הרכב אותיות ותיבות במקראלחץ על התמונה להגדלה


בתורה יש 304,805 אותיות 79,977 מילים ו-5,845 פסוקים

הפסוק הראשון בתורה הוא: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" (בראשית א א)
הפסוק האמצעי בתורה הוא: "וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים" (ויקרא ח ח)
הפסוק האחרון בתורה הוא: "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל" (דברים לד יב)

האות הראשונה בתורה היא: "ב" (בראשית א א)
האות האמצעית בתורה היא: "א" (ויקרא ח כח)
האות האחרונה בתורה היא: "ל" (דברים לד יב)

"ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה" (ויקרא ח כח)

המילה הראשונה בתורה היא: "בראשית" (בראשית א א)
המילה האמצעית בתורה היא: "יסוד" (ויקרא ח טו)
המילה האחרונה בתורה היא: "ישראל" (דברים לד יב)

"וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו" (ויקרא ח טו)

מכאן גם הביטוי: "בראשית יסוד ישראל"

ומה קדם למילה "בראשית"?

המשך סיום התורה לתחילתה! כלומר: המילה "ישראל"

ולכן אסור להפסיק לקרוא את התורה בסיום ספר דברים!

אורך כל המילים בתורה בנות 1-10 אותיות

המילה הכי קצרה בתורה היא בעלת אות אחת בודדת
והיא האות "ה" היא גם היחידה! כלומר: אין עוד אות בודדת שמופיעה בתורה

שנאמר: "ה ליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך" (דברים לב ו)

המילה הכי ארוכה בתורה היא בעלת עשר אותיות
והיא: "ובמשארותיך" היא גם היחידה! כלומר אין עוד מילה אחרת בעלת עשר אותיות שמופיעה בתורה

שנאמר: "ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך" (שמות ז כח)

שימו לב שהמילה הכי קצרה בתורה מופיעה בתחילת פסוק ואילו המילה הכי ארוכה בתורה מופיעה בסוף פסוק

כל השאר המילים נעות בין 2-9 אותיות

מילים עם 10 אותיות מופיעות 1 פעמים
מילים עם 9 אותיות מופיעות 17 פעמים
מילים עם 8 אותיות מופיעות 141 פעמים
מילים עם 7 אותיות מופיעות 1146 פעמים
מילים עם 6 אותיות מופיעות 5452 פעמים
מילים עם 5 אותיות מופיעות 15070 פעמים
מילים עם 4 אותיות מופיעות 25548 פעמים
מילים עם 3 אותיות מופיעות 20035 פעמים
מילים עם 2 אותיות מופיעות 12566 פעמים
מילים עם 1 אותיות מופיעות 1 פעמים

1 + 17 + 141 + 1146 + 5452 + 15070 + 25548 + 20035 + 12566 + 1 = 79977

סך הכל 79977 מילים (ראו טבלה שבתחילת הדף!)

10*1 + 9*17 + 8*141 + 7*1146 + 6*5452 + 5*15070 + 4*25548 + 3*20035 + 2*12566 + 1*1 = 304805

סך הכל 304805 אותיות (ראו טבלה שבתחילת הדף!)

למי שעדיין רוצה פירוט מלא לגבי הכל מוזמן להוריד את הקובץ הבא ולבדוק בעצמו

איזה אותיות מופיעות הכי הרבה פעמים?

נו תנסו לנחש ... אני אתן לכם רמז: מהי המילה הכי קדושה?

נחשתם נכונה! אלה האותיות יו"ד וא"ו וה"א אשר מרכיבות את שם השם - יהוה

מקום 1 האות יו"ד עם 31531 הופעות
מקום 2 האות וא"ו עם 30513 הופעות
מקום 3 האות ה"א עם 28056 הופעות

מקום 4 האות אל"ף עם 27059 הופעות
מקום 5 האות מ"ם עם 25090 הופעות
מקום 6 האות למ"ד עם 21570 הופעות

מקום 7 האות רי"ש עם 18125 הופעות
מקום 8 האות תא"ו עם 17950 הופעות
מקום 9 האות בי"ת עם 16345 הופעות
מקום 10 האות שי"ן עם 15595 הופעות

ולמה זה?

שלושת הראשונים: יו"ד וא"ו וה"א מרכיבות את שם השם - יהוה
השלושה שאחריהם: אל"ף מ"ם ולמ"ד מרכיבות את המילה - אלהים

וארבעת האחרים: רי"ש תא"ו בי"ת ושי"ן מרכיבות את המילים: ישראל , בראשית

כעת נסתכל על כל אותיות האלף בית במילוי שלהן
כלומר א נרשום א-ל-ף , ב נרשום ב-י-ת וכן הלאה
כלומר ערכה של אלף שווה 111 בית שווה 412 ...
תסדרו זאת בסדר עולה ותראו שאותיות י-ה-ו הן בהתחלה (ובהפרש ניקר מהאחרות)

נסתכל על אותיות י-ה-ו-ה הרכב של 4 אותיות ששוות לערך 26
נסתכל כעת במילוי יוד הא ואו הא הרכב של 10 אותיות ששוות לערך 45

כלומר אותיות יו"ד וא"ו וה"א הם מופיעות הכי הרבה פעמים והמילוי שלהם הוא הכי מינימלי

בתורה המילה יהוה מופיעה 1820 פעמים - בדיוק! (קישור כאן)

אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו [בה] ישראל

פסוק זה הוא הפסוק מספר 1820 - בדיוק! (קישור כאן)

כפי שידוע הפסוק הראשון הינו הקדמה כמעין הצהרה כללית לפני פירוט הבריאה

בתורה המילה יהוה מופיעה 1820 אותיות לאחר הפסוק הראשון - בדיוק!

ואם זה עדיין לא מספיק ... אז נמשיך!!!

נביא לפני כן טיפה רש"י

"ברא אלהים" - ולא אמר "ברא יהוה"?
שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושתפה למדת הדין
היינו דכתיב: "ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים"

נביא גם טיפה רמב"ן להקדמת הדברים

יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחד
כלומר היה ניתן לחלק את הפסוק "בראשית ברא אלהים ..." בחלוקה אחרת "בראש יתברא אלהים ..."
התורה שניתנה למשה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה וחתומה באש ומלופפת באש
הכתיבה היתה רצופה בלי הפסק תיבות (התיבות הופרדו לאחרי מכן)

עד עכשיו את זה כולם ידעו, נכון? אוקי אז כעת התבוננו היטב!

בתורה המילה יהוה מופיעה 1820 פעמים כפי שהוזכר מקודם
בתורה המילה יהוה מופיעה 1839 פעמים כאשר האותיות מחוברות
כלומר יש 19 מקומות שבהן אלמלא היה רווח בינהם אז היתה נוצרת המילה יהוה

פירוט 19 המקומות (ח"י פסוקים)

1"ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה"(בראשית טו יז)
2"וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו"(בראשית יז טז)
3"ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו"(בראשית יח י)
4"ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך"(בראשית כב ב)
5"... וגם האדמה אשר הם עליה והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן ..."(שמות ח יז-יט)
6"אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו"(שמות כא ד)
7"ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה"(שמות כה לז)
8"ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה והיה על מצח אהרן ..."(שמות כח לז-לח)
9"ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד"(ויקרא ד יד)
10"והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא ..."(ויקרא ה ה-ו)
11"כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה"(ויקרא ז ז-ח)
12"ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא"(ויקרא ז יח)
13"ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד"(ויקרא ט יט)
14"כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם ..."(ויקרא כו לה-לו)
15"וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה"(במדבר יד לא)
16"... כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה והיה לכם פאת נגב ..."(במדבר לד ב-ג)
17"וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה והראה ואת האיה והדיה למינה"(דברים יד יב-יג)
18"וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה והראה ואת האיה והדיה למינה"(דברים יד יב-יג)
19"והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה ..."(דברים כא יב-יג)

והפלא ופלא לא יאומן ... לאחר 9 האותיות הראשונות "בראשית ברא" נספור 1839 אותיות ונגיע למילה יהוה

בדיוק כמניין המקומות ששם השם מופיע - הקדים מידת רחמים ושתפה למדת הדיןוזה מראה שבמקום שבו המילה אלהים מופיע (שזה באות העשירית בפסוק הראשון) היה אמור להרשם שם השם יהוה במקום

אבל הוא "הוזז" 1839 אותיות "קדימה" כמניין 1839 המקומות ששם השם מופיע בתורה הקדושה!

19 מקומות נסתרים כנגד 19 מקומות של הפסוק הראשון

1820 מקומות גלויים כנגד סוד יהוה יתברך שמו כי 70 פנים לתורה (יהוה כנגד פנים וסוד כנגד שבעים)

כל המדקדק מרויח!!!

נעמיק טיפה יותר

נחלק כעת את הפסוקים לשתי חלוקות

חלוקה ראשונה תהיה כאשר שם השם מחולק בתוך פסוק ואינו מופיע בו (בין אם בשלמותו או בין אם בחציו)
חלוקה שניה תהיה שני פסוקים שמרכיבות את שם השם כאשר מחברים בינהם (ושם השם יכול להופיע בשלמותו או בחציו של פסוק)

אנו נקבל חלוקה שווה של 10 ו 8

מה שבאמת יפה שגם במקרה הנ"ל ישנם 18 פסוקים בלבד שמתחלקים ל 10 ול8 כמו במקרה עם הראשי וסופי תיבות של שם השם שמוזכר ב - רזי פרדס

חלוקה ראשונה

1"ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה"(בראשית טו יז)
2"וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו"(בראשית יז טז)
3"ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו"(בראשית יח י)
4"ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך"(בראשית כב ב)
5"אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו"(שמות כא ד)
6"ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה"(שמות כה לז)
7"ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד"(ויקרא ד יד)
8"ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא"(ויקרא ז יח)
9"ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד"(ויקרא ט יט)
10"וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה"(במדבר יד לא)

חלוקה שניה

1"... וגם האדמה אשר הם עליה והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן ..."(שמות ח יז-יט)
2"ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה והיה על מצח אהרן ..."(שמות כח לז-לח)
3"והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא ..."(ויקרא ה ה-ו)
4"כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה"(ויקרא ז ז-ח)
5"כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם ..."(ויקרא כו לה-לו)
6"... כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה והיה לכם פאת נגב ..."(במדבר לד ב-ג)
7"וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה והראה ואת האיה והדיה למינה"(דברים יד יב-יג)
8"והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה ..."(דברים כא יב-יג)

שימו לב בבקשה שסדר הרישום של הפסוקים נשמר בדיוק כפי שהוא מופיע בתורה הקדושה
ומספרים 17 ו 18 בטבלה למעלה מראים שזה הפעם היחידה ששם השם מוזכר פעמים בחלוקות הללו
17 בשביל עשרה פסוקים ו7 פסוקים ועוד אחד באותו הפסוק (בהמשך ולא בהתחלה) שמשלים ל- ח"י
וכפי שהוזכר מקודם גם בראשי וסופי תיבות ב - רזי פרדס ישנה החלוקה הזאת של אחד שבע ועשר שמשלים ל-ח"י

נמשיך ....

(שימו לב שסדר הרישום עדיין נשמר)

אם נתבונן על הטבלה של החלוקה השניה מספר 18 ממקודם נוחת על מספר 7 בסדר החדש
ודבר יפה לראות שרק איפה שיש אפשרות ליצור את שם השם פעמיים באותו הפסוק זה נוחת בדיוק בהופעה השביעית
עד כאן פרשנות אחת למה שם השם מופיע 1820 פעמים בתורה

עד כאן הרכב מילים נעבור כעת להרכב פסוקים בתורה

בתורה כולה ישנם 5845 פסוקים

בספר בראשית ישנם 1534 פסוקים
בספר שמות ישנם 1209 פסוקים
בספר ויקרא ישנם 859 פסוקים
בספר במדבר ישנם 1288 פסוקים
בספר דברים ישנם 955 פסוקים

הפסוק עם הכי הרבה מילים הוא פסוק שמות לב א ויש בו 34 מילים

"וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו" (שמות לב א)

הפסוק עם הכי הרבה אותיות הוא פסוק דברים יג ו ויש בו 127 אותיות

"והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך" (דברים יג ו)

ישנם 14 פסוקים בהרכב של שלושה מילים

ומתוך 14 הפסוקים הללו נמצא הפסוק עם הכי פחות אותיות בתורה והוא פסוק בראשית מו כג המכיל 10 אותיות בלבד

"ובני דן חשים" (בראשית מו כג)

ישנו פסוק בתורה ששם השם מופיע בו הכי הרבה פעמים ומספר ההופעות בו הוא ארבע והפסוק הוא:

"על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה" (במדבר ט כג)

דרך אגב הביטוי שבסוף הפסוק "על פי יהוה ביד משה" מופיע גם כן בסך הכל רק 4 פעמים בכל התורה והוא תמיד בסוף פסוק

"אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה"(במדבר ד לז)
"אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה"(במדבר ד מה)
"על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה"(במדבר ט כג)
"ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה"(במדבר י יג)

פירוט:

ישנו פסוק אחד ששם השם מופיע בו 4 פעמים
ישנם 14 פסוקים ששם השם מופיע בהם 3 פעמים
ישנם 234 פסוקים ששם השם מופיע בהם 2 פעמים
ישנם 1306 פסוקים ששם השם מופיע בהם פעם אחת

סך הכל ישנם 1555 פסוקים ששם השם מופיע בהם

(ישנם 4290 פסוקים ששם השם לא מופיע בהם)

4*1 + 3*14 + 2*234 + 1306*1 = 1820

סך הכל שם השם מופיע 1820 פעמים בתורה כפי שהוזכר כבתחילה

כל המעוניין להמשיך ולבדוק את המידע על שאר הפסוקים בתורה מוזמן לעשות זאת על ידי בדיקת הקישור הבא

Valid XHTML Valid CSS