שארץ היא הנמוכה ביותר מכל שאר הארצות

אוקי ... ממשיכים ...

אנחנו נחזור שוב פעם לארץ להיכן שאדם גורש

ארמית

כד נפק אדם מגנתא דעדן, ואתתרך מתמן, אתרמי לההוא דאיקרי ארץ.
דאיהו אתר חשיך, דלית תמן נהירו כלום, ולא משמש כלום,
כיון דאדם עאל תמן, דחיל דחילו סגי,
ולהט החרב המתהפכת, הוה מלהטא גו סטרין, גו ההוא ארץ.

תרגום

כשיצא אדם מגן עדן, וגורש משם, הושלך לההוא שקרוי ארץ.
שהוא מקום חשוך, שאין שם אור כלום, ולא משמש כלום,
כיון שאדם בא שם, ירא יראה גדולה,
ולהט החרב המתהפכת, היה לוהט בצדדים, בארץ ההיא.

"להט החרב המתהפכת"

מהי?

רשום שלהט החרב המתהפכת היתה מקיפה את הארץ ההיא לאורך צדדיה
"הארץ ההיא" - היתכן [כדור] הארץ כולו וריכוזו הוא באיזור הארץ ההיא כלומר האיזור שבו [בזמן מסויים] אין שמש ?!


ועל פי הפרושים היתה נדלקת ונכבת כגון מהבהבת שכזה

"כי גזירת מלך היא להענישו לפי שלהט החרב היה מלהט בכל סטרא גו ההוא ארץ
ואין לך צער בעולם כראות פעם להט ופעם חשך בתכיפה ובפתע פתאום דבר והפכו" (רבי שמעון לביא - כתם פז - זהר בראשית)

במידה ואכן הארצות הללו הן היבשות

נבדוק זאת על תבל ...

רשום שהגדול מכולם נקרא בשם תבל ושם נמצא בית המקדש

ואכן בית המקדש נמצא ביבשת אסיה שהיא הגדולה מבין שבעת היבשות!!!Valid XHTML Valid CSS