חומש בראשית

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 6352534728
2 והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים 543442344552341452
3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור 553343623
4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך 4524235534441245
5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד 55435344343331349
6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים 553444453341144
7 ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן 452553434544335421765
8 ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני 55544343331039
9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן 55444524355421352
10 ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב 5553643445231249
11 ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן 554433532333534224422069
12 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב 5433536333342645231867
13 ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי 434335622
14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים 55345563445448651676
15 והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן 465552442937
16 ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים 4523562546435465371879
17 ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ 43555524833
18 ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב 5467344445231251
19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי 434335622
20 ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים 5554333452423451557
21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב 552663234534463233645232389
22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ 53543452455341352
23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי 434335622
24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן 554433544535421456
25 ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב 4523453553235645231869
26 ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ 55436754355644444241984
27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם 55245453335331350
28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ 53553534524544355435242288
29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה 5534322333323243233232333452783
30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן 4344354424323322335422169
31 וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי 4522334334343341550
32 ויכלו השמים והארץ וכל צבאם 55534522
33 ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה 454663354636331461
34 ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות 55236532233633551661
35 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים 365564445351150
36 וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה 334344334342254524434252380
37 ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה 342452235930
38 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה 54524325454444431662
39 ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר 4452444224331241
40 ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע 54525224545354334331971
41 ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים 434623444651145
42 שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב 2453422363241240
43 וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם 44432544830
44 ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש 34453522331034
45 ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת 3464344456331249
46 ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה 44524633561042
47 ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל 445244323341138
48 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות 44332442444341345
49 ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו 5452344442351245
50 ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו 44525234323542452423342433332893
51 ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו 5443555434523351560
52 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה 44552454375351356
53 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם 44524332445241346
54 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת 5434354544324431557
55 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד 22432433454431343
56 ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו 5564536734
57 והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן 53433433455242235253232275
58 ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל 54244234828
59 ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון 5334335254342251553
60 ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון 5424235725
61 כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע 235245466664331459
62 ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל 4423353436536455425352184
63 ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת 74552526345341355
64 וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן 6234553446454454231873
65 ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה 54524524831
66 ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא 52353524451038
67 ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת 5242243333653441553
68 ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל 5443443422341242
69 ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל 5454234544641250
70 ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך 545242434335434243442342381
71 ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב 5444444443534631561
72 אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך 24344654443464421663
73 ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך 532444523364244556662342392
74 וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה 45525234830
75 בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב 444324252442333341756
76 ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי 542432342221133
77 ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם 44546536837
78 ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם 54524344433424342354342279
79 וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם 745334253331142
80 ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים 5245433263347423251867
81 והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה 532344423553241449
82 ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה 442423433343341446
83 ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה 434434545936
84 והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו 44236474423351351
85 ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו 333523443541139
86 ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך 54233324441034
87 הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו 4253325443564421556
88 ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו 532344644323471454
89 ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי 54232345254341346
90 ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה 52433453251036
91 ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך 443253423423441447
92 כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ 24252323223441338
93 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשוא 5324445727
94 הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני 243433564623442461765
95 ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו 5243233634443543241864
96 ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן 435444343934
97 וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך 432444244335243341758
98 ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך 55245326732673231665
99 ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה 423342433531136
100 ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה 43233333351032
101 ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב 34433323451034
102 וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה 42342433234554341655
103 ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי 535344433552355461769
104 כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה 2633455728
105 וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין 43324425232222533332432266
106 ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה 423325234244341445
107 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו 2353435355331244
108 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם 354535233451142
109 ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת 4354356552321247
110 ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות 53346224335451349
111 ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת 5233323436341241
112 ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש 423443524931
113 ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 424624345435451455
114 ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת 523244344341138
115 ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן 4453524727
116 ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 4446243435435451560
117 ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת 52343444341036
118 ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל 4453526729
119 ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 444626635435451461
120 ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת 52343444341036
121 ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד 463453523935
122 ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 464623535435451459
123 ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת 523636354341144
124 ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך 43453435241037
125 ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 4346244435451248
126 ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת 523345344341140
127 ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח 44353526832
128 ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות 642646263435451460
129 ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה 42343534431035
130 ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים 642662335937
131 ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך 46363435231039
132 ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 4646234734435451564
133 ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת 523635344341142
134 ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן 434634352934
135 ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה 5232426675253441560
136 ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות 4346223634335451557
137 ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת 423336344341139
138 ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת 422343522222331439
139 ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם 423432355431138
140 ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו 5362442335343341554
141 ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה 5424444433443631557
142 הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם 634533423436244533635432388
143 וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום 4423344335322241548
144 וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו 54232446231035
145 ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם 54424353354242333525252278
146 ונח מצא חן בעיני יהוה 33254517
147 אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח 35223443626521347
148 ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת 52442222331029
149 ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס 5446543731
150 וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ 452445252324241448
151 ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ 553223242443656241762
152 עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר 323334424534541449
153 וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה 3343343345346351556
154 צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה 3443356444454641563
155 ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע 4442532442332344523442171
156 והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך 62534243554431350
157 ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו 433343424533541450
158 מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות 563553356434461462
159 ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה 42234345442451346
160 ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה 423333523928
161 ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה 54323342423544431655
162 מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו 3563244353532434351867
163 גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ 24544355323241346
164 כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה 2534452463746225353352183
165 ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה 423344620
166 ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ 32243633241032
167 ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול 4255443244251244
168 מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה 2563535434333251556
169 שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח 443222435435221445
170 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ 45535324831
171 בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו 42434244533443526435552284
172 ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה 44246374834
173 בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה 4432233432425343241857
174 המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף 334535534424634624232075
175 ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים 52224443432341342
176 והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו 63533343355441351
177 ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ 456324545244341455
178 ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים 645324442341141
179 והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים 543324525633251452
180 חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים 34364455834
181 ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם 52342446544424341660
182 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו 23434533531035
183 וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה 42253235424233355245224342583
184 ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום 6424543728
185 ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים 552232432533455324542071
186 ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים 654555425941
187 וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום 5434446445431250
188 ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט 444653342341142
189 והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים 53452466444451356
190 ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה 436352244331139
191 וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ 524444244341140
192 וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה 52545443351040
193 ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה 3454344424232324535434242483
194 ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה 434454325241140
195 ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ 445334333442234341758
196 וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד 53445525343431350
197 ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה 44343644443442244444352283
198 ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ 54563444835
199 וידבר אלהים אל נח לאמר 55224518
200 צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך 224355443932
201 כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ 2433334644424435444242176
202 ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו 4255443727
203 כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה 242434242494241450
204 ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבח 424543554454351457
205 וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי 4423554232343255423242633352224532108
206 עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו 223435334445251449
207 ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ 55223453345241347
208 ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו 754223432353345433542074
209 כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל 233323454343221443
210 אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו 235325620
211 ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם 3248432364433442341866
212 שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם 3244342453241240
213 ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה 4344442725
214 ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר 55223434828
215 ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם 444254356937
216 ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ 3234344543443443341864
217 והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ 625434233353434441762
218 ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם 5533533347423334441868
219 את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ 24445444441039
220 והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן 45324644832
221 וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר 625347423333343454232073
222 והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ 5447444354233333241867
223 ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ 55223353544233241655
224 ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען 53262423433341344
225 שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ 43325424827
226 ויחל נח איש האדמה ויטע כרם 423543621
227 וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה 4245544728
228 וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ 423424444441139
229 ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו 4242562355652456655232187
230 וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן 52542332341033
231 ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו 5443545730
232 ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו 544424433933
233 יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו 35455244331038
234 ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה 423534363933
235 ויהי כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת 42323436341034
236 ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול 4532224634351243
237 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס 333544445935
238 ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה 43556523
239 ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים 435646628
240 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם 453563576944
241 ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען 423645624
242 ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן 433655644341147
243 וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ 432433534931
244 הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה 333344224543441448
245 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער 456344544939
246 מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח 24434425343331344
247 ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה 333543345933
248 ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים 63253535361041
249 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים 36363436361043
250 וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת 5324432723
251 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי 363536626
252 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני 343535623
253 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני 36353544661045
254 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע 4465442344555231560
255 אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם 3327666733
256 ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול 432332333351134
257 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם 3245744729
258 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש 433443621
259 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר 73234323827
260 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן 533424325543441451
261 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח 53263336331037
262 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה 353434622
263 ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא 343633622
264 ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן 34353423341034
265 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם 4544424727
266 אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם 3327666733
267 אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול 3532765554351253
268 ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים 4243365727
269 ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם 454644452938
270 ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר 632435565435453341770
271 ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ 634335555322423241761
272 וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם 444243533341139
273 ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות 54223434345424323451966
274 הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו 345243253341138
275 ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר 443323246441139
276 על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ 22333223432445423241957
277 אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול 35222335265351346
278 ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות 4246263435451248
279 וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח 72363523831
280 ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 464623345435451458
281 ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר 4253523724
282 ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 434623345435451455
283 ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג 43463523830
284 ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 434623535435451456
285 ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו 4353523725
286 ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות 43462334635451352
287 ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג 43463524831
288 ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות 43462434635451353
289 ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור 4453524727
290 ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות 444624535451146
291 ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח 44363523830
292 ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות 444623343435451454
293 ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן 435352424331138
294 ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט 4533524243345231552
295 וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים 43233446451038
296 ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה 44534234333442334441966
297 ותהי שרי עקרה אין לה ולד 434323619
298 ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם 432433323233343435345444523522998
299 ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן 53334634341038
300 ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך 542422585424341454
301 ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה 54466344836
302 ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה 666362255941
303 וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן 444344433523463541765
304 ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען 442343324325343433454445442693
305 ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ 5442432447241245
306 וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו 44245532444245541661
307 ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה 534442343234442455342072
308 ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה 44455522
309 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ 4344464223441244
310 ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את 445465234325233421761
311 והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו 4243654353441247
312 אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך 424244265451142
313 ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד 4446562423331246
314 ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה 5334632444341245
315 ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים 6564234665561258
316 וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם 54245534233341347
317 ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא 5455234232422431550
318 למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך 34434324434231343
319 ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו 4445633432321243
320 ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה 446353324351142
321 ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב 533545625
322 וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי 4643322533245332431861
323 אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה 2453326524341243
324 וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים 344243346933
325 ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו 333444235234441448
326 ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ 4333444343762341557
327 ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו 5423223545434425451866
328 הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה 32454242563581353
329 וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער 43254223523443423343445432585
330 ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו 523223543463341449
331 אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם 434443445231140
332 ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד 534653626
333 ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה 5324443422542533245542175
334 כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם 2224333256241238
335 ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה 52444324352342441655
336 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה 35456225832
337 ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה 5444543642451250
338 ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים 445345347345341458
339 עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער 352333343443463543332071
340 כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח 234235324928
341 שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו 44342744341039
342 ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים 643277334256536336462088
343 ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר 34542343251035
344 וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר 5523433422363254531864
345 ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים 4334444454333635451871
346 את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה 273453463463455251771
347 ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו 454435335538331458
348 ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו 52233532451034
349 ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם 5233423454341242
350 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם 4545543545344334441873
351 וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן 542444265443445221764
352 ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק 5543646243551252
353 וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם 4224323454325331549
354 ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך 43364452736332333341971
355 ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון 533353443351141
356 ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ 754435344939
357 וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל 525334442431139
358 ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך 533242245221134
359 ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ 542335324253441449
360 אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם 24343333323436241652
361 בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם 52346463433452441662
362 אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד 36433424542444324431968
363 ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר 54442325453343461661
364 ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי 5422243424431239
365 והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך 4344425222335351551
366 ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך 5355326472443522441870
367 והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה 55624522
368 ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה 543437453224451455
369 ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה 5443326727
370 ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל 5432453544351247
371 ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר 422235344345434231757
372 וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם 4426434727
373 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו 44464244444441352
374 ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה 553322444236434431761
375 וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול 3243524524441242
376 ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה 44255454833
377 ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה 455322335231137
378 ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה 4435344352333641556
379 ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת 443424445424445244332073
380 את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני 253536624
381 ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים 343536624
382 ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי 35363636835
383 ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר 434242345431138
384 ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי 532432544222544454432071
385 ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה 4334236533444444354242178
386 ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה 42344244561038
387 ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך 53244444554244644461978
388 ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה 5423354324653551559
389 וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור 644234524431141
390 ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת 5343233445435441556
391 ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה 52444256341039
392 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב 524444243431139
393 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך 52443352536234241657
394 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן 443333322332441443
395 ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי 5244432324335431551
396 על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד 2234333333431236
397 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל 4352542334361244
398 ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם 525334432651142
399 ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים 442534444245432354442074
400 ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד 55455443835
401 ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר 44245354831
402 אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים 33535344830
403 ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך 343234435224451448
404 והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו 634365634940
405 והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך 62545445554526651673
406 ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים 52652352234546361663
407 ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם 5525425435551250
408 זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר 35354744543231352
409 ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם 623644447940
410 ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא 34443237435332332531966
411 המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם 444454556541150
412 וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר 4332423564452531555
413 ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה 552534242332331446
414 וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו 633442275544441457
415 ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד 452455443343335331763
416 ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך 55262645835
417 ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו 553344225234625354552077
418 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול 8635373734343556441883
419 ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת 35424332353451346
420 ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם 4434535728
421 ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים 4526332543244235354235443433529105
422 ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו 62543535833
423 וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו 73234352351037
424 בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו 4434573730
425 וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו 3444353323431241
426 וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום 444544334341142
427 וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה 4544455444644641567
428 ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך 5422526224341241
429 יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ 323356633934
430 ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת 5235435222525624441865
431 וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות 555235434334441454
432 ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו 3425423244245531552
433 ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו 4443433464353361559
434 ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל 64334534832
435 ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו 53443342444434451660
436 ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים 64545354351044
437 ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן 535444424531143
438 ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי 542532434343451451
439 היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן 55354433521039
440 ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת 534252452241138
441 ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם 536623363351145
442 ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה 53536333831
443 ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ 634445622441144
444 כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו 26434243455345454442523342594
445 ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד 544352362431141
446 ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה 425743333241140
447 ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה 53654653441045
448 ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע 45534423830
449 אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה 42554434335456351665
450 חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט 424435423454424242442070
451 ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם 54244554463561357
452 ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר 4553264245341247
453 אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה 4656465224525242651875
454 ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים 434454626524571461
455 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים 522356462552424251764
456 ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים 53264244625525561666
457 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה 522356244624525551767
458 וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו 44434256251039
459 ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה 53744434343466441668
460 ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין 532442235556766622542084
461 ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו 523545244345361455
462 טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה 3554434244332341553
463 ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם 6236236334565531562
464 ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו 4435535729
465 ויאמר אל נא אחי תרעו 52234516
466 הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי 322343243624543472632432223342997
467 ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת 624642454332364435442078
468 וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו 6623623553441249
469 ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתח 36334374345441353
470 ויאמרו האנשים אל לוט עד מי לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום 6623222235633244251862
471 כי משחתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני יהוה וישלחנו יהוה לשחתה 2652532452347451559
472 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית יהוה את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו 43525455432532542445552286
473 וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן תספה בעון העיר 44367443224335624441974
474 ויתמהמה ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו בחמלת יהוה עליו ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר 77644443554466441677
475 ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה 47355424245343444241973
476 ויאמר לוט אלהם אל נא אדני 534224620
477 הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי 323426543446245245426442388
478 הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והוא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי 324444344523343441760
479 ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת 543542435424341452
480 מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה על כן קרא שם העיר צוער 343224532332232441751
481 השמש יצא על הארץ ולוט בא צערה 4324424723
482 ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים 5523345334251244
483 ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה 52533243245451347
484 ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח 446443625
485 וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה 554253322341138
486 וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן 523353233444344551762
487 ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט 44523455255234542533332281
488 ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו 435434532345453451766
489 ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ 562653434454241457
490 לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע 34253635631040
491 ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה 6253534652433561562
492 ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע 4556262532353254435632183
493 ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה 6254253465333551561
494 ותהרין שתי בנות לוט מאביהן 63436522
495 ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום 462534334241140
496 והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום 7234253233334241550
497 ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר 4354443343441245
498 ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה 552344356334231452
499 ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל 452655523224344431763
500 ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג 72345442441039
501 הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת 3332434234333463531861
502 ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה 5464245234435244422225442486
503 ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך 4334243644344223433322170
504 וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו האנשים מאד 5645355226476631569
505 ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי 5665224335224336445324442491
506 ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה 562524242431139
507 ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי 552523455372341455
508 וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה 34423322234241338
509 ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא 4443543422434422534342332481
510 ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו 46346546422341353
511 ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב 56345462835
512 ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל ונכחת 5334335332453333251862
513 ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו 6526552634751256
514 כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם 233432346233351446
515 ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר 532343444431139
516 ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים 443626533351144
517 ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק 5522352342341240
518 וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים 4524324443351243
519 ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו 623352243930
520 ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי 53332524421033
521 ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו 523664325261144
522 ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק 545454444241145
523 ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק 43223634641037
524 ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק 563443322424423241757
525 וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו 44355243830
526 ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע 552523624342344334254232380
527 וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא 322446243930
528 וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע 5544343423224346445332177
529 ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם 54245243351037
530 ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך 44244632424444442341968
531 וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם 55234545232552223252352344322894
532 קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו 4324723224461243
533 ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער 5525433452434241555
534 ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת 45245454331039
535 וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים 454423345934
536 ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה 434565242545333331764
537 ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה 4526324266435344343422179
538 ויאמר אברהם אנכי אשבע 5544418
539 והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך 5526243434461248
540 ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום 562523243332423425442068
541 ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית 453447654942
542 ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן 4523445727
543 ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה 5625233443451246
544 ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת 52234345424252441655
545 על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם 223543322551136
546 ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים 64434652452361354
547 ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם 43435234241034
548 ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים 454644627
549 ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני 43647325545541357
550 ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך 52223253424322356242353342581
551 וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים 55452442353343533442533262592
552 ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק 46452542541041
553 ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם 552533225454227651767
554 ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו 4523442434423365541867
555 ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה 542545354353364341768
556 ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו 555423435541145
557 ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים 52533264252552552434325452593
558 וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו 55234264231036
559 ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני 544425555541148
560 ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני 5243243325235235334232542479
561 וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו 452544334464542464332079
562 ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה 55254443443441351
563 ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים 54425425831
564 ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך 5263423342433423251860
565 כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו 23554246553233442351970
566 והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי 752443344936
567 וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע 452555423345431454
568 ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך 4464464344234541561
569 את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם 23433435331033
570 ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל 33333434351034
571 ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם 632443445351143
572 ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה 745423233333341449
573 ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה 5333363443331243
574 ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה 43543544454461355
575 ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר 45333523241034
576 גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני 2544324346351245
577 ויענו בני חת את אברהם לאמר לו 5322542723
578 שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך 544536563233424243432075
579 ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת 4563442728
580 וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר 534222542356526231761
581 ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר 422463234443526531762
582 ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר 6343245425532333441865
583 לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך 2454426322553352331863
584 וישתחו אברהם לפני עם הארץ 65424521
585 וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה 5255244223254342462332172
586 ויען עפרון את אברהם לאמר לו 452542622
587 אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר 453433345233331448
588 וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר 552555524335324433342075
589 ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב 435363444632333433442074
590 לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו 655323334934
591 ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען 5235234243623435441864
592 ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת 446326533321141
593 ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל 632553253934
594 ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי 5524344332323341550
595 ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו 754554323345634451772
596 כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק 22436353451037
597 ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם 5444244442444423243432174
598 ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה 54542242331034
599 יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם 4453543564324424532443455534329112
600 ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה 3244455632232331551
601 וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה 44233355522431345
602 ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור 44455543354442352341973
603 ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת 5644234333351245
604 ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם 544454244432451454
605 הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים 3432345444431243
606 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני 44334323553354345533243242589
607 ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה 433344443462434354242073
608 והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל 53435424455341351
609 וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך 446582334939
610 ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו 534543236935
611 ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת 46526422341038
612 ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו 54324432445351348
613 והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא 55254644221039
614 ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם 4436544333546244351872
615 ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין 52225223344341341
616 ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור 54254243451038
617 ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון 542325242441137
618 ויקד האיש וישתחו ליהוה 4465419
619 ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני 544445323453444443342076
620 ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה 4444364729
621 ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין 624343245241139
622 ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין 44243623462444423344244326242899
623 ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים 5344344554561252
624 ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו 44556436644556331673
625 ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר 5545232254531245
626 ויאמר עבד אברהם אנכי 5354417
627 ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים 53243542344455661665
628 ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו 433425454222321445
629 וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו 74423345634351353
630 אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני 222333365341136
631 ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי 42432344826
632 ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי 534375453645347531776
633 אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי 245242632425351449
634 ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה 4424444452325434341865
635 הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך 343234455464623341765
636 ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני 5323336434344341554
637 אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא 33442344442445544621971
638 ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה 55355335443651356
639 ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה 53422252524342444238242276
640 ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו 47552444535434223441974
641 ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל 424434245232525242242065
642 ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב 436653424342231451
643 הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה 3452343354341243
644 ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה 44335266451042
645 ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה 54334364563551356
646 ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני 6537336645551258
647 ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך 544344424331140
648 ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני 542535546551149
649 ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה 644623625
650 ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך 65645243531043
651 וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו 624435335351143
652 ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו 6246252354542351558
653 ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך 447726644442441462
654 ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב 52433344441036
655 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים 4444534544541250
656 ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל 44254244341036
657 ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס 52424444754344551666
658 ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה 54522633830
659 ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו 54533424424654431662
660 ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה 454345625
661 ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח 422434333434331445
662 ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים 5323334335661246
663 ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה 444446623351145
664 ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק 4522325723
665 ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם 583635463436242331770
666 ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים 43335323363441346
667 ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו 54554345241041
668 ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא 6347424623423432341866
669 השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו 4335332335441242
670 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי 4435552434423331554
671 ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם 4462534364361250
672 ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם 4436573644651257
673 ומשמע ודומה ומשא 554314
674 חדד ותימא יטור נפיש וקדמה 35445521
675 אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם 3236447743551253
676 ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו 4336336344545241559
677 וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל 6623323545232431553
678 ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק 454255524936
679 ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה 4426352425543435241867
680 ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו 545442435244441454
681 ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה 75552232444241349
682 ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר 54234545554443441665
683 וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה 644445627
684 ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו 466353633939
685 ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם 523444435345243431762
686 ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים 664333333532351452
687 ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב 542323454241138
688 ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף 444432443932
689 ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום 5324722443234223341859
690 ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי 5444252726
691 ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה 53344442241035
692 ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב 545245252551144
693 ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה 534355544443251456
694 ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה 434446334544263641769
695 וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך 4445236343341245
696 גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך 3445362263225362536642182
697 והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ 72465552253752441668
698 עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי 33354565561045
699 וישב יצחק בגרר 444312
700 וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה הוא 6455543234426452424432181
701 ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו 42422556363544442441973
702 ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה 565523434443544252442078
703 ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם 5623434333245531555
704 ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת 4622344436341245
705 ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה 544454435741149
706 ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד 544442233931
707 ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים 424353536361144
708 וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר 35344445456731357
709 ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד 56242524431037
710 וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם 43444342828
711 וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו 4452443445476435534433342497
712 ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים 644462334936
713 ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו 63323443452432631657
714 ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה 634624534937
715 ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ 53534334535523543641975
716 ויעל משם באר שבע 4333413
717 וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי 44454544542423477245542292
718 ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר 424534324524431449
719 ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו 734455524939
720 ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם 544443453851149
721 ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך 635234353238656431771
722 אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה 2443426553236533441868
723 ויעש להם משתה ויאכלו וישתו 43465522
724 וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום 74635645451049
725 ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים 444544522443462531765
726 ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה 5342224332431237
727 ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי 432634326244342441760
728 ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה 63356523
729 ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני 4234654523345435441870
730 ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי 53252534829
731 ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה 422445345241139
732 ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות 42645625554441356
733 ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא 54442334344351348
734 ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר 5424343524423441553
735 הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי 5234265744441250
736 ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך 43344343828
737 לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב 222432334445365431759
738 והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו 55443544834
739 ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק 54243233335331343
740 אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה 453666634341150
741 ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי 5233532343221237
742 וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו 44444364341040
743 ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן 44243345334524341657
744 ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו 33456243461040
745 ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה 42734343431037
746 ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני 42453542331035
747 ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך 54244345443323555641975
748 ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני 5423224435244541553
749 ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא 542432534233221444
750 ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו 44244653346331351
751 ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו 35234434471039
752 ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני 5323353724
753 ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת 54254345442542341660
754 ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני 544432423931
755 ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה 442423575333433441763
756 ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש 42635643351041
757 יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך 64625345723354741670
758 ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו 443442442334334444252070
759 ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבר תברכני נפשך 42364555335434641666
760 ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו 524423533431138
761 ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה 54442352433342434472442280
762 כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי 432445444235552331762
763 ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך 524545625
764 ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה 533347252534335534242075
765 ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני 44542452324426456442432283
766 ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך 532453323523343341757
767 ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל 44454354454531354
768 ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך 34434444453351350
769 וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי 532425344534533362432073
770 ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך 452433455534543345252078
771 ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה 433443223341135
772 וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך 534523434933
773 עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד 23243423426733425331965
774 ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים 5424444422343524543242174
775 ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען 542453652233541453
776 קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך 32434533323353331652
777 ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים 334355544936
778 ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם 42245263523533561660
779 וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו 542444323255342441760
780 וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען 43234244343423353444233542585
781 וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם 542433443932
782 וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו 432444544934
783 וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה 432642426254524241761
784 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 444344623
785 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא 5542224455475541563
786 ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו 543345464554621460
787 והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך 443453445454433342562079
788 והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך 4444535556225561565
789 והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך 44373337254225232523522278
790 וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי 5455324535251248
791 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים 5524533222353351552
792 וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה 54442432743443241659
793 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה 5225432532461243
794 וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש 443424546433444234442075
795 ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים 552334426934
796 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך 5434443533323621554
797 וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם 4454433727
798 וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר 44344244354224446542242280
799 ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה 632652432452462422452073
800 ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו 534343645937
801 ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו 536232465936
802 ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן 5352644333241244
803 ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו 52344224544431346
804 ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן 62423526524324741661
805 עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא 5434324352331241
806 ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו 443423233333333444243244233332991
807 וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך 4444234725
808 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה 444234332434451449
809 ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה 443234244652527245422642386
810 ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים 523245343341138
811 ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך 5353337352261247
812 וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל 534253353933
813 ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה 534443344934
814 ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה 542355344351143
815 ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי 5333324343341240
816 ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה 544345655631150
817 ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה 5423324243641242
818 ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה 53224544829
819 ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה 444233434441139
820 ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה 432245434931
821 ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני 4443352323423453461864
822 ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה 53242736461042
823 מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות 33352223534433451654
824 ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה 44253342233241341
825 ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה 434324525932
826 ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות 4223522345333451550
827 וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה 44253524441037
828 ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי 434253524234523641761
829 ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון 43425234254422225351963
830 ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי 434253444325244223332066
831 ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת 43425442422435541657
832 ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 43224553552432433341966
833 ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן 42445454333331347
834 ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה 53442442452441347
835 ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב 422454444933
836 ותהר בלהה ותלד ליעקב בן 44452519
837 ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן 5345334422224321548
838 ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב 434443235932
839 ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי 5365624255351251
840 ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה 43244424543541348
841 ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן 444352622
842 ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד 5335232723
843 ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב 4443235725
844 ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר 53526452331038
845 וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך 45444564432335323322632280
846 ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך 524424522535334353532072
847 ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא 442444365342366353532079
848 וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי 552344525935
849 ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר 5335434555351250
850 ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב 4334235724
851 ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון 53553334642523452351972
852 ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה 4425234724
853 ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה 55235455241040
854 ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי 44253525830
855 ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר 52344342231032
856 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי 4443245423552561558
857 תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך 323343533523425361759
858 ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך 5432252657451250
859 ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה 54435521
860 ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי 5434236333431243
861 כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי 2333245354354342451864
862 ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר 52325423252424354441965
863 אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי 43443322353236545441969
864 וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי 5254324245235355464332179
865 ויאמר לבן הן לו יהי כדברך 532235620
866 ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו 44426673256623323364342288
867 וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת 43444445323361349
868 ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן אשר על המקלות 424342465355443261766
869 ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות 426336643445446451773
870 ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים 542654556942
871 והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן 7544342333434254332332174
872 והיה בכל יחם הצאן המקשרות ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות 433473426546661463
873 ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב 742446475943
874 ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים 5433423466661252
875 וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה 52433434223656322431966
876 וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום 44233453551038
877 ויאמר יהוה אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך 542432368531145
878 וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו 54545424833
879 ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי 53342352534453341658
880 ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן 55233525830
881 ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי 63252644345441352
882 אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקדים 224544524532454452452075
883 ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי 4524542726
884 ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים 43344445465245561668
885 ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני 53465444835
886 ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך 5225426524556252233322175
887 אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך 433234243422333224442362372
888 ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו 434724335451144
889 הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו 466225524251143
890 כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה 224345633742335431763
891 ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים 444243426933
892 וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען 5225324334533434244442173
893 ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה 434245326351141
894 ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי ברח הוא 54223523422331340
895 ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבר את הנהר וישם את פניו הר הגלעד 533324524424251448
896 ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב 4446234727
897 ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד 42435534453351350
898 ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע 4523545524224244221861
899 וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד 4324532434324351551
900 ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב 53524524524631350
901 למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור 35453342656361355
902 ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו 36446353834
903 יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע 233542553334424244222066
904 ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי 4342464434241244
905 ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי 44542525242641349
906 עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם 2342524353224323342352166
907 ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל 434453535334434431764
908 ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא 44265344553224331659
909 ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים 5242354234452342533262173
910 ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי 4544445424252441557
911 כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו 2422324334323357351860
912 זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי 25343552454251349
913 טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה 4254454653641252
914 הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני 545345445939
915 זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים 22535644345345526441976
916 לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש 44345443223462434335532280
917 ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו 435245463543333236244426342697
918 ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך 43543443451039
919 ויקח יעקב אבן וירימה מצבה 44364521
920 ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל 54545555262231353
921 ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד 523365324933
922 ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד 53332454223341343
923 והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו 633344524351142
924 אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך 242433424334352451757
925 ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך 5353334535451248
926 עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה 23345232442333324323335442579
927 אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק 45545645544441359
928 ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר 5433554363631250
929 וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו 5345585444351255
930 ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים 5356255731
931 ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים 5443452525451248
932 וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום 546523444341144
933 ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה 434265423442344231759
934 ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך 42353456554261354
935 וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו 572444242333654331764
936 ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות 543424233334347451763
937 ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה 5243254545561250
938 ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך 54435534443358731670
939 קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות 53644342425525345451975
940 הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים 62333323432452241651
941 ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב 444535244332431450
942 וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו 425442344441140
943 עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים 45655565841
944 גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה 5765465445541260
945 ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר 435334525444533431764
946 ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך 426425335433434351763
947 ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו 5554355442361251
948 ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו 4224226222646443623632175
949 ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני 623446235455452444332078
950 ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה 552442545936
951 ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק 4534234336333552431865
952 ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו 56245232829
953 ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר 544533244934
954 וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו 422324344234631446
955 ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני 552345252261141
956 ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב 542354623
957 ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל 52443322524253551656
958 וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם 545523532445321452
959 ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי 54255255424541352
960 ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו 524432543241138
961 על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה 222535234322424323334442371
962 וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות 4454432444342623333362176
963 וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים 4263653366333461563
964 והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו 436643524241143
965 וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו 436742565942
966 וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך 42542536523256335241971
967 ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין 56378529
968 ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו 42367434471044
969 ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני 52225335542541347
970 ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך 53222332321027
971 ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני 5422225265542225443562177
972 קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח 222534224532225241751
973 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך 54555524
974 ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן 544326455436334241767
975 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה 424444644634562332452079
976 ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני 53523233353242541654
977 וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה 444355625
978 ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות 5344237332232541552
979 ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר 4433334444342341552
980 ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה 4244332433433451551
981 ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל 42452245828
982 ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ 44233455541039
983 וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה 43324444435351348
984 ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער 5452452452241244
985 ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה 5324442225441241
986 ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם 53232435325454231655
987 ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו 44332443827
988 ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה 44324576433243642243242281
989 וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה 543433445323241449
990 והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם 746433643940
991 ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה 545463662941
992 ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן 53243442745331349
993 הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה 433345453422441450
994 ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם 5342334456332441555
995 ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו 6524543325432424331864
996 אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר 244324443231135
997 ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד 52633633646331353
998 ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו 325556246938
999 וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור 66546324836
1000 ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו 334542334443341449
1001 ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר 4443234624441244
1002 האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם 645245463534462433536332393
1003 אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים 244364453353234251762
1004 מקנהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו 5635432253541247
1005 וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו 624333243452324341757
1006 ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר 44665533454343452436232288
1007 ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו 343334335244351449
1008 בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם 34326543451039
1009 את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו 24343633433441346
1010 ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית 324323353532341445
1011 ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי 54253353844664346367352299
1012 ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו 66426524
1013 ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך 552433323242435454342070
1014 ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם 542432334244356771768
1015 ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי 653252434344444351765
1016 ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם 5242244343637534343232176
1017 ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב 54352539344341354
1018 ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו 444344332333331446
1019 ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו 42455232224465441658
1020 ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות 445454423553441456
1021 וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו 45243443531037
1022 ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל 52534243342254352351966
1023 ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו 52532334344436641661
1024 ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ 34346625653241353
1025 ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו 4555333728
1026 ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן 4445333434434431555
1027 ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל 5422533325321239
1028 ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה 54243444543451351
1029 ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן 46552625222221345
1030 ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין 44423532453261347
1031 ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם 43545333830
1032 ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום 444253443241139
1033 ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר 4534553729
1034 ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל 445444552454551460
1035 ויהיו בני יעקב שנים עשר 53443519
1036 בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון 33445646661047
1037 בני רחל יוסף ובנימן 3346416
1038 ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי 444326623
1039 ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם 444324334332431446
1040 ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק 4424444535322551556
1041 ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה 5343363727
1042 ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו 544524344633541456
1043 ואלה תלדות עשו הוא אדום 45334519
1044 עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי 3324542325437232541863
1045 ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות 342645624
1046 ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל 434255425934
1047 ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען 84243433333342441657
1048 ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו 43243435325435325325334442344430105
1049 כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם 235244343743461454
1050 וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום 4334334724
1051 ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר 4533434726
1052 אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו 343352333524331446
1053 ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז 53544354833
1054 ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו 5456234624333331556
1055 ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו 43534343334331345
1056 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח 4337232533442434331862
1057 אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז 35333543444443431659
1058 אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה 434444355443331453
1059 ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו 435234343434335544334332382
1060 ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו 4373344444335723331869
1061 אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום 3334734727
1062 אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה 33444445641041
1063 ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום 54535434441041
1064 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע 53435544833
1065 ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם 43445535833
1066 ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו 435443333245526641766
1067 ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה 4333823726
1068 ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן 4344554729
1069 אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן 333454622
1070 אלה בני דישן עוץ וארן 33434517
1071 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה 354444445431144
1072 אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר 4343443547441249
1073 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל 463444433451144
1074 וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה 55324345831
1075 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה 43554235831
1076 וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני 4455346731
1077 וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית 4355323424443441554
1078 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה 435546627
1079 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר 4455464732
1080 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור 44553325831
1081 וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב 43325553343347242231967
1082 ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת 44537654444431357
1083 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן 474344626
1084 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר 434444623
1085 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום 464435464533341458
1086 וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען 4445444729
1087 אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם 35442343332444323433434442432530101
1088 וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים 6324342253242441550
1089 ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם 542335346334441453
1090 ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו 544456333937
1091 ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי 55425335832
1092 והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי 45654443534467861678
1093 ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו 6244452443633326351869
1094 ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי 534353553543445436722083
1095 ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה 524345245225334443457242386
1096 ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר 6245324726
1097 וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם 5452354728
1098 ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני 552444443655241457
1099 ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה 5222324434463745441868
1100 וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש 73434744241042
1101 ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים 523445224241137
1102 ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן 5443255454434641562
1103 ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו 534545736942
1104 ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא 632433642933
1105 ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו 437745633652461465
1106 וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש 55645243834
1107 ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו 5452526324335325244346242488
1108 ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו 44242472425245341658
1109 ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים 663452323934
1110 וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה 54356544835754436661993
1111 ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו 55242324256231345
1112 לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו 37952322553641356
1113 ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה 656565242462496362462093
1114 וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו 452443445251142
1115 וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא 42454543321036
1116 ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם 524464462531145
1117 וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא 624562563532533221764
1118 ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף 65433363341040
1119 ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים 546426623441146
1120 ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו 5243555652323344341868
1121 והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים 74325744261044
1122 ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה 43445343235441348
1123 וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה 425235435441141
1124 ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער 4425232722
1125 ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן 43425234827
1126 ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו 4342523345531243
1127 ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר 4533543727
1128 ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה 424525464936
1129 ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך 5552234434351245
1130 וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו 44222444222344453351963
1131 וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו 45433423828
1132 ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה 5544353424332324235434342484
1133 וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה 5542335554244354651874
1134 ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו 444343534934
1135 ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה 4475456445323524233424242491
1136 ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה 5565244731
1137 ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי 34245324422324352322432268
1138 ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך 54434245235241347
1139 ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו 5263325464344244421867
1140 ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה 44455547838
1141 וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה 552353464634341457
1142 וישאל את אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה 52444353624624341661
1143 וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה 425526345424341453
1144 ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה 553224435434251451
1145 ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף 455464434333755751777
1146 הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה 3544244433243532358542180
1147 ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה 45544222254333351656
1148 ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה 434465626
1149 ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשנה 454246523342351452
1150 ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ 453434524435331452
1151 ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח 43432345331034
1152 ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה 54666442634393631674
1153 ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי 442443544551144
1154 וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו 4524333334541243
1155 וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו 542653724322341452
1156 ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו בבית ובשדה 435353232254235444443322452690
1157 ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה 52323433352243344433442273
1158 ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי 436443525245431454
1159 וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי 5523524233243322341857
1160 איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים 54434334522442444454662286
1161 ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה 45243333444531347
1162 ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית 45345564354241354
1163 ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה 754435444451149
1164 ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה 46234445832
1165 ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול 554534343344323435442075
1166 ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה 4526455444451252
1167 ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו 44423524828
1168 ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי 546442345343421453
1169 ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה 464554445941
1170 ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו 445244344464324431764
1171 ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסורי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר 444362344354642441766
1172 ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר 44243434352341345
1173 ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה 423434226344323423332064
1174 אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר הוא עשה יהוה מצליח 323432254443433451758
1175 ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים 4364443557451254
1176 ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים 542362263261141
1177 ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם 435326234434421449
1178 ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר 526243535451144
1179 ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר 64534533645534536441982
1180 ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים 45444345833
1181 וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום 525433535445441456
1182 ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי 64454335444664221666
1183 ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני 5262455264341248
1184 ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים 54545436751048
1185 וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה 444426532344242241759
1186 ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם 52425464421038
1187 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו 44434246234344563451974
1188 כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה 2263442524382482431868
1189 כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור 235463225523341449
1190 וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי 4252335242364433241861
1191 ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי 463444353323341451
1192 ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם 44525454421039
1193 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך 444342454422442451761
1194 ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו 44634244435423263325452282
1195 וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה 422625442241137
1196 ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף 32534334827
1197 ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו 3326247727
1198 ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר 43545343241037
1199 והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו 4243344463741248
1200 והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר 4345462444537352341872
1201 ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה 754544235357541463
1202 ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות 554435443651148
1203 והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן 43546456837
1204 ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום 7652367754441260
1205 ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה 44545522553255432444452286
1206 וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום 526244243541141
1207 פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים 432543532633251450
1208 ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו 64533436451043
1209 ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר 34343365253273531661
1210 ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה 4433233423431238
1211 וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה 545247245564241459
1212 ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו 542445433454444431766
1213 ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה 442445542441142
1214 וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר 54245432341036
1215 והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו 4243346343741247
1216 והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע 43454645335325433531974
1217 ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת 755623576946
1218 ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ 625342325724551455
1219 וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות 45435343451040
1220 והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם 435545456941
1221 ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי 66423654274421355
1222 ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה 542444332363451452
1223 שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא 3343434643434331554
1224 ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב 4555463434655543331877
1225 הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה 3435243634241243
1226 הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים 334434335932
1227 וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ 433365244544241453
1228 ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד 34444444223331344
1229 ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו 355245244365651459
1230 ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים 43434472351039
1231 יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע 44552442354341349
1232 ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו 62235544623243551661
1233 והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב 4464434354534441561
1234 וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו 5454625731
1235 ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו 542553333521140
1236 ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך 5424455422334441555
1237 אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך 34243332324431340
1238 ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים 542434322351137
1239 ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו 442533432245342434252068
1240 וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים 5365326545322351559
1241 ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים 542434724323343351761
1242 ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים 5424444224243324442352171
1243 ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים 525354435445453351769
1244 ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים 444346625
1245 ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה 522334334543533437352074
1246 ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר 542434322342341445
1247 וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און 633444343424243331759
1248 ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי 54225424522432331652
1249 ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי 32435255441037
1250 ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים 73343345832
1251 ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם 733444344336435331766
1252 ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו 523553244543532434342073
1253 והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים 5322345422335654451867
1254 וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ 3436424234341242
1255 וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו 442236545351143
1256 ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות 5352236335335341555
1257 וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים 5344426728
1258 ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון 363423424232641448
1259 ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען 535445234441143
1260 ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה 535243632453472441766
1261 וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל 44245655345444644431980
1262 ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו 4424325724
1263 ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם 54263335463524441663
1264 ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל 64246343832
1265 כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים 433344523561142
1266 ויאמר אלהם לא כי ערות הארץ באתם לראות 54224445830
1267 ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו 6435453334444254551873
1268 ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם 54433544631041
1269 בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה 45242432245431344
1270 שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם 43342545664432242631972
1271 ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים 532444622
1272 ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא 5444633426331247
1273 אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם 243534464353551456
1274 ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן 354536635521147
1275 ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת 632435525353475352235442390
1276 ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש 453445542543533341766
1277 והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם 324234255930
1278 ויסב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבר אלהם ויקח מאתם את שמעון ויאסר אתו לעיניהם 464445444255371461
1279 ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן 4462526632343344321866
1280 וישאו את שברם על חמריהם וילכו משם 5242653727
1281 ויפתח האחד את שקו לתת מספוא לחמרו במלון וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו 5423355542443361558
1282 ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו 524443374363244233532074
1283 ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען ויגידו לו את כל הקרת אתם לאמר 52454462224341347
1284 דבר האיש אדני הארץ אתנו קשות ויתן אתנו כמרגלים את הארץ 344444447241144
1285 ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים 5445256731
1286 שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען 435435455425441457
1287 ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו 55444432435453355341975
1288 והביאו את אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו 625435226324325333452072
1289 ויהי הם מריקים שקיהם והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהם המה ואביהם וייראו 42654344452563661669
1290 ויאמר אלהם יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימן תקחו עלי היו כלנה 54453545653543341668
1291 ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך תנה אתו על ידי ואני אשיבנו אליך 552442334226433234642071
1292 ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה 52334242444644342725552284
1293 והרעב כבד בארץ 534312
1294 ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שבו שברו לנו מעט אכל 443424356555343331766
1295 ויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם 5454333442434541557
1296 אם ישך משלח את אחינו אתנו נרדה ונשברה לך אכל 23425446231035
1297 ואם אינך משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם 3442324352434541552
1298 ויאמר ישראל למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח 55352544321038
1299 ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם 643439445233242226453246252699
1300 ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפנו 55254443655342523241973
1301 אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים 464622747562251462
1302 כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים 24823425830
1303 ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים 5455224333546744334343562497
1304 וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא 443534538554431460
1305 ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש 3535424726
1306 ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי 3333544432533644551869
1307 ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף 562545344355556441775
1308 וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים 4432654243265434235662183
1309 ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף 444344426441143
1310 וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו 66253462343955665755463624116
1311 ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף וידברו אליו פתח הבית 524323464341140
1312 ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אכל 62435543832
1313 ויהי כי באנו אל המלון ונפתחה את אמתחתינו והנה כסף איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו ונשב אתו בידנו 4242562843336564351875
1314 וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל לא ידענו מי שם כספנו באמתחתינו 4365432522591250
1315 ויאמר שלום לכם אל תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון 54325655335952354251981
1316 ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ויתן מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמריהם 44264443664571359
1317 ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהרים כי שמעו כי שם יאכלו לחם 62523462422531346
1318 ויבא יוסף הביתה ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה וישתחוו לו ארצה 44562253457241353
1319 וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי 535555435621148
1320 ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחו 64565256839
1321 וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני 45426423535435355431975
1322 וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה 54255245545431353
1323 וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם 5446543731
1324 וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה הוא למצרים 6244476342266426325362187
1325 וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשים איש אל רעהו 554666663241153
1326 וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו 4434444553345631561
1327 ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו 42324432563463433361970
1328 ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר 35444354334444331660
1329 הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם 437437628
1330 הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה 242426534243346654353342387
1331 הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם 42344243425351345
1332 וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה 554264626
1333 ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה 6434464565431254
1334 הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב 233538644444453231767
1335 אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים 34363354561042
1336 ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים 5237233434234441553
1337 וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו 663264636942
1338 ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן 553535565942
1339 ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה 65532455835
1340 ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה 455444525541147
1341 ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני 53425335452343341658
1342 ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו 5524524356323545525234542493
1343 ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם 55253434543423435251971
1344 ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה 44552442435433352451971
1345 אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח 43254332221030
1346 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו 5242323453525344541865
1347 ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו 52563644835
1348 ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת 52424442442431344
1349 ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני 52522354425531347
1350 ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני 425243422441136
1351 ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל 5534333726
1352 ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו 524422544622453464542077
1353 ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי 543535244241141
1354 ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה 444423336231138
1355 ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה 62223354725441349
1356 ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו 442435545551146
1357 והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה 462343752445541458
1358 כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים 24324334226464251656
1359 ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו 4324343553241242
1360 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי 2342355324334231548
1361 ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו 334636456234333364242077
1362 ויתן את קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה 423465534936
1363 ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו 542434432344532551762
1364 ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה 54243235534535361662
1365 ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם 4253372533255561560
1366 כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר 22544443433451347
1367 וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה 756435473641154
1368 ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים 4235332673563443351871
1369 מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד 44236423344553533241969
1370 וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך 5435433544553321558
1371 וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך 7322334324353321549
1372 והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם 46453622551042
1373 והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה 6422563235672331559
1374 ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו 42554463261041
1375 וינשק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו 53444524431038
1376 והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו 44344334554651354
1377 ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען 54243243342643441657
1378 וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ 425354353233552341761
1379 ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם 4533334555762551565
1380 ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא 6232523235331239
1381 ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך 5235434522443341553
1382 לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת 43454733434441352
1383 ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך 63445545444245541668
1384 וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך 524554254936
1385 ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם 56534245834
1386 ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם 5243423333354322531859
1387 וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם 6422443344263344343452177
1388 ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות 552343246441142
1389 ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק 45332443555441351
1390 ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני 55655544541048
1391 ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם 543442446244521453
1392 אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך 43365423543251349
1393 ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו 444353524533356334432076
1394 ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו 5263534445643431561
1395 בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה 4443554344361249
1396 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן 443556453451148
1397 ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי 454555628
1398 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית 45554545271046
1399 ובני לוי גרשון קהת ומררי 43535520
1400 ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול 452544442544533451767
1401 ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן 454445626
1402 ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל 45356523
1403 אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש 333345433432347541763
1404 ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי 425445366939
1405 ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל 4345564445371254
1406 אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש 3343334342352431549
1407 בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן 333446623
1408 ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים 554534242433224351760
1409 ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד 4534535344541249
1410 אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר 33333523531033
1411 ובני דן חשים 424310
1412 ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם 455544627
1413 אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה 3343334342352341549
1414 כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש 2445644433423431555
1415 ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים 4433263424444651558
1416 ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן 3535245545431248
1417 ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד 546455444442642631772
1418 ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי 55245445242421348
1419 ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי 542433446554343344332076
1420 והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו 73324435533351350
1421 והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם 42434426829
1422 ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן 64435833252654432552332287
1423 ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן 4445534553333444431870
1424 ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה 54345544834
1425 ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו 54242662433525271662
1426 ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן 624444234436234444425432385
1427 ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך 542444534935
1428 ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גשן ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי 355354424344433432435342322691
1429 ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה 4424474454241248
1430 ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך 54243334828
1431 ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם 54243355433533333523334472592
1432 ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה 5424454728
1433 ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה 5424344344554454341871
1434 ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף 64243432343331344
1435 ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב 4334234343544441554
1436 וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה 542245455443254424442076
1437 ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף 4445545252443334442332177
1438 ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס כסף 54365372331041
1439 ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה ההוא 6262443436646476435442193
1440 ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו 444544562245222455242444426728108
1441 למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם 346252634364557553353462325104
1442 ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה 44224552453423444451970
1443 ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו 33535445341039
1444 רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם 246232263452333342224252374
1445 ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם את האדמה 542325443652336251764
1446 והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם 46565544344756551678
1447 ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה 664254655943
1448 וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחמש רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה 43432432455424642451970
1449 וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד 454543625531146
1450 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה 444534343434347431766
1451 ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים 63545455222526323345434226627103
1452 ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך 624767654451156
1453 ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה 55252652341039
1454 ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים 4464553434234324351868
1455 ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה 45533424654241351
1456 ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי 54242343444531347
1457 ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם 53447644524455441670
1458 ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי 43472452346225566421976
1459 ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם 735624225561147
1460 ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם 4443334444433562443332177
1461 וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה 45234523828
1462 ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם 54243233253532361655
1463 ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם 554424543443531455
1464 ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך 5524342544352241554
1465 ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה 54335654835
1466 ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו 44252565534655441669
1467 וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור 5525423545352343242452177
1468 ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה 5245636455564352431877
1469 המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ 54332426533345553441973
1470 וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה 442442523546524533352342384
1471 ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו 542422322435241444
1472 וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים 54553523433345444454352287
1473 ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה 644524544566425441774
1474 ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם 5524342454542361558
1475 ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי 44233243535561349
1476 ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים 542455632344651458
1477 הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם 55345255834
1478 ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז 54336433421037
1479 פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה 3424245424531242
1480 שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם 544337626
1481 בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור 4234523424436431553
1482 ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל 432262455661145
1483 יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך 535434562341144
1484 גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו 3454343356261248
1485 לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים 243654522343441451
1486 אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה 4446343444541249
1487 חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב 654444627
1488 זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן 54444446241041
1489 יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים 533337624
1490 וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד 442334243444331447
1491 דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל 243445622
1492 יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור 323335334434441448
1493 לישועתך קויתי יהוה 754316
1494 גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב 246433622
1495 מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך 4444353727
1496 נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר 544443624
1497 בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור 234233344331134
1498 וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים 74744526
1499 ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל 45454444433351352
1500 מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם 34633644344434441663
1501 ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו 44424424445446441663
1502 בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל 634442543935
1503 כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם 2345434333554336331866
1504 ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי 4454342343242534541865
1505 במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר 534632344433524344532074
1506 שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה 3425334342434445231862
1507 מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת 44632332827
1508 ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו 44424552455241350
1509 ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו 442344442931
1510 ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל 44252642466251352
1511 וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום 626322536535531456
1512 ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר 63554234422527425441973
1513 אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה 3743425352443644262362182
1514 ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך כאשר השביעך 54342446832
1515 ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים 44424532444434351659
1516 וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן 33454423554431349
1517 ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד 43232545331034
1518 ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים 5234345624443453441869
1519 וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן 44462444633262233353452282
1520 ויעשו בניו לו כן כאשר צום 542243620
1521 וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא 534446353633524533442342388
1522 וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו 4463535342444241557
1523 ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו 53422562644432243531969
1524 ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר 524443444934
1525 כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו 255322346235422444444542383
1526 וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים 524556426939
1527 ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אלהים אני 544252453934
1528 ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב 453354443435221451
1529 ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם 42545434545231350
1530 וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים 446344443441144
1531 וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף 446352342442441451
1532 ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב 54244263445424424346562287
1533 וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה 542354345462531455
1534 וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים 442344635561146
                                                                                                                                                               
  סך הכל 20612 78064
     


Valid XHTML Valid CSS