כוכב השביט היילי

גמרא - תלמוד בבלי - מסכת הוריות - דף י,א

כי הא דרבן גמליאל ורבי יהושע:

הוו אזלי בספינתא

בהדי דר' גמליאל הוה פיתא, בהדי רבי יהושע הוה פיתא וסולתא

שלים פיתיה דר' גמליאל - סמך אסולתיה דרבי יהושע

אמר ליה: מי הוה ידעת דהוה לן עכובא כולי האי דאיתית סולתא?

אמר ליה: כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספינות [הספנים], ואמרתי: שמא יעלה ויתעה [אותנו]!

אמר ליה: כל כך בידך, ואתה עולה בספינה?

אמר ליה: עד שאתה תמה עלי - תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה: רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש!

נתן דעתו להושיבם בראש

כשעלה, שלח להם ולא באו

חזר ושלח ובאו

תרגום

רבן גמליאל ורבי יהושע נסעו בספינה [הם הביאו איתם אוכל משום שהאוכל בספינה לא היה כשר]

לרבן גמליאל היה פיתא (פת לחם) אך רבי יהושע [בניגוד לרבן גמליאל] היה פיתא וסולת [כלומר מציינים במפורש שישנו הבדל בהצטיידות של האוכל בין השנים!]

[רש"י מפרש משום שהפת מתעפשת והסולת מתקיימת]

אזל הפת לחם של רבן גמליאל ולכן נסמך על הסולת של רבי יהושע

אמר לו[שאל אותו רבן גמליאל]: אך היה לך הידיעה שיהיה לנו את כל העיכוב הזה שהבאת איתך סולת?

אמר לו[ענה אותו רבי יהושע]: [ישנו] כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים, ואמרתי: שמא יעלה ויטעה [אותנו]!

אמר לו[שאל אותו רבן גמליאל]: כל כך [הרבה חכמה] יש בידך [=ברשותך] ואתה עולה [ונאלץ להפליג] בספינה [לצורך פרנסתך]?

אמר לו[ענה אותו רבי יהושע]: אתה מתפלא עלי?!

[עדיף] שתתפלא על שני תלמידים שיש לך ביבשה: רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעים לשער ולחשב כמה טיפות יש בים ואין להם [אפילו] פת לאכול ובגד ללבוש!למה הספינה טעתה בדרך?

רש"י מפרש: שכן דרך של ספנים לשעה שפורשין לים, רב החובל נותן עיניו (בצפון והכוכב מתהלך לדרום רואה) בכוכב אחד העומד לימינו או לשמאלו.

הספינה טעתה בדרכה, מכיוון שרב החובל החליף את כוכב הצפון בכוכב שביט שהופיע בדיוק בזמן הזה, ומשום הכוכב שביט נע היה לפעמים מופיע בצפון ולפעמים בדרום. דבר שהטעה את רב החובל...
ובגלל זה היה ההתעכבות בזמן המסע של הספינה ואזל הלחם שהביא רבן גמליאל והוא הזדקק לסולת שהביא רבי יהושע

וזה עוד דבר מעניין איך שידע רש"י שהספנים מוצאים את דרכם לפי כוכב הצפון! שנאמר: "נותן עיניו בצפון"

לגבי תיאור כוכב שביט שנע ברקיע דבר זה מוזכר גם במקום אחר בגמרא במסכת ברכות

הגמרא מסבירה: "אמר שמואל כוכבא דשביטא"

רש"י מפרש: "כוכב היורד כחץ ברקיע ממקום למקום וארוך כשבט שהוא יורה ונראה כמו שפותח רקיע"

הערה: רק נציין שבמסכת ברכות לא מדובר על כוכב השביט היילי אלא על כוכב שביט באופן כללי!Halley
Halley's Comet - Edmond Halley

http://en.wikipedia.org/wiki/Halley's_Comet

Using Isaac Newton's new Laws of Motion, the astronomer, Edmond Halley, made a prediction in 1705

He stated that a comet which had appeared in 1530, 1606 and 1682 would reappear in 1758

1530 »»» 1606 »»» 1682 »»» 1758 »»» 1834 »»» 1910 »»» 1986 »»» 2062

Next appearance in year 2062


סיכום

הסיפור מוכח שרבי יהושע ידע בדבר כוכב השביט הנזכר לעיל והידע היה כבר ידוע לאבותינו קודם לכן

התגלית בדבר כוכב שביט שמופיע בערך כל 70 שנה היה כ-1600 שנה לפני אדמונד היילי!


HalleysOrbit

HalleysOrbit

Valid XHTML Valid CSS