גמרא מסכת שבת דף פח-פט


אמר רבי יהושע בן לוי:

בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו?

אמר להן: לקבל תורה בא

אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם?

"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" (תהלים ח ה)

"יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים" (תהילים ח ב)

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזר להם תשובה

אמר לפניו: רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם

השיב לו הקדוש ברוך הוא: אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה

שנאמר: "מאחז פני כסא פרשז עליו עננו" (איוב כו ט)

ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו

אמר לפניו: רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה?

"אנוכי יהוה אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" (שמות כ ב)

אמר להן: למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם?

שוב מה כתיב בה: "לא יהיה לך אלהים אחרים" בין עמים אתם שרויין שעובדין?
שוב מה כתיב בה: "זכור את יום השבת לקדשו" כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות!
שוב מה כתיב בה: "לא תשא" משא ומתן יש ביניכם?
שוב מה כתיב בה: "כבד את אביך ואת אמך" אב ואם יש לכם?
שוב מה כתיב בה: "לא תרצח לא תנאף לא תגנוב" קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם?

מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא

שנאמר: "יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ" (תהילים ח ב)

ואילו "תנה הודך על השמים" - לא כתיב

מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר

שנאמר: "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם" (תהלים סח יט)

בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות

אף מלאך המות מסר לו דבר

שנאמר: "ויתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים" (במדבר יז יב-יג)

אי לאו דאמר ליה - מי הוה ידע?אמר רבי יהושע בן לוי:

בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא

בא שטן ואמר לפניו: רבונו של עולם תורה היכן היא?

אמר לו: נתתיה לארץ

הלך אצל ארץ

אמר לה: תורה היכן היא?

אמרה לו: "אלהים הבין דרכה" (איוב כח כג)

הלך אצל ים

ואמר לו: "אין עמדי" (איוב כח יד)

הלך אצל תהום

אמר לו: אין בי

שנאמר: "תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי" (איוב כח יד)

"אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה" (איוב כח כב)

חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה

אמר לו: לך אצל בן עמרם

הלך אצל משה

אמר לו: תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא היכן היא?

אמר לו: וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה?

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, בדאי אתה?

אמר לפניו: רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי?

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך!

שנאמר: "זכרו תורת משה עבדי" (מלאכי ג כב)אמר רבי יהושע בן לוי:

בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות

אמר לו משה: אין שלום בעירך?

אמר לפניו: כלום יש עבד שנותן שלום לרבו

אמר לו: היה לך לעזרני

מיד אמר לו: "ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת" (במדבר יד יז)אמר רבי יהושע בן לוי:

מאי דכתיב: "וירא העם כי בשש משה"?

אל תקרי בושש אלא באו שש

בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל: לסוף ארבעים יום בתחלת שש אני בא

לסוף מ" יום בא שטן ועירבב את העולם

אמר להן: משה רבכם היכן הוא?

אמרו לו: עלה למרום?

אמר להן: "באו שש"! ולא השגיחו עליו. "מת"! ולא השגיחו עליו.

הראה להן דמות מטתו

והיינו דקאמרי ליה לאהרן: "כי זה משה האיש" (שמות לב א)אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא: מי שמיע לך מאי "הר סיני"?

אמר ליה: הר שנעשו בו נסים לישראל.

"הר ניסאי" מיבעי ליה?!

אלא הר שנעשה סימן טוב לישראל.

"הר סימנאי" מיבעי ליה?!

אמר ליה: מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דמעייני באגדתא דרב חסדא

ורבה בריה דרב הונא, דאמרי תרווייהו: מאי "הר סיני"?

הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו

והיינו דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: חמשה שמות יש לו:

מדבר צין: שנצטוו ישראל עליו
מדבר קדש: שנתקדשו ישראל עליו
מדבר קדמות: שנתנה קדומה עליו
מדבר פארן: שפרו ורבו עליה ישראל
מדבר סיני: שירדה שנאה לאומות העולם עליו

ומה שמו?

חורב שמו!

ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: "הר סיני" שמו

ולמה נקרא "הר חורב"?

שירדה חורבה לאומות העולם עליו.Valid XHTML Valid CSS