חומש במדבר

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר 542354444444554541770
2 שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם 3232335744542371557
3 מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן 35352336536351352
4 ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא 54334334531037
5 ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור 44635466261046
6 לשמעון שלמיאל בן צורישדי 6627421
7 ליהודה נחשון בן עמינדב 6526419
8 ליששכר נתנאל בן צוער 6524417
9 לזבולן אליאב בן חלן 6523416
10 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור 44662656261047
11 לבנימן אבידן בן גדעני 6525418
12 לדן אחיעזר בן עמישדי 3626417
13 לאשר פגעיאל בן עכרן 4624416
14 לגד אליסף בן דעואל 3525415
15 לנפתלי אחירע בן עינן 6524417
16 אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם 35454544521041
17 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות 435264345936
18 ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם 32464447264454353571982
19 כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני 43423654831
20 ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 5353567445472335352332187
21 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות 64537344836
22 לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 45674455472335352331980
23 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות 64546344836
24 לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4267445435352331560
25 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים 642473346939
26 לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות 64556334836
28 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
29 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות 64556354838
30 לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
31 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות 64546354837
32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 444567445335352331770
33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות 6456344732
34 לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4467445435352331562
35 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים 6444636733
36 לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
37 פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות 64546354837
38 לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4267445335352331559
39 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות 64245344832
40 לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4367445335352331560
41 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות 64337344834
42 בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 3567445335352331561
43 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות 64546354837
44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו 36333565433334531662
45 ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל 5253544353523361558
46 ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 526243554461146
47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם 644265627
48 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
49 אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל 22332434234351340
50 ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו 442524432432323425324365542690
51 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת 55635555354441359
52 וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם 43532542461038
53 והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות 6445434323355525451872
54 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו 535333423231136
55 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
56 איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו 324444435444441453
57 והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב 64534565455261360
58 וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות 5756334733
59 והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער 64355455241043
60 וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות 5656354734
61 מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן 35545523832
62 וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות 5646354733
63 כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו 2655336345546541566
64 דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור 345565456261151
65 וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות 5637344732
66 והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי 64355456271047
67 וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות 5746344733
68 ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל 42542525829
69 וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים 57473346839
70 כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו 2655334635466541567
71 ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם 4344545442432371558
72 דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד 345635456261149
73 וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות 576344629
74 ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור 534544626939
75 וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים 574636631
76 ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני 45545525835
77 וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות 5746354734
78 כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו 2655335546641254
79 דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי 342465426261144
80 וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות 5745344732
81 והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן 64335436241040
82 וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות 5737344733
83 ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן 45545524834
84 וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות 5746354734
85 כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם 265233563346471459
86 אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 3535442556243554461875
87 והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה 626435434231142
88 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו 53533342323734382351971
89 ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני 454443423341140
90 ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר 443443756940
91 אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן 34346633341039
92 וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם 437446234454523355623452393
93 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
94 הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו 423363444531141
95 ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן 526352443442451453
96 ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן 522334353542451450
97 ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל 5255655323351249
98 ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת 343445254441142
99 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
100 ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים 4352543532433454251866
101 כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה 22244424456224642424342276
102 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר 5423544727
103 פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם 32334472333551347
104 ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה 53322443826
105 ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי 53335545833
106 ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי 4435745732
107 ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל 4374556734
108 ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם 447453254441146
109 לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני 655653256943
110 פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות 6523335645441250
111 משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה 564543627
112 ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל 5326523726
113 ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד 6354455543341251
114 וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו 54333432535436351661
115 ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי 55666666732551368
116 במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש 52333545344541350
117 משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה 53342355830
118 ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל 53265625834
119 ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו 74667443535351362
120 ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש 554524444541146
121 למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי 555653254940
122 ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים 75233353561042
123 ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה 53264626235441352
124 ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו 55344576634351360
125 ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם 544768634
126 והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת 645443453555556354442089
127 כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף 25533352247233354631970
128 ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם 542332334533532441758
129 ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל 525234323453453245352072
130 ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל 534343224451139
131 ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים 42435333574634661668
132 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
133 קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה 2253244534535425341865
134 ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל 355776255351153
135 ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל 544564435341147
136 ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם 5456563734
137 ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים 43236362551039
138 מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש 343532445444441453
139 ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה 4323556224434231552
140 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
141 נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם 323334337441139
142 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד 3535325322455441555
143 זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים 34334436830
144 ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת 345456244422341452
145 ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו 5443353446441249
146 ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה 3455345425343634445442184
147 ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו 55353435334241349
148 ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם 5344245353636323435232178
149 ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט 5332424335241240
150 ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו 344534435334241451
151 ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט 5223435245234445335242174
152 ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן 5255435729
153 ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו 54224354325263536235544334427101
154 וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד 4454243234455243343424433334429102
155 ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו 5524435555545425332462186
156 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
157 אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים 26235545832
158 וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו 4334345236454443325342178
159 ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו 3454244726
160 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
161 נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם 32335224471035
162 מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד 3535225344234344441864
163 זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא 345645627
164 ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד 5255334554346333341870
165 ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו 344333343253543732353234352692
166 על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם 22454243634456462241972
167 זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן 34536447352441354
168 בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם 3474443729
169 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד 353532535234424341760
170 וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו 4543544457761258
171 ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם 64476835455523541676
172 זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן 345343544352441453
173 ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם 535642357541149
174 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 353532532345441451
175 ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים 5675346736
176 אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה 355524443335224331760
177 ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם 635854631
178 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 353532532345441451
179 ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים 567445346944
180 אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה 35535244433352241657
181 ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם 6534744733
182 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 353532532345441451
183 ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים 567456633
184 אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה 355343335224331448
185 כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם 26333565257541356
186 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד 353532532344453441762
187 ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים 5645446734
188 על פי יהוה פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה 22434333325346334231962
189 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
190 צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש 223562524323341446
191 מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם 42452456352633351662
192 ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר יהוה אל משה כן עשו בני ישראל 5235642454342323351865
193 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
194 דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההוא 3235323243444355441863
195 והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו 62533524573444321662
196 ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו 3343544455443634241870
197 וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה 353435364241142
198 ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה 425243334241136
199 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
200 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל 323554332445231448
201 ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה 433435546453324251765
202 ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והוא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה 443442445234344244252071
203 והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון 54242452545535234333442443455330111
204 והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה 634644627
205 ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים 443543343455344241764
206 והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים 64244442344242464434442572596
207 והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה 63442422333324434435742279
208 ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך 324343543225641450
209 והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבה 6424544443444643342443432492
210 ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן 44745535354331355
211 וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים 42444442251035
212 והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים 5242257424751249
213 ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח 44342455254463251662
214 וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים 442526664424241455
215 והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה 524525535424755454544432396
216 ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע 325453563936
217 זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה 345343346935
218 או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת 23344344246244442422542276
219 ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה 44454324830
220 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
221 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה 32355432324434551657
222 מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל 44433432434524646241971
223 כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל 23433444732241345
224 כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימם אשר יזיר ליהוה קדש יהיה גדל פרע שער ראשו 2334324242443453433342169
225 כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבא 235523223927
226 לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על ראשו 55562434235241350
227 כל ימי נזרו קדש הוא ליהוה 234335620
228 וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו 34244443444454661665
229 וביום השמיני יבא שתי תרים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד 5633423342423341551
230 ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא 443544444324424441763
231 והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי טמא נזרו 55234532446742341663
232 וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד 44544344323341347
233 והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים 625532443453245543462079
234 וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם 3433546454671254
235 והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו 644442534936
236 ואת האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו 3443552254425341555
237 וגלח הנזיר פתח אהל מועד את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים 453342344233442333362068
238 ולקח הכהן את הזרע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו 442442443323533423536242379
239 והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין 54454433423633644531975
240 זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו 34533552443433433242442277
241 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
242 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם 32434425235431344
243 יברכך יהוה וישמרך 546315
244 יאר יהוה פניו אליך ויחנך 34445520
245 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום 3444424725
246 ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם 42323545828
247 ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם 44435255353324353246532283
248 ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים 75543425426261355
249 ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן 6254424243342364474452182
250 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
251 קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו 2444243454253351554
252 ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים 43253444251036
253 את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם 236354345351143
254 ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן 34534434435352441660
255 ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו 53232444441035
256 ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח 762454437625451464
257 ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח 5423434434625551559
258 ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה 464625526451149
259 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 643354543353445535452083
260 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
261 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
262 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
263 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב 563444645334245261770
264 ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר 44552445833
265 הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 42543354543353445535452288
266 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
267 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
268 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
269 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער 563444545334245241767
270 ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן 46445523833
271 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
272 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
273 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
274 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
275 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן 563444545334245231766
276 ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור 46445626837
277 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
278 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
279 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
280 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
281 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור 563444545334246261770
282 ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי 46445627838
283 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
284 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
285 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
286 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
287 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי 563444545334246271771
288 ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל 44442525830
289 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
290 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
291 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
292 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
293 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל 563444545334245251768
294 ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד 46445626837
295 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
296 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
297 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
298 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
299 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד 563444545334246261770
300 ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור 46444626836
301 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
302 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
303 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
304 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
305 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור 563444545334246261770
306 ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני 46445525835
307 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
308 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
309 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
310 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
311 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני 563444545334245251768
312 ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי 46442626834
313 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
314 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
315 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
316 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
317 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי 563444545334246261770
318 ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן 44334436241037
319 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
320 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
321 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
322 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
323 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן 563444545334246241768
324 ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן 44334455241038
325 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
326 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
327 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
328 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
329 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן 563444545334245241767
330 זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה 3454433554344534343442181
331 שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש 54543654235554441668
332 כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה 43444444344235541661
333 כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת 244434443533436644352078
334 וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו 3336564445453343454432185
335 ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו 432344352444353234436542384
336 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
337 דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות 3245462423365451558
338 ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה 424233645434231449
339 וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה 3454324244353442323252171
340 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
341 קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם 22543553829
342 וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו 34353524732245661664
343 ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת 522363543323351449
344 והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל 6254346223351245
345 והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים 6254453525251248
346 והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה 5425544335442441558
347 והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים 6525235424434354251868
348 והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה 625445453551148
349 והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים 625435425936
350 ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה 52454234535351350
351 כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי 25532435342342455321966
352 כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי 222445464424456321763
353 ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל 42532445829
354 ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש 52555643542435445235344534352430118
355 ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל 435333553334235233352070
356 ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם 756644354455451467
357 ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם 523542544445443423252332382
358 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
359 זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד 335336354435341454
360 ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד 453445343935
361 ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם 424444552434571457
362 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר 542354455454641460
363 ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו 535246625
364 בארבעה עשר יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במעדו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו 63343364353546431665
365 וידבר משה אל בני ישראל לעשת הפסח 5323544726
366 ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל 52466334365433342323352282
367 ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא 453354334444464354442080
368 ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל 66445543345524454351981
369 ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם 543462443935
370 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
371 דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה 323543324342443274352070
372 בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו 44633364324661354
373 לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו 264234252334431447
374 והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא 5334523454644524425543442494
375 וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ 34424354472433434641973
376 וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר 5425342544542552231866
377 כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה 24445524830
378 ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל 45434524356342424351972
379 על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו 2244353244233442541860
380 ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו 742544535254341457
381 ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו 33444425224432441654
382 ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו 334442354452455451766
383 או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו 24232464254443534741972
384 על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה 224432442544224331754
385 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
386 עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות 3236344342545261556
387 ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד 53642423341036
388 ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל 345647445942
389 ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה 655654631
390 ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם 65456555571053
391 ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו 724535626
392 ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם 44657434471048
393 וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם 34562344667446771678
394 וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם 5696566263464364634620100
395 ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת 4454464443441250
396 ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן 53575454541047
397 ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה 5622433725
398 ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב 4343566345261251
399 ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער 33335524828
400 ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלן 33335523827
401 והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן 555354445940
402 ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור 43456346261043
403 ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורישדי 33335627832
404 ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל 33332525826
405 ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם 564562523938
406 ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד 434356346261146
407 ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור 33334626830
408 ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני 33335526830
409 ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי 434324356346261455
410 ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן 33333624827
411 ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן 33335524828
412 אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו 343565626
413 ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל 534256335525334333346224332528101
414 ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך 542322243631136
415 ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים 522442224555361451
416 והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך 42344443544621349
417 ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה 534344544363444351768
418 וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה 4454525729
419 ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך 4445344555651254
420 ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל 5444545731
421 ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה 438254544352245451769
422 ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש 53236324531036
423 ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה 52545242241035
424 והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר 735545523562631461
425 זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים 524346326373536361771
426 ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו 454324236933
427 והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח 4423545727
428 שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן 3355523555434444341871
429 וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו 53254334829
430 וישמע משה את העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע 53233834442436321659
431 ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי 53243454242642323331964
432 האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו 5522332472434543424253562489
433 מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה 4233333243433361549
434 לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני 2444422332341237
435 ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי 3323252325263451550
436 ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך 54234253553422436532347232591
437 וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך 66326243455534333341974
438 ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם 3346463255442632336443362494
439 לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום 2336353443443531555
440 עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים 2342335434325243655432562488
441 ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים 5324343345443335341865
442 הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם 4443432223343431548
443 ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא 54233443454221345
444 ויצא משה וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל 435232445535353541765
445 וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו 44454524344253644547342290
446 וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה 635524434444446345752086
447 וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה 444454575942
448 ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם 452343654341143
449 ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם 5235323322462342451860
450 ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל 5325355728
451 ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ 433445234254325326572342385
452 ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה 43244353356246345634652290
453 הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד 45353434333433331656
454 ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים 52254552242371348
455 מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות 6543556734
456 ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח 545424453323431451
457 ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה 6324343233541242
458 והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 53333432351034
459 ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם 54423343436234551660
460 וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם 4453534545551252
461 ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו 542424645455421456
462 לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא 22433443825
463 פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה 222425355445254541763
464 ויחר אף יהוה בם וילך 42424516
465 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת 523444544424451454
466 ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו 5423242235436451554
467 אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו 223335435341137
468 ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה 53244223221029
469 ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף 54235335344444445441974
470 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים 5445444232441245
471 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן 4436554731
472 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
473 שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם 32552343334533334552432277
474 וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה 533542243543531451
475 ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור 4545424728
476 למטה שמעון שפט בן חורי 45324518
477 למטה יהודה כלב בן יפנה 45324518
478 למטה יששכר יגאל בן יוסף 45424519
479 למטה אפרים הושע בן נון 45423518
480 למטה בנימן פלטי בן רפוא 45424519
481 למטה זבולן גדיאל בן סודי 45524520
482 למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי 4444324725
483 למטה דן עמיאל בן גמלי 42524517
484 למטה אשר סתור בן מיכאל 43425518
485 למטה נפתלי נחבי בן ופסי 45424519
486 למטה גד גאואל בן מכי 42523516
487 אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע 3463334245352351555
488 וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר 5334234543246231553
489 וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב 62423334443443221653
490 ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים 34333253233533447271969
491 ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים 34532332223864463551973
492 ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת 55245223331034
493 ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים 5442535355463454351875
494 ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים 523463565364536361775
495 למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל 54335246343351350
496 וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום 544363625
497 וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ 55233432335244463332462342588
498 ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה 6264243633343341556
499 אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם 3223446543344521554
500 עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן 44445764374233251667
501 ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה 4323235346324421550
502 והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו 733342452323341448
503 ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות 63433323544352433463333554427100
504 ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם 352733264763571463
505 ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא 42452453541038
506 וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו 5233423564242445253242174
507 ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה 4444244445543433361870
508 ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה 63244366834
509 ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל 435254233351139
510 ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם 6234242524461244
511 ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד 622335443524344331760
512 אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש 233454244533333341758
513 אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם 252542522425223654252069
514 ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל 6245365444422351559
515 ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו 54232363333262353551968
516 אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו 447534454940
517 ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו 53245525423351348
518 ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה 52444423443333443453453336462430111
519 והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר 52334355342441347
520 מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר 544523324343651453
521 ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר 44224444828
522 יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים 434333344243342425352068
523 סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה 324334455336331451
524 ויאמר יהוה סלחתי כדברך 5455419
525 ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ 523544224931
526 כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי 226524343566532353452078
527 אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה 242436535251141
528 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה 533434354824323561767
529 והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף 7744334353231248
530 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
531 עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי 2344433632535336351867
532 אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם 342334224552431446
533 במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי 5346363635353631564
534 אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון 234243523442223246232062
535 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה 53534735243521351
536 ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה 73453522
537 ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר 64456352722651357
538 במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי 553424633434427636262082
539 אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו 3452234344473534341867
540 והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ 733342456422463241764
541 וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה 565343544939
542 ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ 623424326364241451
543 וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתאבלו העם מאד 5326422357331245
544 וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה כי חטאנו 64523344625334251661
545 ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח 5332352244241239
546 אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם 24234635461039
547 כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם 267266422245434441767
548 ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית יהוה ומשה לא משו מקרב המחנה 65233544423451350
549 וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה 46743456251046
550 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
551 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם 3235542423833331553
552 ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן 6353234325275345242242176
553 והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן 665543546431151
554 ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד 446442424441142
555 או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין 244433654541144
556 ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה 44545345834
557 וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה 3423323432551239
558 והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין 6224434644341246
559 ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה 454343345935
560 ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים 3444244236251243
561 כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם 5343446729
562 כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה 254323633451140
563 וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה 344223674334544241764
564 הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה 433343347334441452
565 תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם 435343434933
566 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
567 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה 323554524334431450
568 והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה 4644555733
569 ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה 56355632531043
570 מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם 674557634
571 וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה 34342254334231342
572 את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם 2233453324334571553
573 והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת 4254554242233444565554342494
574 וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם 442233553243352535644252384
575 ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה 5333543523351244
576 ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת 33345722451038
577 וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו 44245554444521352
578 האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה 5454354343451249
579 והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה 5343325332434644431865
580 כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה 23433534444421345
581 ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת 53556344441043
582 ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה 73634423343241348
583 ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו 635223242929
584 ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה 542334443624451453
585 ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה 63242456364434231661
586 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
587 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת 32355443424655244441973
588 והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם 43563622446335455633462292
589 למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם 456225657942
590 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם 346364455363461462
591 ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן 432423234635423351758
592 ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם 543645565344421460
593 ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה 6233464232243564562342179
594 וישמע משה ויפל על פניו 53424518
595 וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו 523324434423235643342542380
596 זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו 33335334827
597 ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש רב לכם בני לוי 432554443443443523332072
598 ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי 53234233825
599 המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם 4325454456444244454452186
600 ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה 533243336241138
601 לכן אתה וכל עדתך הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו עליו 33346245232541346
602 וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה 53447356241043
603 המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר 427433475255251458
604 אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה 22233347434345634241968
605 ויחר למשה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם 443524232524335352332067
606 ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר 532333434433531448
607 וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו 4355547443556445351881
608 ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן 5355526546334451565
609 ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה 55322423344442241653
610 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
611 הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע 5444534729
612 ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף 52562453343432441659
613 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
614 דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם 32444553361039
615 ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל 43423655451041
616 וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם 524442346643433324352074
617 ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם 53433654645366641673
618 ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי 5345245522642241555
619 אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא יהוה שלחני 242453524452451451
620 ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את יהוה 3544552353323354462464242491
621 ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם 454226455361146
622 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש 54235335324343251656
623 וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל 52333444546441351
624 וכל ישראל אשר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ 353834242641144
625 ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת 343452663651147
626 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
627 אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו 325244425453334241759
628 את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל 256464344452644654452087
629 ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעום צפוי למזבח 4542553667451256
630 זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו 545432432324436444344643433228102
631 וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה 52335523344342241654
632 ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה 454233452344444441763
633 ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד 4352334724
634 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
635 הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם 44445345251040
636 ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף 5324225342354454244523454342797
637 ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם 44433423443434255231966
638 ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה 5354555732
639 ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על דבר קרח 55553344452331351
640 וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה 44232334651036
641 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
642 דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו 3235343342326444343234242480
643 ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם 32442332334351341
644 והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה 644453433936
645 והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם 443424464253532551765
646 וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם 5323554273533534443444452494
647 וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת 43244444829
648 ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים 45432354334434343551971
649 ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו 4322454223555341553
650 ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו 54233234456443464341973
651 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה 43434323826
652 ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו 635234255451144
653 כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע 24424443441035
654 ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם 542435443423545342362075
655 וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת 3243334435474534341868
656 ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימתו גם הם גם אתם 56624223435253422231965
657 ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם 545253434432451453
658 ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל 625435534332351453
659 ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את עבדת אהל מועד 4352554353455424341870
660 ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת 453526335656443264442084
661 וידבר יהוה אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם 5424434225634352556342181
662 זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך 242462325354544352352362384
663 בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך 46623433421037
664 וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו 325435352567334245432078
665 כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו ליהוה לך נתתים 23433546345251349
666 בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליהוה לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו 52353552424561351
667 כל חרם בישראל לך יהיה 23624517
668 כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה 233333654642234244345542384
669 ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא 63345345445331352
670 אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשה לריח ניחח ליהוה 24324324224322342534534452581
671 ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה 542465524937
672 כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליהוה נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך 2563535542673344343442632496
673 ויאמר יהוה אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל 5424524424253464351868
674 ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד 533424653532524341763
675 ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות 353352344341139
676 ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה 44324343443475352541973
677 כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה 22435355545522534352542283
678 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
679 ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת יהוה מעשר מן המעשר 3545424335253434764544252496
680 ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב 537424624937
681 כן תרימו גם אתם תרומת יהוה מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת יהוה לאהרן הכהן 252354383433554254542079
682 מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה מכל חלבו את מקדשו ממנו 3752254342541246
683 ואמרת אלהם בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים כתבואת גרן וכתבואת יקב 5472445563731255
684 ואכלתם אתו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד 633436233336441453
685 ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו 34437244343525351661
686 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
687 זאת חקת התורה אשר צוה יהוה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על 33533443235543453323323422584
688 ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו 53254632454351351
689 ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים 454464233344351454
690 ושרף את הפרה לעיניו את ערה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרף 42462334332441344
691 ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה 4423545623441246
692 וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב 454444432544241453
693 והשרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב 534544444241143
694 ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת הוא 434234545545435633432079
695 וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם 4423425424545435441868
696 הנגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים 43333444828
697 הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר 352465643254656241772
698 כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן יהוה טמא ונכרתה הנפש ההוא מישראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו 24344343524436446223234343522898
699 זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים 35324423243344441654
700 וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא 33433444331034
701 וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים 3332344323243244441857
702 ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי 544454434231142
703 ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר 444434424325363323442423242688
704 והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב 442446565464544441775
705 ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא 43435644442244323234332276
706 והיתה להם לחקת עולם ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד הערב 5344424455344241557
707 וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנגעת תטמא עד הערב 333244554241139
708 ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם 535244246434424521763
709 ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן 333462334931
710 וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה 4323643545441247
711 ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו 4523425342571246
712 ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות 4765425332435454351874
713 ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם 43544233452544451661
714 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
715 קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם 22452435462474563324624352597
716 ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו 43245444830
717 ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים 63524234534253435331969
718 וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם 4323324555344461557
719 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם 54233432628535325243243432590
720 המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם 325333524521137
721 וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו 5364234234534225361866
722 וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו 566464453581156
723 ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך 5245454664543351565
724 נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבלך 52524453423343234623442277
725 ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך 54424224361036
726 ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה 6435543543554233551874
727 ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה 52444633441039
728 וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו 54325353551040
729 ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר 545352423933
730 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר 54233433243441344
731 יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה 442422324344523522352065
732 קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר 22435343231031
733 והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם 52425725354321349
734 ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה 4343452235241241
735 ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר 5324255325344243436232174
736 ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל 524234524532351449
737 וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי 56333422536564431664
738 וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם 4535523323347251556
739 וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה 5445426543552541563
740 ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך 533323423453341447
741 וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל 5365376452334363451877
742 וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל 54326662342261351
743 ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם 4323652553524462463332180
744 ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי 542332343224254331754
745 ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי 4334623423423523531861
746 ויסעו בני ישראל ויחנו באבת 53554522
747 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש 5454653234541250
748 משם נסעו ויחנו בנחל זרד 34543519
749 משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי 3454535445254434451873
750 על כן יאמר בספר מלחמת יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון 2244542353651245
751 ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב 463342554936
752 ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים 443433443235331448
753 אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה 24525433321033
754 באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה 35445357641046
755 וממתנה נחליאל ומנחליאל במות 6684424
756 ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן 643443562361146
757 וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר 55624354834
758 אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך 552345242344323441759
759 ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל 334253554223455644562080
760 ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון 5533524523234224341861
761 ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה 452254453356451457
762 כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן 25343534444642244241969
763 על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון 22563546351041
764 כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן 22464544244441349
765 אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון 324424345654451455
766 ונירם אבד חשבון עד דיבן ונשים עד נפח אשר עד מידבא 535245233251139
767 וישב ישראל בארץ האמרי 4545418
768 וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויירש את האמרי אשר שם 5342465525321246
769 ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי 553443346333651457
770 ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון 542324324433233452445353462692
771 ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו 4334323245246241551
772 ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו 535564454941
773 וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי 43242233551033
774 ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל 44433223444351345
775 ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא 542443542284423442435342385
776 וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממלי 56242453243334243236332344342896
777 ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר 43232233243444327242523444342892
778 וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק 544546452464431460
779 ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם 554256434443534241767
780 ויבא אלהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך 452452643935
781 ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפר מלך מואב שלח אלי 542632334331138
782 הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו 3346423433323445271865
783 ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא 552423423232431444
784 ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם 44452333252344441656
785 ויקומו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו 634523634341143
786 ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה 43334474832
787 ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור אל נא תמנע מהלך אלי 5246223324224431548
788 כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה ולכה נא קבה לי את העם הזה 23533343442322331649
789 ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדולה 44524323233434244224454252584
790 ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי 43232355234331342
791 ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה 452445224236323324344342378
792 ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב 44452442341036
793 ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו 42524364444243244531969
794 ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטתה הדרך 45244345543524443425542285
795 ויעמד מלאך יהוה במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה 544663343938
796 ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכתה 45244524523424451659
797 ויוסף מלאך יהוה עבור ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאול 54445523335461353
798 ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל 4524453442432541555
799 ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים 5422555252262351555
800 ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך 54526222342361346
801 ותאמר האתון אל בלעם הלוא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא 5524444343524356522522179
802 ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו 442444244345444651767
803 ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט הדרך לנגדי 544422424245345423452072
804 ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי 653423544423245561767
805 ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי 542445225233644226522072
806 ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם שרי בלק 5442422642434434442332173
807 וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול 532244623432443451760
808 ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך 5324335442324352441862
809 ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר 54233443443543453341970
810 וילך בלעם עם בלק ויבאו קרית חצות 4423544726
811 ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו 533455633937
812 ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם 44432464343331347
813 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים 54233234542344551658
814 ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח 434344352451141
815 ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי 5445245444642562431873
816 ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח 452454246542451456
817 וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר 443345323341138
818 וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב 44432433341034
819 וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל 4452353345333244451866
820 מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה 23232342341028
821 כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב 24457622446251353
822 מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו 2334523534354641556
823 ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך 53242423464431346
824 ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר 453234433441139
825 ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם 5432232433533444245232170
826 ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח 63423544542451351
827 ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה 52352245421034
828 ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר 44244345323341345
829 ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה 4443244435232341551
830 וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר 44533463331038
831 לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה 232533643344361451
832 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה 335436624
833 לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו 243533364536321452
834 אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו 266632625
835 כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל 223533634572321450
836 הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה 225455242433541450
837 ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו 5324222523261238
838 ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה 4452335442344341554
839 ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם 532432424344565231761
840 ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן 43243552361037
841 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם 54233234542344541657
842 ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח 434344245933
843 וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו 44235442533445542541972
844 וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים 44254253644351351
845 וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין 445343344341141
846 נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים 334234343551139
847 מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל 235475626
848 כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים 644336346331145
849 יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו 335544444551146
850 אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ 26663244484541358
851 כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור 33462664641044
852 ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים 4232452453243464432352174
853 ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד 4322553544451246
854 ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר 54233226343541346
855 אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אתו אדבר 2323343424422454234344342478
856 ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים 44443534334651352
857 וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין 445343344341141
858 נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים 33424354343551348
859 אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת 53363434533644452321972
860 והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל 44444456331041
861 וירד מיעקב והאביד שריד מעיר 45644523
862 וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד 4244455447331249
863 וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך 425445454431144
864 כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך 224432244927
865 וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל 44532442828
866 וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד 434444333331138
867 ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו 444453335935
868 וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב 455435244936
869 ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן 63565377842
870 ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל 55444246834
871 ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל 54232224354534442461968
872 ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור 532454357441146
873 והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד 43452524275362335443342283
874 וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו 45252444444341349
875 ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל 4335245252353424553352177
876 ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף 555563629
877 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
878 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי 52524442433552553523562284
879 לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום 33432254826
880 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל 5265444333652351560
881 ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני 3354332742443261555
882 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא 34474233432531347
883 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
884 צרור את המדינים והכיתם אותם 42764523
885 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור 2523734323433424444452342484
886 ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר 44554233524441349
887 שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל 323233535354423361759
888 וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 536435424441144
889 מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים 353543423456451456
890 ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי 545354555551151
891 לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי 557555632
892 אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים 357564734461154
893 ובני פלוא אליאב 445313
894 ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה 4554633654332334435242181
895 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס 5423533344432563531867
896 ובני קרח לא מתו 4323412
897 בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני 3576575565561265
898 לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי 455556630
899 אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים 3564636733
900 בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני 3275564545551256
901 לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי 555454628
902 לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי 556656633
903 אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות 353276344937
904 בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען 352542544934
905 ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי 53574554554551362
906 ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי 533556556943
907 אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות 355736344940
908 בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני 357456455944
909 לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני 555556631
910 אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות 355755344941
911 בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי 3574555556571262
912 אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות 35774344837
913 בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים 34746524
914 בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי 3455655245561255
915 אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי 334557455941
916 ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי 757455633
917 ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי 657455632
918 וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה 6232324224345444451863
919 אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות 354746344940
920 אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני 33576564554551363
921 ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני 435455626
922 אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם 353574634433471461
923 בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי 3574555566571263
924 לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי 656556633
925 ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי 53335555551044
926 אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות 33577473341046
927 אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם 332755635271148
928 כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות 256755354942
929 בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי 3375555556561260
930 לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי 45455758843
931 ושם בת אשר שרח 3233411
932 אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות 35337463541043
933 בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני 357657555948
934 ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי 455455628
935 אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות 35577473541050
936 אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים 353524343461142
937 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
938 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות 444554626
939 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו 345555335351146
940 אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו 254245445935
941 על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט 22545324827
942 ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי 45476564555551366
943 אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם 353555655555544241776
944 ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם 334523343464524333442072
945 ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר 55233625351039
946 וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה 43772344834
947 ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל 5646323335226435223344352488
948 אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו 3536434235542441557
949 ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני 5233635434235541557
950 כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון 23433453433223246231961
951 ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה 745232424246424445435552390
952 ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה פתח אהל מועד לאמר 743554563433441460
953 אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו 525423447244325252322070
954 למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו 34254623223344351655
955 ויקרב משה את משפטן לפני יהוה 532544623
956 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
957 כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן 245433344435624531764
958 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו 3354432433272541554
959 ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו 33225255827
960 ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו 332452544932
961 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה 334552554474354544434232392
962 ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל 54233226342434451656
963 וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך 636242344441142
964 כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן 45252648472253421665
965 וידבר משה אל יהוה לאמר 53244518
966 יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה 444533324932
967 אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה 33643646453434433331974
968 ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו 5423222523333252341855
969 והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם 634545246371149
970 ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל 554452335936
971 ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה 554442564423433433353342386
972 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה 43434342574545241663
973 ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה 52446434331038
974 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
975 צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו 22355425443556261663
976 ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד 5324365533544341559
977 את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים 243443444361141
978 ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין 753554454942
979 עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה 345344435935
980 ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה 55444433351040
981 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה 344436546433451458
982 וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו 543533546345451459
983 עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה 3352355726
984 ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם 66635433443533451667
985 ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד 56345434463454441668
986 ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה 55345444334351352
987 ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה 7344364464433335541875
988 ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו 54355235451041
989 ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה 56633435835
990 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל 63343244441037
991 ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו 464325424934
992 והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם 733543344355335431767
993 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו 635446346441149
994 עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים 5544456733
995 ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם 54345521
996 מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה 434345423932
997 כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו 4444433345245451558
998 וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 564343254241142
999 וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 57844584343254241672
1000 והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה 7444543343345331559
1001 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד 6354463436441252
1002 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים 554456629
1003 שעיר עזים אחד לכפר עליכם 44345520
1004 מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו לכם ונסכיהם 435645437941
1005 ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם 564443432542435431765
1006 ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם 63445223333533451658
1007 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל 63544633641044
1008 ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים 634456628
1009 ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם 543445625
1010 מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה 43464567644351361
1011 ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו 6463434362725241561
1012 והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם 7353422333353345431865
1013 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד 635446336441148
1014 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים 554456629
1015 שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם 443444645671151
1016 ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים 63346434325424525441973
1017 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו 733345433434453353542078
1018 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם 635446345343644451773
1019 ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים 6544635733
1020 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה 543443555938
1021 וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5443343445335351558
1022 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
1023 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם 543443567941
1024 וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 56443445335351354
1025 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
1026 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה 54343565835
1027 וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5644445335351251
1028 מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 5755765740
1029 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה 543443555938
1030 וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5644445335351251
1031 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
1032 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה 54343565835
1033 וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5444445335351249
1034 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
1035 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה 54343556835
1036 וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5644445335351251
1037 ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם 6655766741
1038 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה 54343555834
1039 ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 46443254241038
1040 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם 7333452333533451556
1041 מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט 5734765737
1042 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה 54343565835
1043 אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם 345837879881170
1044 ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה 532353334231136
1045 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה 53245454243341348
1046 איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה 32335244432423434441963
1047 ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה 42335534461039
1048 ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום 44245342462442533342442278
1049 ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה 34434425634242454224432278
1050 ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה 33446424534241348
1051 ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו 444462455342441455
1052 ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה 3434444243434534245422175
1053 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה 45623424441038
1054 ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה 33442432451034
1055 ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום 445224342533342441758
1056 ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה 333344424565424445422075
1057 כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו 233434346551142
1058 ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו 34524423522522253443242442582
1059 ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה 333344424930
1060 אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעריה בית אביה 35334233353246341656
1061 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
1062 נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך 34353734241038
1063 וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין 53234555452434451663
1064 אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא 343434554935
1065 וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא 65534433531041
1066 וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו 5333443352544447641873
1067 ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר 624434236231139
1068 ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב 34442623333333334443424442585
1069 וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו 5352343332532532441861
1070 ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש 325732543934
1071 ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה 522432646934
1072 ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו 52335433352436342524432442588
1073 ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה 536435462451147
1074 ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה 5325436455461252
1075 ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה 553624625
1076 הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה 233454443523445441763
1077 ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו 4423333435341241
1078 וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם 33532443431034
1079 ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם 43454423333464656361978
1080 וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו 3333334433261240
1081 ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה 55424456335334231661
1082 אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת 22434252525351344
1083 כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים 23333634233533233641964
1084 וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה 664664425943
1085 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
1086 שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה 22354463645441352
1087 וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה 526346644241146
1088 והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחד נפש מחמש המאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן 535346643345243436342080
1089 ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה 7456454735
1090 וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה 63533326242426343553545442596
1091 ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה 436443423933
1092 ויהי המלקוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים 46333424324363551660
1093 ובקר שנים ושבעים אלף 4463417
1094 וחמרים אחד וששים אלף 6353417
1095 ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף 432532443234631448
1096 ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות 45364443436355441667
1097 ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמש ושבעים 445242436934
1098 והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים 53635546837
1099 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים 653445535940
1100 ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש 43333554631039
1101 ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה 43235464434231347
1102 וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים 735333266938
1103 ותהי מחצת העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות 444243436345441454
1104 ובקר ששה ושלשים אלף 4363416
1105 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות 65344522
1106 ונפש אדם ששה עשר אלף 43333516
1107 ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את משה 435352432624354354544434232696
1108 ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות 623635436451147
1109 ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש 6235423463534431557
1110 ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה 52443333355445427441974
1111 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה 43642442341036
1112 ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות 423635533334633364352077
1113 אנשי הצבא בזזו איש לו 44432517
1114 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה 436424336653234545442080
1115 ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 523455243523433445442074
1116 ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר 5324562335435441558
1117 עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען 555566444944
1118 הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה 4334435343741247
1119 ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן 6252632446526251560
1120 ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה 5342556464421250
1121 ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה 46223542433341345
1122 כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ 23653445241038
1123 ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה 523552462235522433342070
1124 ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר 4244454727
1125 אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי 246563535253665622442084
1126 בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה 4324562324441243
1127 ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה 42465563222443541661
1128 והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל 4436555532424251559
1129 כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה 256436553331145
1130 ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו 54643462551044
1131 ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ 64443523262544454441975
1132 לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו 24252535351036
1133 כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה 224345523654551455
1134 ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה 55325243254461350
1135 ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו 43242544262551348
1136 ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה 644444645754435441777
1137 ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם 3252355463441246
1138 בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו 334556554940
1139 ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה 53245234544441349
1140 טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד 455364245938
1141 ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר 652434464431145
1142 ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל 43325435233445451659
1143 ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה 5342532454252464464653235526103
1144 ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען 325646544939
1145 ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה 532454233425241448
1146 נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן 4464434546451253
1147 ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב 433425553424254353533445534428106
1148 ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער 532243434930
1149 ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה 344346624
1150 ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן 33433334531034
1151 ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים 453253536936
1152 ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו 33334523464245331657
1153 וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה 5342456525321246
1154 ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה 432552442931
1155 ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר 524352654341143
1156 ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו 435233552341139
1157 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן 3435344563351248
1158 ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם 532772244681150
1159 ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים 56465334654435335251981
1160 ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים 66233432483451353
1161 ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת 535654628
1162 ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר 5454345730
1163 ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל 544225323345441450
1164 ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה 5456436534453541566
1165 ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם 54556444365521358
1166 ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף 555223622
1167 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין 533553624
1168 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה 55355523
1169 ויסעו מדפקה ויחנו באלוש 5555420
1170 ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות 55563323351040
1171 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני 56554525
1172 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה 554555629
1173 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת 55555525
1174 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה 5555420
1175 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ 55543522
1176 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה 54355522
1177 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה 5554419
1178 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה 5456420
1179 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר 56533522
1180 ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה 53355521
1181 ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת 5556421
1182 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת 5654420
1183 ויסעו מתחת ויחנו בתרח 5454418
1184 ויסעו מתרח ויחנו במתקה 5455419
1185 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה 5556421
1186 ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות 5656422
1187 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן 56544524
1188 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד 544535626
1189 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה 53556524
1190 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה 5656422
1191 ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר 56553524
1192 ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש 55355233831
1193 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום 54533434831
1194 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש 44422322442474354546442283
1195 ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר 523643433933
1196 וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל 5633434443351247
1197 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה 53356522
1198 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן 5655421
1199 ויסעו מפונן ויחנו באבת 5554419
1200 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב 5454654733
1201 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד 55552522
1202 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה 552557629
1203 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו 55754643839
1204 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו 546554244939
1205 ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב 52545235541040
1206 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 54235424441037
1207 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען 323554235252341448
1208 והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו 72244662263245532561976
1209 והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה 7246223424431243
1210 והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו 82459342555252332352456624100
1211 ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה 326244643635776542433522396
1212 והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם 4455343728
1213 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
1214 צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה 2235542342443433353472175
1215 והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה 433352234434342441757
1216 ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה 4354564347444433451876
1217 ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה 45645474839
1218 וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים 5243355243421242
1219 וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר 3434423443231239
1220 מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה 334334544933
1221 ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון 4454734243441248
1222 והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה 8354444732
1223 וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה 444544444232441452
1224 וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב 45647243434741357
1225 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה 432354343635334355442076
1226 כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם 243374443444434451766
1227 שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה 354445454451147
1228 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
1229 אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון 34635324546231350
1230 ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ 534344424933
1231 ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה 44645324832
1232 ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד 535526626
1233 למטה בנימן אלידד בן כסלון 45525521
1234 ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי 5324324723
1235 לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד 444344523933
1236 ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן 5354524728
1237 ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך 5354624729
1238 ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן 5354623728
1239 ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי 5334624727
1240 ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד 5354526730
1241 אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען 33344235441035
1242 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 54235424441037
1243 צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים 2235555544558451567
1244 והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם 45348466441048
1245 ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב 653454453341146
1246 ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים 54423454333543325433454542435530113
1247 ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר 35345223534334646531973
1248 כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת מגרשיהן 253456534371147
1249 והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים 634535334446335353552082
1250 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
1251 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען 32355423525441347
1252 והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה 73434633333351350
1253 והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט 43554344244451351
1254 והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם 63423463831
1255 את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה 2354453354443461559
1256 לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה 45465625454323351666
1257 ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח 34444333441036
1258 ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח 34234244333441343
1259 או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח 242234244333441444
1260 גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימתנו 33342452351034
1261 ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת 35625454834
1262 או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו 254443443333424521759
1263 ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה 3434425423341241
1264 או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו 2333423444442423441859
1265 ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה 54344332741039
1266 והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש 6424333634235323422344333442792
1267 ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה 333424353431137
1268 ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם 43334535433243221653
1269 כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל ארץ אחזתו 245323445344442351761
1270 והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם 43344738836
1271 כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות 233344243324441445
1272 ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת 3434333342341239
1273 ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן 34342354442341345
1274 ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו 3624332233524524333222342475
1275 ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני יהוה שכן בתוך בני ישראל 34243352333523434351964
1276 ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשאים ראשי אבות לבני ישראל 64563424246346435644452294
1277 ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו 6243432455455353245562185
1278 והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע 4444355655652443635642193
1279 ואם יהיה היבל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן 3444565244363636451877
1280 ויצו משה את בני ישראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים 432352244233451446
1281 זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים 2433455447652635651879
1282 ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל 33445423235355351659
1283 וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו 324453546344445353452080
1284 ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל 33444323654351349
1285 כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בנות צלפחד 434232345930
1286 ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים 744554454551152
1287 ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן 63424354523551351
1288 אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו 35833433235542441661
                                                                                                                                                               
  סך הכל 16408 63530
     


Valid XHTML Valid CSS