פירוט 19 המקומות (ח"י פסוקים)

1"ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה"(בראשית טו יז)
2"וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו"(בראשית יז טז)
3"ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו"(בראשית יח י)
4"ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך"(בראשית כב ב)
5"... וגם האדמה אשר הם עליה והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן ..."(שמות ח יז-יט)
6"אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו"(שמות כא ד)
7"ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה"(שמות כה לז)
8"ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה והיה על מצח אהרן ..."(שמות כח לז-לח)
9"ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד"(ויקרא ד יד)
10"והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא ..."(ויקרא ה ה-ו)
11"כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה"(ויקרא ז ז-ח)
12"ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא"(ויקרא ז יח)
13"ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד"(ויקרא ט יט)
14"כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם ..."(ויקרא כו לה-לו)
15"וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה"(במדבר יד לא)
16"... כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה והיה לכם פאת נגב ..."(במדבר לד ב-ג)
17"וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה והראה ואת האיה והדיה למינה"(דברים יד יב-יג)
18"וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה והראה ואת האיה והדיה למינה"(דברים יד יב-יג)
19"והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה ..."(דברים כא יב-יג)

Valid XHTML Valid CSS