גמרא מסכת סנדרין דף כא


אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא:

בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש
חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי

ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש
והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי

מאן הדיוטות? אמר רב חסדא: כותאי
מאי כתב עברית? אמר רב חסדא: כתב ליבונאה

תניא: רבי יוסי אומר: ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא קדמו משה

במשה הוא אומר: "ומשה עלה אל האלהים" (שמות יט)
בעזרא הוא אומר: "הוא עזרא עלה מבבל" (עזרא ז)

מה עלייה האמור כאן תורה אף עלייה האמור להלן תורה

במשה הוא אומר: "ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים" (דברים ד)
בעזרא הוא אומר: "כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט" (עזרא ז)

ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו נשתנה על ידו הכתב

שנאמר: "וכתב הנשתוון כתוב ארמית ומתורגם ארמית" (עזרא ד ז)
וכתיב: "ולא כהלין כתבא למקרא ופשרא להודעה למלכא" (דניאל ה ח)

וכתיב: "וכתב לו את משנה התורה הזאת" (דברים יז)

כתב הראוי להשתנות

למה נקרא אשורית שעלה עמהם מאשור?

תניא רבי אומר: בתחלה בכתב זה ניתנה תורה לישראל

כיון שחטאו נהפך להן לרועץ
כיון שחזרו בהן החזירו להם

שנאמר: "שובו לביצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך" (זכריה ט יד)

למה נקרא שמה אשורית? שמאושרת בכתב

רבי שמעון בן אלעזר אומר: משום רבי אליעזר בן פרטא שאמר: משום רבי אלעזר המודעי:

כתב זה לא נשתנה כל עיקר

שנאמר: "ווי העמודים" (שמות כז)

מה עמודים לא נשתנו אף ווים לא נשתנו

ואומר: "ואל היהודים ככתבם וכלשונם" (אסתר ח)

מה לשונם לא נשתנה אף כתבם לא נשתנה

אלא מה אני מקיים את משנה התורה הזאת לשתי תורות

אחת שיוצאה ונכנסת עמו
ואחת שמונחת לו בבית גנזיו

אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו

שנאמר: "שויתי יהוה לנגדי תמיד" (תהילים טז)

ואידך - האי "שויתי" מאי דריש ביה?

ההוא מיבעי ליה כדרב חנה בר ביזנא,
דאמר רב חנה בר ביזנא:

אמר רבי שמעון חסידא:
המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו

שנאמר: "שויתי יהוה לנגדי תמיד" (תהילים טז)

לרבי שמעון דאמר כתב זה לא נשתנה

מאי "לא כהלין כתבא למיקרא" ?

אמר רב: בגימטריא איכתיב להון: "יטת יטת אידך פוגחמט"

מאי "פריש להו" ?

"מנא מנא תקל ופרסין" (דניאל ה כה)
"מנא מנא אלהא מלכותך" (דניאל ה כו)

תקל - תקילתא במאזניא והשתכחת חסיר
פרס - פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס

ושמואל אמר: "ממתוס ננקפי אאלרן"

ורבי יוחנן אמר: "אנם אנם לקת ניסרפו"

רב אשי אמר: "נמא נמא קתל פורסין"Valid XHTML Valid CSS