חומש שמות

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו 443556243531144
2 ראובן שמעון לוי ויהודה 5536419
3 יששכר זבולן ובנימן 556316
4 דן ונפתלי גד ואשר 2624414
5 ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים 423434535361142
6 וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא 4434344726
7 ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם 453656435431148
8 ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף 43325323241031
9 ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו 52332352541034
10 הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ 36224426552326534241970
11 וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס 6434446436523351562
12 וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל 543243454351142
13 ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך 652354625
14 וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך 625534744422534341767
15 ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה 5356632443541250
16 ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה 56276262235332341661
17 ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 662633435356261460
18 ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים 53565345436261357
19 ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו 662422566243444651771
20 וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד 5564363732
21 ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים 424626434935
22 ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון 44334235573351351
23 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי 43434223825
24 ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים 4442432337451245
25 ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר 343642336454224442342072
26 ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו 5444242725
27 ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה 424424742244244452452073
28 ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה 56244335455621354
29 ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד 54224462352652241658
30 ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד 522434552241138
31 ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו 5224624372432444471869
32 ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו 54634423533522461661
33 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו 453534244643433451766
34 ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול 4234233325741242
35 ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך 44443554543331351
36 ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר 523424573344255353442077
37 וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר 54243542353444444241970
38 ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן 5434667266351257
39 ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם 557436424940
40 ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום 625554524938
41 ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן 63463533334241349
42 ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם 52543252442531346
43 ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה 53424424341035
44 ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה 4252342325451241
45 ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה 45534356352564526251980
46 וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב 552555252524341454
47 וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים 4523545728
48 ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה 43323443452435422641967
49 וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל 44444244444335531661
50 ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה 53425254342441347
51 וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני 4422554544533541559
52 ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא 524325352533444331760
53 ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים 5444454454534235261873
54 ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו 5435233363554525261871
55 וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי 463572442345233342465665725105
56 ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם 4343533352435531555
57 ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים 436245233561143
58 ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים 53262423243523561657
59 ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה 524332424672366262332075
60 ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם 532634223563475552232342386
61 ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם 5523434524454551560
62 ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר 535232423544645445455234343228105
63 לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים 2524554446434545435435362499
64 ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש 4444523656657233341876
65 ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו 5443552356444745442344565626113
66 ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה 4522343543341242
67 ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם 6236253634552441560
68 ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם 52233554252441346
69 ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים 5365433435525366251875
70 ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה 43532623542524441658
71 ויאמר אליו יהוה מזה בידך ויאמר מטה 5443453728
72 ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו 57474444351047
73 ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו 5423334553524441556
74 למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב 462444444544541458
75 ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג 54233235435643541661
76 ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו 533244324654351453
77 והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון 422623533673361455
78 והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת 42262454364554554433244352598
79 ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי 53242423542525234242324442582
80 ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה 544222422432323233442060
81 ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר 425423834935
82 ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח 5243234723
83 ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו 42445344452343333364442281
84 ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון 544264542334742351767
85 ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים 432234342344261446
86 ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת 34334342241032
87 וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום 434234524262336554544252387
88 ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך 5423522523267241554
89 ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו 4324346244454323641867
90 ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם 5423546326344644442334232490
91 ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל 524234345932
92 ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך 443237553432341452
93 ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו 4457455734
94 ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי 4425243465234321553
95 וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת 4424345726
96 ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו 542425364736421457
97 ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו 435224434324341447
98 וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל 435622435934
99 וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם 542263342344531450
100 ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו 5362342353324571557
101 ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר 4335624234453235251865
102 ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח 54243444252524325241966
103 ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב 64645423445656264241982
104 ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם 54353356236381356
105 ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם 54243246361039
106 ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר 44442633541039
107 לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן 263334654245331453
108 ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו 3563244455254252222544572492
109 תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר 45265234531039
110 ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן 5436623423453331556
111 אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר 3333345234731243
112 ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן 43335424828
113 והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן 744363354541148
114 ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום 4435334444425445424242178
115 ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך 5435624434261248
116 תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך 33366533454531353
117 ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה 553522354551144
118 ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו 43442434541037
119 ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו 54353342573351352
120 ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה 62334565341041
121 ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו 6434553625546533461879
122 וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני 43245435333261347
123 ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך 442444333424231446
124 ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו 542334345234544551765
125 וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה 55235434831
126 וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם 425243433442631449
127 וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה 35253332342363321652
128 וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי 335243535635251454
129 לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים 334534744456466455752094
130 ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים 642363662346644551775
131 והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה 64243523336565335341975
132 וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה 532235342343631448
133 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
134 בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו 232435523551139
135 וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים 534442352434644351765
136 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים 542334523534356235452076
137 אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן 3434353545453551561
138 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון 45554545273551359
139 ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה 4433654543336431560
140 בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם 35457524
141 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה 43456643336431354
142 ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם 44453546835
143 ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה 442542442243343436432070
144 ובני יצהר קרח ונפג וזכרי 44345520
145 ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי 45565525
146 ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר 442626452442233625352074
147 ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי 43467355837
148 ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם 6243256244225344571870
149 הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם 3443343623545251556
150 הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן 272435623563351456
151 ויהי ביום דבר יהוה אל משה בארץ מצרים 44342345829
152 וידבר יהוה אל משה לאמר אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך 5423434324352233341859
153 ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה 5344233544341244
154 ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך 5423355554451250
155 אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו 34223454424423551656
156 ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים 4422472435451246
157 ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים 34445236725233545651978
158 וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם 5523452325723551558
159 ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו 435434323931
160 ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה 4253523635241244
161 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
162 כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין 24444334524223544351967
163 ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין 435245243454244455452078
164 ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן 5246852255721253
165 וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם 73456534241043
166 ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 524334434932
167 ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם 54233243431033
168 לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך 2244335562345344341866
169 ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה 5444654432375424221870
170 כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם 234432343434342434632068
171 והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר 5344445553241248
172 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים 54233242343245252636324652423356733122
173 ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם 5235434443243454656243432492
174 והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים 5343543455324433351868
175 ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 525565243344341455
176 ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת 44424323241032
177 ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר 62554352244541351
178 וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר 54444424831
179 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני 54232245423432371655
180 ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים 333434322581140
181 ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך 44744555345558101578
182 ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים 454548630
183 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים 542332432342526364282352383
184 ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים 34232454642351347
185 ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים 52765282351045
186 ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה 544656244845623651779
187 ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה 535534527568362461779
188 ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו 54554323561042
189 וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה 483675246945
190 ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה 4353453242383251556
191 ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת 4443582525341249
192 ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ 634454626
193 וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 442455233344341450
194 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים 54233243233234443351962
195 ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים 523423532344446234343352381
196 ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה 52766253444461358
197 ויאמרו החרטמם אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 66244535243344341662
198 ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני 542344644345542343372079
199 כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה 2244234527562453524353242488
200 והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ 7442333334542343234442174
201 ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה 53334344331035
202 ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב 442433444543544441765
203 ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ 54236534741043
204 ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו 532452255456242557362082
205 דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו 344356564451149
206 ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי 54444656524264641671
207 ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל יסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה 533444724345653223435323452698
208 ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל יהוה 4334524725
209 ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד 4443445652431248
210 ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם 542324433231135
211 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני 5423224542344632371865
212 כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם 22334552826
213 הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד 3244534666453331561
214 והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר 543454453434531456
215 וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ 44443444341038
216 ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד 44243542456352231658
217 וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם 54422552352433231654
218 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה 542334333634536541766
219 והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים 442235424355363351763
220 ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה 523564453364463461773
221 ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים 347443452356451459
222 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל משה 54224334434231343
223 ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני 542344644542344632372079
224 כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ 24433225237553234341966
225 כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ 23523343345241343
226 ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ 55375523533341353
227 עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם 46454523
228 הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה 453333332346345331760
229 ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו 433243232424634434544442381
230 הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים 42345442535251348
231 ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה 42232345253541344
232 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים 5423323254333524353234452482
233 ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים 33242553345245432351967
234 ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי 4336443332343353441864
235 ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר 343352234434323434322432373
236 רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד 24332352331030
237 וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים 545465454454461465
238 העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד 62434354643541353
239 ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ 54352442324565243432542281
240 ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים 465236445939
241 והפשתה והשערה נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל 66425464837
242 והחטה והכסמת לא נכו כי אפילת הנה 5623253726
243 ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה 433424542465542341764
244 וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו 44234554453361352
245 ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד משה 52433235434331344
246 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו 542322423623325434352067
247 ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה 54533323763434262341972
248 ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני 435246423446234443372077
249 כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך 2233423443451239
250 וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראת את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם מן השדה 42343442442356324422343242583
251 ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה 54425425323555452524344342594
252 ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים 64442342353266246432452284
253 ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים 523342454342462361762
254 ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג יהוה לנו 537836867322431467
255 ויאמר אלהם יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם 54324444434323351657
256 לא כן לכו נא הגברים ועבדו את יהוה כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה 223265242336533341758
257 ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד 5423332355423552234223542481
258 ויט משה את מטהו על ארץ מצרים ויהוה נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה הבקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה 3324235533442443543453252485
259 ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה כן 45223543453352324462422277
260 ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים 423245452234323335434233543352998
261 וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי ליהוה אלהיכם ולכם 54446555641048
262 ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם ויסר מעלי רק את המות הזה 4225247564422431556
263 ויצא מעם פרעה ויעתר אל יהוה 434524622
264 ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים 54323342573324433451969
265 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל 54224332351033
266 ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חשך 5423332543235431551
267 ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים 332325434335441448
268 לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבתם 233243336444353371762
269 ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם ילך עמכם 542353424256324341761
270 ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו ליהוה אלהינו 532335546561147
271 וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את יהוה אלהינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את יהוה עד באנו שמה 3534244243424662324242432482
272 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא אבה לשלחם 54224335828
273 ויאמר לו פרעה לך מעלי השמר לך אל תסף ראות פני כי ביום ראתך פני תמות 52424422343244341652
274 ויאמר משה כן דברת לא אסף עוד ראות פניך 532423344930
275 ויאמר יהוה אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה 542333342435424435334432380
276 דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב 3253633443533431554
277 ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם 44223552434345544631972
278 ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים 532344534451142
279 ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה 32445544242453353441970
280 והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף 54433534255231348
281 ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל 43524345344534435451974
282 וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף 52533724233336523434422278
283 ויאמר יהוה אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים 54232454445451351
284 ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל מארצו 453226444542243323552072
285 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר 542334454934
286 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה 43335533541038
287 דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית 422354443533243241757
288 ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה 34453435424543344231969
289 שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו 2432343263541241
290 והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים 436253343532335361763
291 ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם 5235236362535331556
292 ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו 524533252561142
293 אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו 25424442232425341652
294 ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו 364235423351140
295 וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה 4536567656363351573
296 ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה 645536244543444545342084
297 והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים 43332533262364343365452282
298 והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו 44336532573451354
299 שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד יום השבעי 444524663622336446452352393
300 וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם 5643564343252432343334432488
301 ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם 62524436284562437341980
302 בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב 563344532346441456
303 שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ 4432462235644453641871
304 כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות 25253854834
305 ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח 533455444339541461
306 ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר 64463336263362333424344232592
307 ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף 4442542326336442433632542488
308 ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם 624332624932
309 והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת 4242433434362541553
310 והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם 425552543935
311 ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו 6333533233565253544372183
312 וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואהרן כן עשו 5535434235231244
313 ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה 445532445444242443443442386
314 ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת 44433535444623333221967
315 ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את יהוה כדברכם 54645434323235442461973
316 גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי 252534546231141
317 ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים 5523452424441244
318 וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על שכמם 432434646241142
319 ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת 4534366334351249
320 ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים 532235576251145
321 ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף 5356434346331249
322 וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד 33233444331032
323 ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם 52436634223246347332332280
324 ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה 535346535431146
325 ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים 435354344434254451766
326 ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שמרים לכל בני ישראל לדרתם 35357453535533551669
327 ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו 542353342232421444
328 וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו 33343532421032
329 תושב ושכיר לא יאכל בו 45242517
330 בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו 434252424442521447
331 כל עדת ישראל יעשו אתו 23543517
332 וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו 34324354223345454332422274
333 תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם 4345436729
334 ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואת אהרן כן עשו 52354342334231343
335 ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם 44435423545251350
336 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
337 קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא 32243234546231343
338 ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ 532342433564524254433432383
339 היום אתם יצאים בחדש האביב 43545521
340 והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה 4254236565734632333452544326103
341 שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה 44435625833
342 מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך 4424534233423341550
343 והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים 5444452342561248
344 והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים 42423735444442345461974
345 ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה 5244655731
346 והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך 42442364427521349
347 והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה 623353334342651452
348 וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה 333433246343541450
349 והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים 425334235442746451767
350 ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה 4244654244543344223352336343429105
351 והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים 44247352427461354
352 ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה 4442333533624323524355462488
353 ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים 452335236335451453
354 ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם 43254324523543454725342283
355 ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר 545445627
356 ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה 53645354552534451668
357 לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם 24444534431037
358 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
359 דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים 323555425344343344232071
360 ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר 44455243551041
361 וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן 622446654455234521769
362 ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו 4452335346236235252562180
363 ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו 5243333723
364 ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו 424343355231138
365 ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה 54224355435455331662
366 וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן 656644232334652254332078
367 ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה 5553526453663635241878
368 ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים 62353566452343861671
369 הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר 3243546434625233325552179
370 ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם 5323256425434342352542453242796
371 יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון 44346521
372 ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו 5423243323551241
373 ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה 43234232365354351657
374 ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו 444225566544571463
375 וידעו מצרים כי אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו 552346557942
376 ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם 4464445474446571572
377 ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה 434544544542533222252072
378 ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים 3323235423443254235642172
379 ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם 535435534671150
380 וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים 6556234462331249
381 ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים 4645424552442451560
382 ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים 42377555545244361671
383 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו 542332323542524351757
384 ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים 332323435366465425432076
385 וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד 5452436334563243231867
386 ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם 454543533671149
387 ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים 54442535452522331658
388 וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו 452353346632475541771
389 אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 243452545645523335332076
390 עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו 3524262364381248
391 יהוה איש מלחמה יהוה שמו 43543519
392 מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף 54533554331040
393 תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן 464633626
394 ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב 54535444834
395 וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש 45444463834
396 וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים 5453432544321244
397 אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי 3444436444731250
398 נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים 45424646835
399 מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא 2444244444331242
400 נטית ימינך תבלעמו ארץ 4563418
401 נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך 45224442341034
402 שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת 4463344728
403 אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען 2554446342441247
404 תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית 355445442434242241761
405 תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך 5635454444541253
406 יהוה ימלך לעלם ועד 4443415
407 כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים 22345734442234545431970
408 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת 446442345255561459
409 ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 4344523335331242
410 ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 432533524354453431762
411 ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה 5434434242223331548
412 וילנו העם על משה לאמר מה נשתה 5323424723
413 ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו 5246425246422225341864
414 ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך 52444455646752425346244234427110
415 ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים 55344436552241352
416 ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים 555233524333444533445452388
417 וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר 62335233451036
418 ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב 64352353445623463426425352243430114
419 ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא 54234533254353354546222282
420 והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום 444623544235331452
421 ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים 5352235362454451558
422 ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו 4624452724522551559
423 ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה 53343434444442733545225722427102
424 ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם 532432233544423271758
425 ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן 44422335525444441659
426 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
427 שמעתי את תלונת בני ישראל דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם 525353443653553623462082
428 ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה 44444255443451352
429 ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ 44342352524241344
430 ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה 5356324232242353434334352483
431 זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו 2433444334364734541870
432 ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט 5235657733
433 וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו 5435572533441250
434 ויאמר משה אלהם איש אל יותר ממנו עד בקר 534324423930
435 ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משה 3423654234655431559
436 וילקטו אתו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם השמש ונמס 63443343441038
437 ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה 4444343445254641560
438 ויאמר אלהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת קדש ליהוה מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד הבקר 5433345335323433354324536242797
439 ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו 63244333542421345
440 ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאהו בשדה 5354234542641247
441 ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו 346563242935
442 ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו 446423434934
443 ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי 54232354561039
444 ראו כי יהוה נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי 3243342233344353352335462482
445 וישבתו העם ביום השבעי 6345418
446 ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש 63523244235641349
447 ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים 53243343446744243645744524100
448 ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם 5324253333424344671867
449 כאשר צוה יהוה אל משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת 43423744461041
450 ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען 4542363232352342323342168
451 והעמר עשרית האיפה הוא 5553418
452 ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם 523355372245743431767
453 וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה 43236333553326425241968
454 ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא 523443235327653333442074
455 ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני 5324424333361242
456 ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת 542334333554342242452070
457 הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל 435224454543434235452075
458 ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין 52536233534244346231969
459 ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם 445256626
460 ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי 53253353453432354641972
461 ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה 454323554443351454
462 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק 4443345543441247
463 וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש 435536544544533434452242391
464 ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב 55243333828
465 ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים 54233354455234234451970
466 ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי 4345343726
467 ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר 522222555321135
468 וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים 543433223354732542562075
469 ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה 44332433361035
470 ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה 33432442325451344
471 ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה 34624356441041
472 ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלהים 44335523253332261655
473 ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה 5233442454431243
474 ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו האהלה 43546426355551357
475 ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה 5352233457245225354542180
476 ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים 44225334635351349
477 ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים 5444344354434234251867
478 עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם 3524436243351244
479 ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים 44333664434543233461974
480 ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב 4543423532324241550
481 וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב 433223333524333334344333423232990
482 ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים 535233345933
483 כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו 243323633447236361764
484 ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה 53342343331033
485 נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך 332323333233424441751
486 עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים אל האלהים 3345453333365326261869
487 והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון 74253563244235351663
488 ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת 44334345434344353435442283
489 ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך 523324244543445245532073
490 אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום 224344553323324351757
491 וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר 53444233828
492 ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת 53433543523353435441971
493 ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם 52332244623344621655
494 וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו 53244224826
495 בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני 4643545433441249
496 ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר 5754455425331252
497 ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל 432654423424445451765
498 אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי 35356442454431352
499 ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ 424546256243522241762
500 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל 442554436342351454
501 ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה 435534622643441455
502 ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה 523462334443243241758
503 ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה 542334243454353326543243242692
504 ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם 5423223644551245
505 והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני 4546245345232241555
506 והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת 62344534345243341659
507 לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר 2322244234242324443432163
508 וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם 432323523651138
509 ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה 523355424231138
510 ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה 4464443643233333523352177
511 ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר 532356257631147
512 והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד 3433433443444552331864
513 ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול 434443347541145
514 וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה 44224233544233431652
515 ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב 5423233252454421550
516 וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו פן יפרץ בהם יהוה 36624624341040
517 ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו 532424342242353442362067
518 ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה פן יפרץ בם 54422535374254242421969
519 וירד משה אל העם ויאמר אלהם 432354621
520 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר 5522644728
521 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 44537454524255231664
522 לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ 24233535444444441659
523 לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי 2633524452333324253552174
524 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי 436565629
525 לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא 232245422442332341751
526 זכור את יום השבת לקדשו 42345518
527 ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך 344526624
528 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך 4635524253444564361875
529 כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו 234342534233232446223423472686
530 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 3243346425345321553
531 לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר 242424244231133
532 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך 2433243355553341554
533 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק 3342536334333435641867
534 ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות 62333463445241349
535 ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 53232526442664525551976
536 ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים 53443253261037
537 ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם 54232423535225541656
538 לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם 25343532431034
539 מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך 444254253524343535234472387
540 ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה 345422444244461452
541 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו 34525324541037
542 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם 47346524
543 כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם 243424463531140
544 אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו 2434323335431239
545 אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו 253235242446464341763
546 ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי 334452424332341446
547 והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם 652662422645245541770
548 וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים 34323423461034
549 אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה 2355324534245521554
550 ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה 3465542729
551 אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע 243245524931
552 ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף 33324253331031
553 מכה איש ומת מות יומת 33334516
554 ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה 4237345243431244
555 וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות 333245535541142
556 ומכה אביו ואמו מות יומת 44434519
557 וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת 4355434728
558 ומקלל אביו ואמו מות יומת 54434520
559 וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב 355432442534451453
560 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא 24642644243441349
561 וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם 333242244333341443
562 אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא 223254232431132
563 וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים 345533553444444434462081
564 ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש 3445333725
565 עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל 3332322323331232
566 כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה 434333535933
567 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו 3332342234556341552
568 ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו 324224456331138
569 וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי 33323223344434244431960
570 ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת 33334456365323443541973
571 אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו 234444433441139
572 או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו 22322353421028
573 אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל 23342335536541348
574 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור 34332243235433241650
575 בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו 344346442934
576 וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון 33332343524342432351961
577 או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו 24233354365343344421967
578 כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה 2433225244343453331859
579 אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים 264443324932
580 אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו 24444234232561345
581 אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם 24445424224441345
582 כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם 243323425443445441760
583 כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה 23254542424345251656
584 כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים 233243244444244441757
585 אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו 2244534262233641552
586 על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו 22332324222422434232263353654453199
587 כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה 233244232234432424332059
588 שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם 4443522336445341556
589 ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו 334446624
590 אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם 23452524827
591 וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם 34334522533341344
592 אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו 25324243251032
593 וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה 34353244336241346
594 אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת 23444234461036
595 מכשפה לא תחיה 524311
596 כל שכב עם בהמה מות יומת 232434618
597 זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו 364454626
598 וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים 32436245451038
599 כל אלמנה ויתום לא תענון 25525519
600 אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו 2343223433451238
601 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים 43644456651047
602 אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך 23423243242426431650
603 אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו 23443224621032
604 כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני 235435434424362431761
605 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר 5245423725
606 מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי 55244432829
607 כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי 24454442346421348
608 ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו 5352444254631247
609 לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס 2333233234231233
610 לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת 24444342244441345
611 ודל לא תהדר בריבו 3245414
612 כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו 24342433621033
613 כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו 24443345423431345
614 לא תטה משפט אבינך בריבו 23455519
615 מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע 434452422531138
616 ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים 42324455461039
617 וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים 32445233245451346
618 ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה 34424526830
619 והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך 766553543424551464
620 ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר 3445564444552441563
621 ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך 435553552624231454
622 שלש רגלים תחג לי בשנה 35324517
623 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם 2254444445535224634342179
624 וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה 35553443444525241662
625 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה 35442523441036
626 לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר 2423243433231235
627 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו 5554345243431247
628 הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי 3434554725351250
629 השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו 454423222362351447
630 כי אם שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך 2244452346255251555
631 כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו 23556255674781365
632 לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם 267353472354471462
633 ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך 6246424356451251
634 לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא 245552444935
635 את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף 254552233335225431758
636 ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך 6255524263461250
637 לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה 26543244444341349
638 מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ 33652345241037
639 ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך 42433326624235244751971
640 לא תכרת להם ולאלהיהם ברית 24384521
641 לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש 2452632242624251551
642 ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק 3333243537655941565
643 ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו 4342432442431239
644 ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה 435322443274233362633442382
645 ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל 53224454443354453451973
646 וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים 5243553655541252
647 ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח 433345433251139
648 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע 43555362334451352
649 ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה 43235235325334422641965
650 ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל 43537655838
651 ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר 5245455455541253
652 ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו 3535233526651248
653 ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם 54233344252234663561972
654 ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים 436543226935
655 ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם 36333323454444235341968
656 ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר 43234423825
657 וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן 544224643452346441766
658 ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל 54434435351040
659 ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה 434442343363741454
660 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
661 דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי 32355253233534261656
662 וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת 46344345833
663 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים 566335628
664 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים 4464544731
665 שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים 3454565732
666 אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן 435545626
667 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 42465521
668 ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו 333442553524341450
669 ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו 44345444444441352
670 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב 5334455542341247
671 ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית 52443524644244442451972
672 ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב 5334533726
673 והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם 525524442431140
674 בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו 5445244728
675 ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך 42424334826
676 ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה 54345444441041
677 ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת 54534434451041
678 ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו 443435343254262361763
679 והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים 4645557256324254361878
680 ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך 425246343243341449
681 ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל 72263354363244223442352279
682 ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו 543454444441145
683 וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב 533452234931
684 ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב 52534523741040
685 ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו 524434252443551452
686 לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן 465555425941
687 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן 5253453342251243
688 ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם 5667833334431255
689 ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד 4253444726
690 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו 543445644666441465
691 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני 445543444534441457
692 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה 456444455644442456252087
693 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה 655666634
694 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה 533545335453354456252082
695 כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור 754434334937
696 ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה 525452552341142
697 ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור 7734421
698 ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה 334432254930
699 וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר 4473343728
700 ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם 35435245653543431664
701 ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת 3644644446433361564
702 חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה 36543244543241349
703 ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 54423644534467651672
704 חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה 5446464446365653241881
705 ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד 554352632464531457
706 ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם 554425445431145
707 ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת 3645444464335451564
708 וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל 523633263526523341763
709 ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית 55423646564236551671
710 ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד 54455265524431354
711 וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן 446436542451147
712 והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו 53534454442353451663
713 ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה 54434653561045
714 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים 5265345730
715 עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד 34344443441037
716 שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן 34445324243451347
717 ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה 526553445939
718 וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו 7434354353444545344452187
719 ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש 5554453731
720 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 76335344453441355
721 ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים 753435627
722 ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים 454657631
723 ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו 545544242542464641770
724 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 4457333535344453441873
725 ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד 553445354938
726 וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה 55535555535731361
727 והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה 654642424937
728 ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב 364337434652631459
729 והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר 5256353729
730 ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים 54466334434351354
731 ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף 532554535325431454
732 ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים 525365345245753344362084
733 ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים 42524446831
734 ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון 4254535352355632341869
735 ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם 5344466334431249
736 ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת 5445453353534441561
737 ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו 525343434434454441765
738 ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת 562454565341149
739 ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת 565588734441159
740 ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו 5244345244442461557
741 ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח 533455542351144
742 ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת 545334534936
743 והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו 5245452345431246
744 נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו 43434433241034
745 ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת 52354355424343441660
746 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף 657543673946
747 וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף 34445335575436731671
748 ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה 444255364741148
749 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה 4444553729
750 וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 443546474941
751 ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 553456474943
752 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה 543534663344365751776
753 כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת 25446353741043
754 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת 343445643424741457
755 לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת 335353634441143
756 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד 4423554332455241555
757 באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל 44453244345423443453352282
758 ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן 4442443434355243756342183
759 ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת 5435457733
760 ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי 442242363442445521760
761 ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי 46343555455443546521982
762 והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש 34243536354331348
763 ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב 4243465334431245
764 שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר 344422364932
765 וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 453464434663341459
766 ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל 52343554351039
767 ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם 35244344724571354
768 מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם 4335342362335463431866
769 ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן 4236244444544254423552180
770 ועשית משבצת זהב 553313
771 ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת 4534543435255261560
772 ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו 534435353466334431768
773 רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו 4443444727
774 ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד 52435533345441350
775 והטור השני נפך ספיר ויהלם 54345521
776 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה 56336523
777 והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם 565456347945
778 והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט 75233544245432354331971
779 ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור 524444334933
780 ועשית על החשן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן 524353423623441450
781 ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשן 523442352441138
782 ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו 33435323752542341658
783 ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה 535343234424323541759
784 ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד 5353532355544464451875
785 וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד 6246245545235334351871
786 ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד 442435452342454441763
787 ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד 423526354224444442435234442693
788 ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת 524544624
789 והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע 42453444433442241656
790 ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב 5254466325463541564
791 פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב 43543524541039
792 והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות 424454424446341454
793 ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה 53345453351040
794 ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה 43244426233641347
795 והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה 4234442363635346424453442492
796 ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם 55255254431040
797 ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת 5444536743571257
798 והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי 632443435352353521762
799 ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו 435253463541144
800 והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו 4243442342525443434342652486
801 וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים תמימם 343434342323235451757
802 ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם 444354645434431457
803 ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילם 44223633333351344
804 ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים 3434523345341243
805 ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד 52662425344343452441972
806 ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת 46244234261037
807 ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו 523552453934
808 ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת 34574523
809 וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו 5344553553444524341872
810 והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר 623434445252331450
811 ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד 52344334828
812 ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח 5335245632342451556
813 ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה 522452435243353435662076
814 ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא 33333344345431345
815 ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 3443545252341244
816 ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב 52452352541037
817 ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו 3446546425341250
818 והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא 62246335353531350
819 ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 5244445252341244
820 ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב 5245452434343463336334652325429110
821 ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו 5233255552435343443436554326100
822 ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא 52446345243443353435335235327100
823 וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה 433433353353441450
824 ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה 43234334535441347
825 ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה 534662445443351458
826 ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה 5244635535444241560
827 וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו 523633634444645551772
828 והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה 456343352536433556652086
829 ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם 54354555352231351
830 שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש 44545533234441350
831 ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש 336352443933
832 ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד 44523434333341345
833 ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם 53333423433242321649
834 ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא 344634245253242331759
835 ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם 5563335444431249
836 ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו 344426525545351457
837 שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש 4442553453524541559
838 וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד 334255334441140
839 את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים 244443444361142
840 ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין לכבש האחד 53444344543441351
841 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה 3444365464244351561
842 עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם 3473344434334421555
843 ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי 634555628
844 וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי 62343534344421347
845 ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים 6435636733
846 וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם 5234636345553461564
847 ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו 54443443831
848 אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו 34444464461043
849 וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב 53342336436522341658
850 ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה 443424423642344554342074
851 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב 52534533830
852 ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה 534532344532434231759
853 והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה 644444472471150
854 ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם 6424367444471255
855 לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו 244434542441140
856 וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה 4426343463444735351874
857 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
858 כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם 232335753345433433432072
859 זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה 242426544453454551768
860 כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה 242635353541142
861 העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם 5244256432544271559
862 ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם 52363354324344456444272287
863 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
864 ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים 54444543334454331662
865 ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם 54542536834
866 בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה 42345334252546351660
867 ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם 5573453242651251
868 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
869 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים 4225324345365643561872
870 וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין 43444433829
871 ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה 53343354334341347
872 ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת 52234344827
873 ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת 3532435343451244
874 ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו 34432434331033
875 וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש 534352434933
876 ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי 343445342932
877 ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם 3354434342271244
878 על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם 233248244333431448
879 איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו 334443422551139
880 ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה 54232243564532341657
881 ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש 534344443934
882 ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם 543544444342335431764
883 והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה 634724334251143
884 איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו 33445255831
885 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
886 ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 35352423451036
887 ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה 533557545942
888 לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת 455456629
889 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה 63562535835
890 ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך 4343262642423244422352171
891 את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל 234344353432341447
892 ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת 35343553243451349
893 ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו 34432435331034
894 ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 3443445434441246
895 ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו 335345433541142
896 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
897 ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם 4323542255233477423462180
898 ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה 624233363422425644442073
899 ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת 344556353524544341769
900 ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם 535245245441143
901 ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש 443533423434253456352075
902 ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים 42354334334335551659
903 וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו 432334235324643335346223435452523234117
904 ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי 54444435557631359
905 ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן 723244376241144
906 ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 44434634635535451668
907 וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר 444455452531145
908 וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק 7553554344541254
909 וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים 54232223335451343
910 סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 33243533347262635535452286
911 ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא 54235233423331342
912 ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול 452433554441143
913 ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה 432345534434354534442076
914 למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך 355446435633535352442082
915 זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם 365753532544256534435365425107
916 וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו 54243354830
917 ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים 443234344354634251763
918 והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת 545364534241145
919 וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה 5523345233551245
920 ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע 53345434534431350
921 ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר 443254245423542453332071
922 ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל 42433535232423442351963
923 ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה 532423233244441445
924 ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא 54232434232331340
925 ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו 6233534622343545252322174
926 ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה 4333652734431247
927 וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם 4323233244561241
928 ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי 53455253642331350
929 ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו 5323445434244544553244244242799
930 ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש 53343423445431347
931 ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה 534445234645441457
932 ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם 4553233544442445361870
933 וישב משה אל יהוה ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב 4324533334453431553
934 ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת 423533425341138
935 ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי 54232332551034
936 ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם 4232323523535546451866
937 ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן 4423233243341237
938 וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה 542323334354524366564552392
939 ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי 654626556471156
940 אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך בדרך 233342245223332441751
941 וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו 5324337333441244
942 ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני ישראל אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך 54233235323333457444552422590
943 ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב 7352434728
944 ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה 432442454254234424432343452690
945 והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה 4432452353346432351865
946 והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה 43353444344231346
947 וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו 42324433432373341654
948 ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל 4423424443243256523324442483
949 ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני 5324333332334272343446334252793
950 ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה 422526622454426423432072
951 ויאמר פני ילכו והנחתי לך 53462520
952 ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה 542345253933
953 ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה 4442526344547343332352180
954 ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם 542322433442425531757
955 ויאמר הראני נא את כבדך 55224518
956 ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם 53524246345523362341971
957 ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי 524423225431136
958 ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור 54343524830
959 והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי 444654534241145
960 והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו 623524424932
961 ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת 54233233576242633247342283
962 והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר 444542245222331446
963 ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא 42433323332452423341959
964 ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים 5335753442244343443352180
965 וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה 444632534935
966 ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת 5424544245343341556
967 נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים 33633454243342433425352278
968 וימהר משה ויקד ארצה וישתחו 53446522
969 ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו 522526432462233356872080
970 ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך 53434323453253445423335244243333333113
971 שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי 322344443525756571771
972 השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך 4224454332424551553
973 כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון 22653563561043
974 כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא 2263324332331236
975 פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו 244544465742551461
976 ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן 5654546524461256
977 אלהי מסכה לא תעשה לך 44242516
978 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים 2254444435535245461871
979 כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה 23323443331030
980 ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם 44433246244434341658
981 ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת 344564564941
982 וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה 344254435541143
983 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל 3544252344451245
984 כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה 2545724343245523453542181
985 לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח 2423243443241237
986 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו 5554345243431247
987 ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל 54233226422264434351966
988 ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים 42246374323423524245462281
989 ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו 44334434335234232334532274
990 וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו 443352343346441452
991 ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם 5435443645341250
992 ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני 5242355223343341550
993 ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה 43434244828
994 ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה 43444342524442352341966
995 וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו 4352332333353252423432167
996 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם 53223355436334431658
997 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת 344556433355242541767
998 לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת 2523744727
999 ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר 532233542433441447
1000 קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת 355524352543451455
1001 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים 566335628
1002 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים 4464544731
1003 ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים 4564565735
1004 ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן 535555628
1005 וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה 332345223341134
1006 את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו 25243525352525351658
1007 את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך 243425344931
1008 את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים 25343243351034
1009 ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור 34534353351038
1010 ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן 34534335345334451661
1011 את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו 244345322432424331754
1012 את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר 244253533341138
1013 את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם 24534437832
1014 את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 244442445434441452
1015 ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה 5233553726
1016 ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש 52334333443525463445642285
1017 ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה 56252425245523333345352281
1018 וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו 333434663354464551771
1019 כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו 24535525433433435551973
1020 וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש 334253642536254331763
1021 וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים 35333453251036
1022 והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן 65244346551044
1023 ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים 343455565940
1024 כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה 2343333536334533535452178
1025 ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 53235334352423451656
1026 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה 533556545941
1027 ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת 554456629
1028 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת 635625355940
1029 ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן 634372642937
1030 מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת 3342525344576444325552185
1031 ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה 4573332334464442254433342489
1032 ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה 53253632332334442343526432587
1033 ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר 55322635356444335434442287
1034 ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים 526522543373341454
1035 ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה 6234535356334431559
1036 ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא 437354342435645351770
1037 והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר 74336535836
1038 ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם 5232462535245663543332181
1039 ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת 3644644446433361564
1040 ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת 52363234533231344
1041 ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 44423644623467651670
1042 חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל אחת 5436464346365653231878
1043 ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד 454352632364531455
1044 ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם 454425445331143
1045 ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת 3645454364335451564
1046 ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד 523633263933
1047 ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית 44523666643236551670
1048 ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד 444542443934
1049 ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה 44434653561044
1050 ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים 4265345729
1051 עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד 33344443441036
1052 שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן 33445323233451344
1053 ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה 426555435939
1054 וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו 7433356353444545344452188
1055 ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים 55544355836
1056 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 76335344453441355
1057 ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים 753335626
1058 ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים 453657630
1059 והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת 45554424254236461665
1060 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד 4457333535353441561
1061 ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת 453445354937
1062 וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה 5553555555731258
1063 ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה 425544624241142
1064 ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב 363335334642631454
1065 ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים 425466334433351455
1066 ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף 425545353435431455
1067 ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם 4344466334431248
1068 ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת 3643546737441256
1069 ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו 4524345444444441559
1070 ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב 63445422341037
1071 ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית 4244324644244442451866
1072 ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב 4334433724
1073 ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן 42552444241036
1074 ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה 44345444441040
1075 ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת 43534334451038
1076 כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו 4343534325326461557
1077 ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים 5645557256324253361878
1078 ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו 4253454444441247
1079 ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב 433442234929
1080 ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב 42534423741038
1081 ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו 424434252443551451
1082 לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן 463545425938
1083 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן 425344334251139
1084 ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור 42532526353735333341971
1085 ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו 42534432544666431665
1086 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני 445543444534441457
1087 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה 456444455643442456252086
1088 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה 655666634
1089 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה 53354533545335445641979
1090 כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור 754334334936
1091 ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור 42547734836
1092 ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה 33433324825
1093 ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו 42453434444644361664
1094 ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב 43342336436422341656
1095 ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם 4433244236234554331864
1096 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב 42534433828
1097 ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח 423533454431140
1098 ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו 42443434444444441660
1099 ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת 462454364341145
1100 ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת 42235253536263524341969
1101 ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו 454434355241143
1102 ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים 444555545941
1103 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת 42534434829
1104 ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו 425524543343331450
1105 ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד 425433455343341452
1106 ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה 4244354424341243
1107 עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף 757543773948
1108 ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף 54347575437731364
1109 ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף 52554747436831363
1110 ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה 54553522
1111 קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה 53432474741043
1112 ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 553444534364741461
1113 כל קלעי החצר סביב שש משזר 244424620
1114 והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר 76437835633632441674
1115 ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר 4344346633463354344442184
1116 ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף 757545356731157
1117 וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת 355544626
1118 אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן 355443322345352441761
1119 ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה 6242345322334231548
1120 ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש 462642344577441462
1121 כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש 24563544363634463441979
1122 וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש 45433444563441353
1123 בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 36544434263535343554462291
1124 ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן 433442443453544341763
1125 ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם 34455634746431358
1126 ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל 56536543837
1127 ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח 42243343453453232351964
1128 ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב 344434343245324441760
1129 ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה 3576434344524435434232182
1130 ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 42434663341039
1131 וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב 6234455455655453431878
1132 כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר 43242363827
1133 וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה 45344363466334434231974
1134 ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל 524445355424351455
1135 וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה 432444545434231451
1136 ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 424435334663341454
1137 רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול 434324344441139
1138 וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד 625433345441143
1139 והטור השני נפך ספיר ויהלם 54345521
1140 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה 56336523
1141 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם 565355536943
1142 והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט 7233534424533235331864
1143 ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור 524544334934
1144 ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן 5353443523523441555
1145 ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן 53542352441037
1146 ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו 33435423652442341657
1147 ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה 53436234424323441656
1148 ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד 534352344544464441768
1149 וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את משה 624724454423433434434232384
1150 ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת 42444344829
1151 ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע 35534344241037
1152 ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר 52455466341044
1153 ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים 5534527462454461566
1154 פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה 444424544434231451
1155 ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו 52524356832
1156 ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר 3623462353241243
1157 ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה 3524566343434231557
1158 ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה 523343464454351455
1159 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה 54443266434231350
1160 ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו 424434535333423231757
1161 ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו 6252324324555661560
1162 ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך 3445734363441250
1163 את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת 2443435725
1164 את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים 25224335826
1165 את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור 25525363243351348
1166 ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל 34433534533341347
1167 את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו 245345322432424331755
1168 את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד 2442535344426732345442180
1169 את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 244442445434441452
1170 ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה 33342323352251340
1171 וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה 43226433434235331654
1172 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
1173 ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד 44644424341039
1174 ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת 42245424251034
1175 והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה 5255245256251248
1176 ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן 52445444423451350
1177 ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד 524443434933
1178 ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים 424334454231138
1179 ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר 424442334930
1180 ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש 5235525323253324431861
1181 ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים 524432452545351453
1182 ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו 5243353725
1183 והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים 6243423345341243
1184 והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי 6242445353421244
1185 ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת 345634625
1186 ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם 5344255254355451561
1187 ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה 433334323928
1188 ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן 446454445940
1189 ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו 43254254254264261660
1190 ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה 52425424446434231658
1191 ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה 442424425244252461760
1192 ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה 4242542444245434231862
1193 ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת 425442354451142
1194 ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה 543344434231139
1195 וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה 425443523541141
1196 ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה 444443423932
1197 וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת 42444445831
1198 ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה 544443423933
1199 וישם את מסך הפתח למשכן 42345518
1200 ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה 34423434442435434231965
1201 וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה 4243344543351244
1202 ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם 543552536938
1203 בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה 42347255434231348
1204 ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה 4244564233443261556
1205 ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן 44234543251036
1206 ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן 33342342344543251654
1207 ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם 743543536940
1208 ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו 324434235930
1209 כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם 23425434425235361657
                                                                                                                                                               
  סך הכל 16713 63529
     


Valid XHTML Valid CSS