92 השורשים [של שבעת ימי בראשית] כנגד 92 היסודות

 
  יום ראשון
 
 
6 1 2 3 4 5 6
פסוק 1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
שורשים ר-א-ש ב-ר-א א-י-ל א-ת ש-מ-י א-ת א-ר-ץ
 
10 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
פסוק 2 והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים
שורשים א-ר-ץ ה-י-ה ת-ה-ו ב-ה-ו ח-ש-ך ע-ל-ה פ-נ-י ת-ה-ם ר-ו-ח א-י-ל ר-ח-ף ע-ל-ה פ-נ-י מ-י-ם
 
2 17 18
פסוק 3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
שורשים א-מ-ר א-י-ל ה-י-ה א-ו-ר ה-י-ה א-ו-ר
 
5 19 20 21 22 23
פסוק 4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
שורשים ר-א-ה א-י-ל א-ת א-ו-ר כ-י ט-ו-ב ב-ד-ל א-י-ל ב-י-ן א-ו-ר ב-י-ן ח-ש-ך
 
6 24 25 26 27 28 29
פסוק 5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד
שורשים ק-ר-א א-י-ל א-ו-ר י-ו-ם ח-ש-ך ק-ר-א ל-י-ל ה-י-ה ע-ר-ב ה-י-ה ב-ק-ר י-ו-ם א-ח-ד
 
 
  יום שני
 
 
2 30 31
פסוק 6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים
שורשים א-מ-ר א-י-ל ה-י-ה ר-ק-ע ת-ו-ך מ-י-ם ה-י-ה ב-ד-ל ב-י-ן מ-י-ם מ-י-ם
 
4 32 33 34 35
פסוק 7 ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן
שורשים ע-ש-ה א-י-ל א-ת ר-ק-ע ב-ד-ל ב-י-ן מ-י-ם א-ש-ר ת-ח-ת ר-ק-ע ב-י-ן מ-י-ם א-ש-ר ע-ל-ה ר-ק-ע ה-י-ה כ-ן
 
1 36
פסוק 8 ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני
שורשים ק-ר-א א-י-ל ר-ק-ע ש-מ-י ה-י-ה ע-ר-ב ה-י-ה ב-ק-ר י-ו-ם ש-נ-י
 
 
  יום שלישי
 
 
4 37 38 39 40
פסוק 9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן
שורשים א-מ-ר א-י-ל ק-ו מ-י-ם ת-ח-ת ש-מ-י א-ל מ-ק-ם א-ח-ד ר-א-ה י-ב-ש ה-י-ה כ-ן
 
1 41
פסוק 10 ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב
שורשים ק-ר-א א-י-ל י-ב-ש א-ר-ץ ק-ו מ-י-ם ק-ר-א י-מ-ם ר-א-ה א-י-ל כ-י ט-ו-ב
 
7 42 43 44 45 46 47 48
פסוק 11 ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן
שורשים א-מ-ר א-י-ל ד-ש-א א-ר-ץ ד-ש-א ע-ש-ב ז-ר-ע ז-ר-ע ע-ץ פ-ר-י ע-ש-ה פ-ר-י מ-ו-ן א-ש-ר ז-ר-ע ב ע-ל-ה א-ר-ץ ה-י-ה כ-ן
 
1 49
פסוק 12 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב
שורשים י-צ-א א-ר-ץ ד-ש-א ע-ש-ב ז-ר-ע ז-ר-ע מ-ו-ן ע-ץ ע-ש-ה פ-ר-י א-ש-ר ז-ר-ע ב מ-ו-ן ר-א-ה א-י-ל כ-י ט-ו-ב
 
1 50
פסוק 13 ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי
שורשים ה-י-ה ע-ר-ב ה-י-ה ב-ק-ר י-ו-ם ש-ל-ש
 
 
  יום רביעי
 
 
3 51 52 53
פסוק 14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים
שורשים א-מ-ר א-י-ל ה-י-ה א-ו-ר ר-ק-ע ש-מ-י ב-ד-ל ב-י-ן י-ו-ם ב-י-ן ל-י-ל ה-י-ה א-ו-ת מ-ע-ד י-ו-ם ש-נ-ה
 
0
פסוק 15 והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן
שורשים ה-י-ה א-ו-ר ר-ק-ע ש-מ-י א-ו-ר ע-ל-ה א-ר-ץ ה-י-ה כ-ן
 
4 54 55 56 57
פסוק 16 ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים
שורשים ע-ש-ה א-י-ל א-ת ש-נ-י א-ו-ר ג-ד-ל א-ת א-ו-ר ג-ד-ל מ-ש-ל י-ו-ם א-ת א-ו-ר ק-ט-ן מ-ש-ל ל-י-ל א-ת כ-כ-ב
 
1 58
פסוק 17 ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ
שורשים נ-ת-ן א-ת א-י-ל ר-ק-ע ש-מ-י א-ו-ר ע-ל-ה א-ר-ץ
 
0
פסוק 18 ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב
שורשים מ-ש-ל י-ו-ם ל-י-ל ב-ד-ל ב-י-ן א-ו-ר ב-י-ן ח-ש-ך ר-א-ה א-י-ל כ-י ט-ו-ב
 
1 59
פסוק 19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי
שורשים ה-י-ה ע-ר-ב ה-י-ה ב-ק-ר י-ו-ם ר-ב-ע
 
 
  יום חמישי
 
 
4 60 61 62 63
פסוק 20 ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים
שורשים א-מ-ר א-י-ל ש-ר-ץ מ-י-ם ש-ר-ץ נ-פ-ש ח-י-ה ע-ו-ף ע-ו-ף ע-ל-ה א-ר-ץ ע-ל-ה פ-נ-י ר-ק-ע ש-מ-י
 
4 64 65 66 67
פסוק 21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב
שורשים ב-ר-א א-י-ל א-ת ת-נ-ן ג-ד-ל א-ת כ-ל נ-פ-ש ח-י-ה ר-מ-ש א-ש-ר ש-ר-ץ מ-י-ם מ-ו-ן א-ת כ-ל ע-ו-ף כ-נ-ף מ-ו-ן ר-א-ה א-י-ל כ-י ט-ו-ב
 
3 68 69 70
פסוק 22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ
שורשים ב-ר-ך א-ת א-י-ל א-מ-ר פ-ר-י ר-ב מ-ל-א א-ת מ-י-ם ימם ע-ו-ף י-ר-ב א-ר-ץ
 
1 71
פסוק 23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי
שורשים ה-י-ה ע-ר-ב ה-י-ה ב-ק-ר י-ו-ם ח-מ-ש
 
 
  יום שישי
 
 
1 72
פסוק 24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן
שורשים א-מ-ר א-י-ל י-צ-א א-ר-ץ נ-פ-ש ח-י-ה מ-ו-ן ב-ה-מ ר-מ-ש ח-י-ה א-ר-ץ מ-ו-ן ה-י-ה כ-ן
 
1 73
פסוק 25 ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב
שורשים ע-ש-ה א-י-ל א-ת ח-י-ה א-ר-ץ מ-ו-ן א-ת ב-ה-מ מ-ו-ן א-ת כ-ל ר-מ-ש א-ד-ם מ-ו-ן ר-א-ה א-י-ל כ-י ט-ו-ב
 
4 74 75 76 77
פסוק 26 ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ
שורשים א-מ-ר א-י-ל ע-ש-ה א-ד-ם צ-ל-ם ד-מ-ה י-ר-ד ד-ג-ה י-מ-ם ע-ו-ף ש-מ-י ב-ה-מ כ-ל א-ר-ץ כ-ל ר-מ-ש ר-מ-ש ע-ל א-ר-ץ
 
2 78 79
פסוק 27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם
שורשים ב-ר-א א-י-ל א-ת א-ד-ם צ-ל-ם צ-ל-ם א-י-ל ב-ר-א א-ת ז-כ-ר נ-ק-ב ב-ר-א א-ת
 
1 80
פסוק 28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ
שורשים ב-ר-ך א-ת א-י-ל א-מ-ר ל א-י-ל פ-ר-י ר-ב מ-ל-א א-ת א-ר-ץ כ-ב-ש י-ר-ד ד-ג-ה י-מ-ם ע-ו-ף ש-מ-י כ-ל ח-י-ה ר-מ-ש ע-ל-ה א-ר-ץ
 
3 81 82 83
    פסוק 29       ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה    
שורשים א-מ-ר א-י-ל ה-נ-ה נ-ת-ן ל א-ת כ-ל ע-ש-ב ז-ר-ע ז-ר-ע א-ש-ר ע-ל פ-נ-י כ-ל א-ר-ץ א-ת כ-ל ע-ץ א-ש-ר ב-ו פ-ר-י ע-ץ ז-ר-ע ז-ר-ע ל ה-י-ה א-כ-ל
 
1 84
פסוק 30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן
שורשים כ-ל ח-י-ה א-ר-ץ כ-ל ע-ו-ף ש-מ-י כ-ל ר-מ-ש ע-ל-ה א-ר-ץ א-ש-ר ב נ-פ-ש ח-י-ה א-ת כ-ל י-ר-ק ע-ש-ב א-כ-ל ה-י-ה כ-ן
 
2 85 86
פסוק 31 וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי
שורשים ר-א-ה א-י-ל א-ת כ-ל א-ש-ר ע-ש-ה ה-נ-ה ט-ו-ב מ-א-ד ה-י-ה ע-ר-ב ה-י-ה ב-ק-ר י-ו-ם ש-ש
 
 
  יום שבת - גזים אצילים
 
 
2 87 88
פסוק 32 ויכלו השמים והארץ וכל צבאם
שורשים כ-ל-ה ש-מ-י א-ר-ץ כ-ל צ-ב-א
 
3 89 80 91
פסוק 33 ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
שורשים כ-ל-ה א-י-ל י-ו-ם ש-ב-ע מ-ל-ך א-ש-ר ע-ש-ה ש-ב-ת י-ו-ם ש-ב-ע כ-ל מ-ל-ך א-ש-ר ע-ש-ה
 
1 92
פסוק 34 ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות
שורשים ב-ר-ך א-י-ל א-ת י-ו-ם ש-ב-ע ק-ד-ש א-ת כ-י ב ש-ב-ת כ-ל מ-ל-ך א-ש-ר ב-ר-א א-י-ל ע-ש-ה
 
 


Valid XHTML Valid CSS