חומש דברים

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב 36333225455533344345332281
2 אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע 33343242341031
3 ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם 47353344332353334341969
4 אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי 442435346333434661767
5 בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר 454453325441143
6 יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה 463544233331140
7 פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת 343425325536553367244332390
8 ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם 346243424344765633662085
9 ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם 44344244341036
10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב 464454653941
11 יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם 44635335544331352
12 איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם 434566628
13 הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם 335566767948
14 ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות 53634345833
15 ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם 4246556445535444544672196
16 ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו 526344335633344431765
17 לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו 25454462543256353436372291
18 ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון 543422635934
19 ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע 444225564353254346442342388
20 ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו 444225346331140
21 ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת 33455243243445224331965
22 ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן 7346556632454324342353352497
23 וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט 554434353341143
24 ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה 554523463937
25 ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו 544465543644346331773
26 ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם 35452246831
27 ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו 676544745343581471
28 אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם 3545425424344465335522182
29 ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם 4426363728
30 יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם 46463433334671356
31 ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה 6343445433233435242532175
32 ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם 535656630
33 ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם 46443463464342541666
34 וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר 54236554834
35 אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם 2436443324536371559
36 זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה 53243533243326333441965
37 גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם 225464232321135
38 יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל 5234533333236251552
39 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה 53534632443334345361973
40 ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף 43346323828
41 ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה 5635554733446632366442194
42 ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם 54333243525635461663
43 ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה 553552245541145
44 ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה 45434764466545241673
45 ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם 554433453551146
46 ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם 5444535730
47 ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים 44632343434224441656
48 ויאמר יהוה אלי לאמר 5434416
49 רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה 232233334925
50 ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד 33243555336563731666
51 אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר 25222335242324442241957
52 אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם 354463344461146
53 כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר 24543433425432634532432278
54 ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב 535336545563453441773
55 ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה 5432324342522325424342242476
56 האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים 554224336934
57 רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים 552267534939
58 ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם 645543686544354533432090
59 עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את נחל זרד 335323352331135
60 והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם 635442352335532224464544432697
61 וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם 32442445231033
62 ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם 443246443934
63 וידבר יהוה אלי לאמר 5434416
64 אתה עבר היום את גבול מואב את ער 33424422824
65 וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה 53342434222343424243542272
66 ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים 35423542575361354
67 עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם 243367466541150
68 כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה 434365352466542431769
69 והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם 666236656541155
70 קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה 4352343442435534325252175
71 היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך 4332462353253645451869
72 ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר 565525354441148
73 אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול 554432446937
74 אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי 3466443262551250
75 כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו 43233658632342524346332284
76 ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה 3343562244524424434432175
77 ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו 54335252434324241655
78 ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה 44733364834
79 ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו 646633333231142
80 ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד 52243452233642641657
81 רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו 25534535832
82 מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו 532334534352443442334662385
83 רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו 2233424223343333461856
84 ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי 443443347333651456
85 ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון 54324324433233452445353462590
86 ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד 4465223343235245241863
87 ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן 5224342443254432345342172
88 כל אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד 23444455345431350
89 ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל עיר מתם הנשים והטף 54455354233541352
90 וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו 354553625
91 ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון 434243345345442251761
92 צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר 65646524838
93 כל ערי המישר וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן 235353424635341452
94 כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש 22334446343433434344544432590
95 ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי 3445345323442554751872
96 ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים 45345344352353444351973
97 יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה 424322342467532324342432378
98 ולמכיר נתתי את הגלעד 6425417
99 ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון 854253343443344341766
100 והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה 66453252434551354
101 ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל 44344463324456545352332286
102 רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם 255652423463431454
103 עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם 2344635222434633455363432489
104 ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה 3653445422334646424437333326100
105 לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם 26246353831
106 ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר 624344623
107 אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך 4435624243353225534682183
108 אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן 52524534534361351
109 ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה 64263335432224333431965
110 עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה 335353566462242531767
111 וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה 3256623443345424341867
112 ונשב בגיא מול בית פעור 44334518
113 ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם 4532537344454456243446332497
114 לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם 242434443544244634442074
115 עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך 652334442243343464552076
116 ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום 4656444733
117 ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה 3544744445244334351872
118 ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה 66236755362254522354532291
119 כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו 223432554563541453
120 ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום 33432475354343641663
121 רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך 242443242633535523475542387
122 יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון 334445444342236243653253242535631115
123 ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל 77334332253351350
124 וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול 545433535654531460
125 ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים 4325334546623451559
126 ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 434344447634335351769
127 ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש 7382252543454431561
128 פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה 2663352353241244
129 תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים 5243452433451244
130 תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ 523552334441140
131 ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים 335652434372355836334533532528113
132 ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה 534544565234431457
133 ויהוה התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה 5522655425622453453242181
134 כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת 24244532545624541661
135 השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך 532524463346335233452075
136 כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא 24524323825
137 כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו 2544474663526354571882
138 העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון 63425342363343352535264424627102
139 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה 54457345344431355
140 ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן 625433243253636351765
141 ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך 6324552634441248
142 בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו 326264654245541458
143 כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם 224452436342453431760
144 כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו 232563353433532465335545325428106
145 השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי 423544344341140
146 או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך 24544234344874465853333466627120
147 אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו 34424363351037
148 מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש 25623534423664431662
149 ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים 42325555654461356
150 להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה 645635632244431457
151 וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 54524243654344331661
152 ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים 5243634443426555425345322526100
153 אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש 253344553934
154 לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם ונס אל אחת מן הערים האל וחי 33434244342324432325332270
155 את בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי 235457345434451458
156 וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל 45323435829
157 אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים 3468333235561251
158 בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים 454334443534633345562081
159 ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש 62433334345345431659
160 מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאן הוא חרמון 532334324351137
161 וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה 353553253451143
162 ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם 53225543525373437463652292
163 יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב 463444625
164 לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים 22634254245324441656
165 פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש 45344343830
166 אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר 433473453234254335342074
167 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 44537454524255231664
168 לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ 24232535444444441658
169 לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי 2633524452333424353552176
170 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו 436565629
171 לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא 232245422442332341751
172 שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך 423454345934
173 ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך 344526624
174 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך 4635524253445555354364445426109
175 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת 523445545334552234552342387
176 כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 32433434546454225345322280
177 לא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ולא תענה ברעך עד שוא 243434344231136
178 ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך 34333533455453341660
179 את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי 2643422534346343362335532488
180 ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם 4624444337324671563
181 ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי 625462434335434352452432386
182 ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו 4342635425542346351870
183 כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי 222333354443441446
184 קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו 3342234463452234464662180
185 וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו 542366354352343334462342387
186 מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם 23442353522525443741969
187 לך אמר להם שובו לכם לאהליכם 233437622
188 ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה 423464225683544343352080
189 ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל 654346424451147
190 בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון 343346444543744361771
191 וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 455833464454335351774
192 למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך 442454225734434332345542386
193 ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש 555534245343445233342076
194 שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 354643625
195 ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 52453444441039
196 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך 464344424935
197 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך 65525564661050
198 וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך 64234535832
199 וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך 62547524
200 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית 4254524346656324443242182
201 ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת 55233244632456324551973
202 השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 4224243645451245
203 את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע 24544454832
204 לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם 254555539943
205 כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה 22345524245273351658
206 לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה 24246454831
207 שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך 46244665331043
208 ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך 545544424524434461769
209 להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה 42255434829
210 כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם 253342468334641457
211 ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה 545556746341154
212 ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו 444655654471154
213 ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו 65344433243471352
214 ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה 6452254524643256531873
215 וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו 5432452254446441558
216 כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך 25452433235444547676574447327119
217 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם 545564532434341457
218 ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך 352323442341135
219 כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר 242355554243731454
220 כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש 222438465768631466
221 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה 224355234552343532352070
222 לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים 253534353234351450
223 כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים 25446253475443454534352291
224 וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור 52453635355665431670
225 ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו 5624724524421247
226 ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם 5253537344461251
227 והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך 436274663445225343462083
228 ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך 55543445466356425346322294
229 ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך 44352423571039
230 והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך 543233455342525351763
231 ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך 5225345322445342624322172
232 כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם 24545444471043
233 לא תירא מהם זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים 24334233455451347
234 המסת הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם 453355745563545244535333625107
235 וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם עד אבד הנשארים והנסתרים מפניך 3254452237851250
236 לא תערץ מפניהם כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא 24624552451039
237 ונשל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה 4452535332443244341864
238 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השמדם 545545425939
239 ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם מתחת השמים לא יתיצב איש בפניך עד השמדך אתם 4646234525352531559
240 פסילי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא 56632434552242254531972
241 ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא 3452453436462331557
242 כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם 25344465456562434471983
243 וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא 522436452635445423555222388
244 ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם 566233243554622244442224244428100
245 שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה 52455242631038
246 וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך 5242443234551243
247 ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו 524454663939
248 כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר 2455234343455541558
249 ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש 33545533341038
250 ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת 3326423242233547441863
251 ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך 5552452443321244
252 השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום 42242455367634441665
253 פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת 2455445729
254 ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה 555444233241141
255 ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 345245745451148
256 המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש 75463356333623461669
257 המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך 62532554454671358
258 ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה 55343322431034
259 וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה 524523422534425346432072
260 והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון 423424554556835342362083
261 כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם 53456263264461356
262 שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלת ובצרת בשמים 353342534456344551768
263 עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק 2433533444254331552
264 וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך 54245345243646577343422292
265 אל תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך 24544536466442446544652297
266 לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב 265432424255445655424344665628117
267 וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה ערף אתה 5226453224545223331862
268 זכר אל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה 32423524553434452425355242590
269 ובחרב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם 562464364940
270 בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי 544464533444363743254252394
271 ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל 44323465556363344343442288
272 ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לחת האבנים לחות הברית 4363743432336451560
273 ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם מסכה 54332332333563324353342275
274 ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא 54345233423331344
275 הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו 347523455444341457
276 ואפן וארד מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי 44234334452331344
277 וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם 445565334432433441766
278 ואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם 544633367941
279 ואתנפל לפני יהוה כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו 64466374325425226355354724103
280 כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא 254353345645432441766
281 ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא 654376234341147
282 ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרף אתו באש ואכת אתו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשלך את עפרו אל הנחל הירד מן ההר 363524553343442324524244232691
283 ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה מקצפים הייתם את יהוה 75656524840
284 ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו 5444443424343522463623542490
285 ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתי אתכם 5524444728
286 ואתנפל לפני יהוה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר יהוה להשמיד אתכם 64426436537234641669
287 ואתפלל אל יהוה ואמר אדני יהוה אל תשחת עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה 6244442436345356341872
288 זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו 3665623233334351557
289 פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכלת יהוה להביאם אל הארץ אשר דבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמתם במדבר 254373444624333746552084
290 והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטויה 336354466940
291 בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ 3434332345743452421865
292 ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון 524263324734551455
293 ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי 443453357444441458
294 ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי 524562463345343445432079
295 ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה 4423424535524441555
296 ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו 45453452245255351663
297 משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים 346365343937
298 בעת ההוא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון ברית יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה 3454234424444445542432178
299 על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו 222343524435434521757
300 ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא לא אבה יהוה השחיתך 55357637454324423461982
301 ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם 543324435624365331765
302 ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 452453422524543563524534442699
303 לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך 4244353444421243
304 הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה 25554543321038
305 רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה 263454556335431458
306 ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד 52456243831
307 כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד 24634656344632343331974
308 עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה 34464232351036
309 ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים 62324545831
310 את יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע 24543434541038
311 הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך 3545333253643351557
312 בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב 6345643456531254
313 ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו כל הימים 524556677251154
314 וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו את ידו החזקה וזרעו הנטויה 642225324423244624235562382
315 ואת אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו 35353345535441352
316 ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה 4345663422232556642432181
317 ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה 433524253931
318 ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל 4347352534423635363253742526103
319 כי עיניכם הראת את כל מעשה יהוה הגדל אשר עשה 26422444331034
320 ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 62253444455624335351975
321 ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש 56425344733633341665
322 כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק 24332352453353342465342278
323 והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים 53353534545431352
324 ארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה 33453344452543531660
325 והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם 423525344445246635452080
326 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך 53544654661048
327 ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת 534655628
328 השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם 532455655931152
329 וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם 4243425343623256434434332486
330 ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם 524325356342446361767
331 ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך 6325425564661254
332 וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך 62647525
333 למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ 445452534473345241768
334 כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו 22362254344455246435622283
335 והוריש יהוה את כל הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם 6422547645631254
336 כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם 2534252342572433336452177
337 לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם 25365734623243524331972
338 ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 3436445729
339 את הברכה אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום 25352446344441350
340 והקללה אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם 622524465243444444553252389
341 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל 425452433235525225352242379
342 הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה 334543444645353531768
343 כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה 2352534243463363621866
344 ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום 6522537343641250
345 אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה 3583654334452525334252184
346 אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן 3622634253353262553642242488
347 ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא 6266257636666232541883
348 לא תעשון כן ליהוה אלהיכם 25256520
349 כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה 2225344636423255431865
350 והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם 636738354785561476
351 ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך 6244663443634451564
352 לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו 2533542432461243
353 כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיך נתן לך 224232635345321446
354 ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח 625643465453365631776
355 והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה 4534462432352234447785434634529120
356 ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם 6446367785372323541885
357 השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה 422453434931
358 כי אם במקום אשר יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך 225344452453423441760
359 רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל 233445354533235466452079
360 רק הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים 23252464828
361 לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך 2446446654535337631880
362 כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך 22445653445234455536544534327109
363 השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך 42242424251031
364 כי ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר 25452443254324443334432277
365 כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך 24353445432556334245563342597
366 אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו 24424342646461351
367 רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר 235332334344241445
368 לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים 262464624
369 לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה 2644265244541248
370 רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר יהוה 25342634253441347
371 ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל 554424453542445541769
372 שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך 352264344442652424455452389
373 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם 254525332344553551765
374 השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני 42246455347445542652232288
375 לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם 24255225433372225365372282
376 את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו 22434443552343441656
377 כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת 2454234443241241
378 ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם 3463344445532561561
379 לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם 2424542245424464455246354526101
380 אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון 4464453655545361569
381 והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך 6423544233246644554562433454253532127
382 כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך 2542323232342335444655324362794
383 מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ 553864263443341460
384 לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו 2423443444343441552
385 כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרנה 2363427632361247
386 וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 663236345745451463
387 וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך 355635543351147
388 כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר 2444345324241241
389 יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם 453556244446553251772
390 ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך 5554434456451254
391 הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב 3324443343323235331857
392 ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד 324423453243244555242432379
393 ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך 34452444453425554461977
394 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך 2444542263444545451871
395 בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת 4356263543631250
396 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה 22435533452343532351966
397 לא תאכל כל תועבה 2425413
398 זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים 353532534933
399 איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר 3464544730
400 וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו 34545335435351352
401 אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם 222255485624363424335265232698
402 ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו 352543333335257241762
403 את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו 2253342325651242
404 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם 333256253331138
405 כל צפור טהרה תאכלו 2445415
406 וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה 33253457832
407 והראה ואת האיה והדיה למינה 53455522
408 ואת כל ערב למינו 3235413
409 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו 32535343361037
410 את הכוס ואת הינשוף והתנשמת 24367522
411 והקאת ואת הרחמה ואת השלך 53534520
412 והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף 76586532
413 וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו 33433325826
414 כל עוף טהור תאכלו 2345414
415 לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו 252433655235224355243432382
416 עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה 34225444331034
417 ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים 544553443244565454452452525103
418 וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך 343422442435344543225452381
419 ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו 54444525344521351
420 ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך 54334445554354524455352291
421 והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך 536262323531140
422 מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך 4345224644561249
423 ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה 3423235346736554545343342496
424 מקץ שבע שנים תעשה שמטה 33444518
425 וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ליהוה 3354233333523243423452169
426 את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך 25344224431033
427 אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה 3224252354434532451862
428 רק אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום 224444545225434441762
429 כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו 24544326444245543251972
430 כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון 2425444553453224243423562487
431 כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו 23423257253421344
432 השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא 42243245443435445633244244232899
433 נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך 432334422443545344432070
434 כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך 22454422444342355751971
435 כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך 2424526524566441561
436 וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם 3644264729
437 העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו 5525663445321250
438 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום 523445545224424341762
439 והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך 4244234243423231546
440 ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן 525555423435421454
441 לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה 245534424344245453342074
442 כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך 2534564555244433441872
443 לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר יהוה אתה וביתך 4456345344351250
444 וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך 342332323226551445
445 בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל 6646445735
446 רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים 223242464929
447 שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה 42355355245645641668
448 וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם 53553453444321350
449 לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך 244344444332644544234452342695
450 ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר 3423344434243444641865
451 לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך 2442445345321242
452 כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים 222534454324244444462072
453 ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך 5553445254561253
454 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה 3444564552451251
455 שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות 444244434451142
456 ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך 525553433345451456
457 ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם 544534455536467355344543225108
458 וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה 52346552541041
459 חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך 244244556936
460 ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך 54344555467361361
461 שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח 4435553442545364445232184
462 שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם 45442523455343546453423442597
463 איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך 353545332933
464 שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק 563235345326523431764
465 לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם 234244333244455451761
466 צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך 33444524345321346
467 לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך 23242234453421340
468 ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך 34243345828
469 לא תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יהוה אלהיך הוא 2455333423232254531860
470 כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר בריתו 24545345323233423545452280
471 וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי 45556352423353251662
472 והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל 42554434456461356
473 והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו 6244224433243325242246642483
474 על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד 2244244432422231544
475 יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך 25426632365351352
476 כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו 243353233344344464525344522694
477 ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט 42653434535622351662
478 ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך 5224352254344553351866
479 על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל 225353535242424352452070
480 והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך או אל השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל 534553244422452243445362385
481 וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד 3355363728
482 כי תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי 232434532662553335362075
483 שום תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא 3443344524444324343432432483
484 רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד 22425342364535332544332277
485 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד 34243444424231343
486 והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים 45236422454235651662
487 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם 534223444524542245435452385
488 לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל 53456325464542635451981
489 לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון 2465233352534661559
490 ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו 5242444354321242
491 וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה 3446333442322444751867
492 ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו 545662432937
493 כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם יהוה הוא ובניו כל הימים 2234535443435251554
494 וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר יהוה 334453533223334253442068
495 ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה 434534562441144
496 חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות 3453625728
497 כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם 23224345322456531655
498 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף 2425343355551246
499 וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים 43436425831
500 כי תועבת יהוה כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך 254233564455451457
501 תמים תהיה עם יהוה אלהיך 44245519
502 כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך 25433442635542232451968
503 נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון 45544245461043
504 ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות 334345444423423443354243342691
505 ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו 543634625
506 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו 4434545444522351558
507 והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו 44324243444441346
508 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא 253443423264443553542075
509 וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה 345432432441138
510 אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו 34534344333432445452442280
511 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם 254525345322465671770
512 שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה 4452443453251245
513 תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח 42452443645443231659
514 וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם 33434333324434232441961
515 ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי 4324444535434523424334235432796
516 פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום 243344234624453334322332552688
517 על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך 224443452930
518 ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך 3545244464222433361866
519 כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה 24225453444524556255233424427100
520 ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים 3423443453244441553
521 וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל 343354234533323531758
522 ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת 5445335333331244
523 לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך 24445246421037
524 לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה 244334663443453251765
525 לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר 2423433443334223422244432474
526 כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה 24234523825
527 ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם 5363344446734531564
528 ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו 56442333351038
529 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך 624355535938
530 והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך 855345343351148
531 ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל 34434342323341342
532 כי תצא למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים 2362453422324324535452173
533 והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם 462644423935
534 ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם 443535462623525353562081
535 כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם 246445326641146
536 ודברו השטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו 56234243333343452464362282
537 ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו 34333343452464361660
538 ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה 34333343452464351659
539 ויספו השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו 564235244343453323452074
540 והיה ככלת השטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם 446423535431143
541 כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום 242354545934
542 והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך 4244524235242361552
543 ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה 325353544934
544 ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את כל זכורה לפי חרב 54545225331038
545 רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבז לך ואכלת את שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך 2546334424325235334522174
546 כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה 24355333245431346
547 רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה 245434532424241448
548 כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר צוך יהוה אלהיך 24646664743451361
549 למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם 432545363376561462
550 כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור 2423445452523444244424242435529102
551 רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה 223322243354542433335242373
552 כי ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו 24353453253424241655
553 ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל 556525354940
554 והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעל 44524544443323232431965
555 והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל 644425234324234522542070
556 ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע 563322345553434423332072
557 וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל 344462452525641456
558 וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו 455242337231140
559 כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם 34534433234355331657
560 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני יהוה 44345244541039
561 כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו 236255454541145
562 וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה 55333525241037
563 והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה 62345245261039
564 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה 62445555243334424465242286
565 והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה 422426542642523351761
566 כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכר לשניאה 2543445555246743461878
567 והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר 446242342244226232642068
568 כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה 2242643224334223532452167
569 כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם 244245534453533451765
570 ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו 5244732443341245
571 ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא 52444244535441350
572 ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו 62446353535551356
573 וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ 344343553221138
574 לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה 2452324644245434253453242486
575 לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך 242342235733551450
576 ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו 32444356234432343621967
577 וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם 3453463434434462461872
578 לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו 242442454733431451
579 לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה 2433233434325452331858
580 כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים 242454322246254427226233252689
581 שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים 34233532442641345
582 כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו 2433544344523441554
583 לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם 2445245434641247
584 לא תחרש בשור ובחמר יחדו 24454519
585 לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו 245364624
586 גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה 54224553421036
587 כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה 2333345723
588 ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים 32555422424455435261972
589 ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה 4344725424451248
590 ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה 4342623443461245
591 והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר 4325542546453554441874
592 ולקחו זקני העיר ההוא את האיש ויסרו אתו 54442453831
593 וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו 53335452522255344245242279
594 ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנער 333432564933
595 והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך 72423346446424465345352290
596 כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל 24332343425442455361968
597 כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה 243554534431142
598 והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך 725234463642423324434233323453531110
599 ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו 3444246624433433341866
600 ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה 52433433244324532431963
601 כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה 244446452935
602 כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו 2433532454361244
603 ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו 44434453344333244241967
604 לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו 23323434341031
605 לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה בקהל יהוה 23435444829
606 לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה 23444235232441342
607 לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם 23564423523344241656
608 על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך 23324445466434242453552284
609 ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך 3345424545225524451868
610 לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם 2445245726
611 לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו 24424324422451342
612 בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה 43533533441037
613 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע 234256332930
614 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה 24233244444245232351962
615 והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה 453444432351141
616 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ 34245533829
617 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך 442244536245241451
618 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך 245544645545434243362082
619 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו 25325344351036
620 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו 3355344542251245
621 לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל 24455343451039
622 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם 244453345332545251763
623 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך 2453333323331237
624 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה 54624454534324332351971
625 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא 233552452364544231762
626 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא 3442423722
627 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך 4545445543441251
628 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן 2343555434231243
629 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך 23435545242331345
630 כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו 2333542242623243423544552482
631 ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר 555543627
632 ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה 546423544552244634242078
633 לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה 2446344552443525344352434532429108
634 כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח 233342343443334533424332375
635 לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל 24442333825
636 כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך 243335456253445351766
637 השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות 44543633446545551670
638 זכור את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים 42334554661042
639 כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו 234452324441137
640 בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה 4453332542551245
641 ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו 3333245723
642 השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך 34225444653444451663
643 לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך 244365243561144
644 ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא 534344423353324344244232378
645 לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו 25424525243551348
646 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה 234243435930
647 וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה 523465453224452431763
648 כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך 2454534245357445453442186
649 כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה 24424535741040
650 כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה 24425535741041
651 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה 523445224452431449
652 כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע 2433552567257241562
653 והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר 4224464553551249
654 ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך 642424523335461453
655 לא תחסם שור בדישו 2435414
656 כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה 2444333332243354243452452481
657 והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל 45334224334361346
658 ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי 32444255552653455262342286
659 וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה 524454442551144
660 ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו 55456543455553443242342290
661 ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל 536344625
662 כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו 2454355345243453761874
663 וקצתה את כפה לא תחוס עינך 523244620
664 לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה 24253455830
665 לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה 24254555832
666 אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 344424444246425345322073
667 כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול 25452332331032
668 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 423324466934
669 אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים 334522754343351453
670 והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח 4545235543453245423445242491
671 והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה 424243453246521450
672 ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם 56235345345324452534454322595
673 ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו 424345354545524243447332389
674 ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך 444464445939
675 וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב 554454334642434244432077
676 וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה 54675543839
677 ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו 52446542442535351663
678 ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים 746345553671155
679 ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש 62534324433341346
680 ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך 43525353424644584451980
681 ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך 534332456354351455
682 כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו 24422464635543575651982
683 ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי 5445542435445735362573523100
684 לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני 254435443443544453362079
685 השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש 65425423253534345733342285
686 היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך 4345452543755434441875
687 את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו 2454526565477541571
688 ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו 56452344325261351
689 ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר 552253354762355431769
690 ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום 43552343225344441657
691 והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד 443525243453252554342074
692 וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך 552245454332434532333443445228100
693 והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד 4625526434444344441872
694 ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל 524554524541145
695 אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך 5542445644551253
696 וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך 55525445835
697 וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב 52622454341037
698 וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך 537522544454353551771
699 ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום 54455253434441352
700 ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר 4323444724
701 אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן 354232256255466561771
702 ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי 4525345246261248
703 וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם 455223532931
704 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן 4434355443334423531866
705 ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן 44444233828
706 ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן 44444233828
707 ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן 44344233827
708 ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן 43424642331035
709 ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן 43234233442331340
710 ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן 432244233927
711 ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן 43242422342331338
712 ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן 43254233826
713 ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן 43444233827
714 ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן 433532342331135
715 ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן 432424545442331449
716 והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ 4244445452263444545522442492
717 ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך 442646244451145
718 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה 434534623
719 ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך 434454535741148
720 ברוך טנאך ומשארתך 447315
721 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך 434535624
722 יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך 34255455434465551669
723 יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך 34325644354345321660
724 יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו 54234442242445561660
725 וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך 423422444531137
726 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך 645445555253446321772
727 יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה 442254253344522436444242382
728 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות 544345253442424453444462389
729 ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם 34363444446445551668
730 והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך 422444545226634444426472392
731 ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה 434534623
732 ארור טנאך ומשארתך 447315
733 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרת צאנך 434453564938
734 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך 434535624
735 ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני 4422526363433425343426362489
736 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה 4422424335332351549
737 יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך 4456665776241262
738 והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל 44324453541038
739 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמדך 34234342534251344
740 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ 4434543346545553641877
741 והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד 55533564451045
742 יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא 445575532451149
743 יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב 446773631
744 והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע 54644453525524525451979
745 אשה תארש ואיש אחר ישגלנה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו 344363433233361450
746 שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע 4463444463424564251874
747 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך 465336455244331457
748 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים 3535423245245251554
749 והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה 545534626
750 יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך 44522635324534351660
751 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן 4433434423324365255242175
752 והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה 54473535431043
753 זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה 325444265935
754 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת 535424342651143
755 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך 542354242341138
756 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי 455342244933
757 כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל 234545623
758 הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה 335444443331140
759 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב 344253444441141
760 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך 442646725224445466332083
761 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם 4246624728
762 תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל 3324245553321241
763 ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך 525364245652424252632077
764 ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו 3443444444332441554
765 גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן 324323444231134
766 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך 4354525325235535642632182
767 והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך 423523557333334423534334522693
768 ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך 534346332455634241766
769 האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר 432533455454351455
770 מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך 34344344522563424351970
771 הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה 42632424324643444551971
772 ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך 75456332542456342461980
773 אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך 2245224546435235632452178
774 והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים 54243444475471357
775 והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך 522245346521140
776 גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך 22333324454444251654
777 ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך 7433356532244451560
778 והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה 442456474244564746353323525106
779 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן 643544334525532436242077
780 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש 63253443444222365631971
781 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך 445245453551146
782 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה 4423354233443465341866
783 והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה 64564352243582667431985
784 אלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב 345334234235444533342071
785 ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו 53225543522334745545442286
786 המסות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם 553354763941
787 ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה 33432465642431349
788 ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך 546352376524341459
789 לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם 32544254423461348
790 ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונכם 525344354347641459
791 ונקח את ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי 42455755351045
792 ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון 62454634622351352
793 אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל 354444666672351465
794 טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך 454345442351143
795 לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום 554563453341147
796 למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב 44342344264325466561977
797 ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת 345432543441141
798 כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום 223424344463352441759
799 כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם 2352354533545351557
800 ותראו את שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם 527362434341143
801 פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה 2233232523343434644245322333353097
802 והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה 4524446544422633444252181
803 לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים 244322242464452246434423452691
804 והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה 74434534564531357
805 ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשר חלה יהוה בה 446535763345424443633422394
806 גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו 5442424343422363546334462490
807 ואמרו כל הגוים על מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה 5252234344233531550
808 ואמרו על אשר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים 52342444433373451660
809 וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם 56557353253331355
810 ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה 42444542256431349
811 ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה 543535546234431456
812 הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת 656637245224541461
813 והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה 42442645634552435354532288
814 ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך 424554334443534441765
815 ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה 3452553535354531560
816 אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך 244453545441144
817 והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך 6452434566561256
818 ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך 3452433452453444441867
819 ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך 44522542535351349
820 ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום 44544522634441351
821 והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך 745343445555424444442252393
822 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 2444546664532424534442185
823 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא 254344425333431449
824 לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה 25342436537361353
825 ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה 34334243233537361658
826 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו 24443465832
827 ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 3454253434331243
828 אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה 344452454656675554543323525109
829 ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם 34434586561048
830 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה 53423626425333254351970
831 העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך 53425345545565544351982
832 לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם 524544622344442534466563325100
833 וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל 435264225933
834 ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה 5423634424345533242532176
835 יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה 45335352546653354341978
836 ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם 44343654563531355
837 ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם 54663353541044
838 חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך 452535624534324351765
839 ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם 53654525342342332434453347427102
840 ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת 5345343243524331553
841 ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישראל 53254526336244432451972
842 ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות 4344334435351245
843 בבוא כל ישראל לראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם 42552345534425432571974
844 הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת 42366443645555246552245424101
845 ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה 6324555246253342533525352492
846 ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד 5423244432574464367442187
847 וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל 444535442341142
848 ויאמר יהוה אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו 54233325333444343323564253432898
849 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה 43244773344644544432234565427110
850 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים 54534422433232551656
851 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל 443254523545442543452077
852 כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי 26253663344444255674252292
853 והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי 425344555453224342524333446243631115
854 ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל 532544462351143
855 ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך 42523534234235243635432277
856 ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם 4534245423231241
857 ויצו משה את הלוים נשאי ארון ברית יהוה לאמר 432544444934
858 לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד 32353533444642231656
859 כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי 2452434426244542432442174
860 הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמים ואת הארץ 6322467672646225341877
861 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם 25442465243545446524235475527111
862 וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם 5352352454231243
863 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי 6565442732
864 יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב 4443356338331249
865 כי שם יהוה אקרא הבו גדל לאלהינו 2244337725
866 הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא 444225425434431450
867 שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל 32244336827
868 ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך 1553233343433361551
869 זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך 34444233455621349
870 בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל 5547333445351251
871 כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו 2343435724
872 ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו 644534776641156
873 כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו 4432644555251249
874 יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר 4354323724
875 ירכבהו על במותי ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור 62535536344631355
876 חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר 43432346337235333431968
877 וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו 5554444445351252
878 יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו 6567424
879 יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם 55235255432561352
880 צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך 343525622
881 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו 445446627
882 ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם 5633426235342321553
883 הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם 26326746324361354
884 כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים 224452455355541455
885 אספה עלימו רעות חצי אכלה בם 454342622
886 מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי עפר 335345344223431448
887 מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה 44374242542341348
888 אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם 56654526
889 לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת 43442552543343231656
890 כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה 23343435827
891 לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם 246357627
892 איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם 443355422244561453
893 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים 226476627
894 כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו 2434645435431247
895 חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר 354454625
896 הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי 333447624
897 לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו 23434424343431343
898 כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב 2443355242424451553
899 ואמר אי אלהימו צור חסיו בו 426342621
900 אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה 3365435573541253
901 ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל 3323334543455444441867
902 כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם 232436244930
903 אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם 2534553434741249
904 אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב 5335433354541247
905 הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו 64322544454531351
906 ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון 435224545335231450
907 ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל 43422642251034
908 ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת 54453634434342545224542285
909 כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה 22323323553642533525352276
910 וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר 54234434829
911 עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה 3226323344323442343334552480
912 ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו 3333335244244335241860
913 על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל 235243535342232544352069
914 כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל 2442442424333451550
915 וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו 4533336235441245
916 ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו 54524535344536431665
917 אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך 234254335371141
918 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב 4333544726
919 ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 463642345937
920 יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר 3533444726
921 וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה 46534353364224541663
922 וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה 53464535462251354
923 האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו 4552634243323245651868
924 יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך 465665545251153
925 ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון 3444443547261250
926 לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן 634444434244531454
927 וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת 635444436431146
928 וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים 553535626
929 ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם 543554626
930 וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו 5355436446441253
931 בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה 44325353444433553441972
932 ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך 7335566735
933 עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול 425254323455531452
934 ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד 434525344241140
935 וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל 452224444424437251762
936 ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן 43234424826
937 ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה 735344442541145
938 ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו 534533444441143
939 ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך 45564524
940 אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים 33534575835
941 מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד 443544554541147
942 וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל 553334233624521450
943 אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך 55242453443565242741976
944 ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן 43542233532346422425222272
945 ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון 325335532352361450
946 ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער 34344436231036
947 ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר 5443436656455764241883
948 וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה 42334442241032
949 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה 53344334333252431654
950 ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה 4236342443231240
951 ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה 535235453533331452
952 ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה 62333423324464355434232278
953 ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים 3243643444241243
954 לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו 348344545545441462
955 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל 4354553335251247
                                                                                                                                                               
  סך הכל 14294 54892
     


Valid XHTML Valid CSS