חומש ויקרא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר 523544444935
2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם 3235543253452524346262178
3 אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה 235243472334535441763
4 וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו 432345244931
5 ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד 42244473462352325433342279
6 והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה 624436625
7 ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש 534422554231139
8 וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח 5346262434253233251864
9 וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה 564464236333551459
10 ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו 32452622543471349
11 ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב 432354445346232541763
12 ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח 4363434443253233251863
13 והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה 57446423663333451668
14 ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו 3243556252235251554
15 והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח 742542466532351458
16 והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן 5255633542441248
17 ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה 436256346253233333452075
18 ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה 4254453454434441559
19 והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה 623464334562256426633452394
20 והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה 725563544941
21 וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן 3444443435464541561
22 ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה 34255354341038
23 פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא 43454343830
24 ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה 3455344728
25 והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח 52534457246251354
26 והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה 5425266633451251
27 והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה 725563544941
28 כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה 2536524322333264351863
29 קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח 456353524441145
30 וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח 345443534535225531765
31 ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך 354654433452461458
32 ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא 44344443830
33 והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה 642656225351146
34 ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה 335522435232447441762
35 וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב 4323553345346232541866
36 והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 64635245243243241659
37 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה 335343432635242661764
38 והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש אשה ריח ניחח ליהוה 733462432532333451762
39 ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו 3245455324471248
40 אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני יהוה 23352563441037
41 וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב 42323543434534232541965
42 והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 64635455446345243243242288
43 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 335343432635242561763
44 והקטירו הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה 746335628
45 ואם עז קרבנו והקריבו לפני יהוה 325744625
46 וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב 4232443434534232541861
47 והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 64535245243243241658
48 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 335343432635242561763
49 והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח כל חלב ליהוה 74633442351041
50 חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו 347382332251142
51 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
52 דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה 3235432453443264441865
53 אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים ליהוה לחטאת 245453625332234551763
54 והביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני יהוה 523233444423233423442064
55 ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל אהל מועד 44533532341036
56 וטבל הכהן את אצבעו בדם והזה מן הדם שבע פעמים לפני יהוה את פני פרכת הקדש 44253423354423441656
57 ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד 4423254454434432234244433342793
58 ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 3232544245243243241858
59 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה 335343532635242661765
60 כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה 44436742441042
61 ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו 3333242435551242
62 והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף 62232452442344324323442272
63 ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו 3235453544334432651868
64 ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד 65344742235634341665
65 וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני יהוה ושחט את הפר לפני יהוה 5442523344423441553
66 והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אהל מועד 54533234829
67 וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת 44523435442351348
68 ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד 3332453443443234244433342481
69 ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה 3244466729
70 ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם 434335242444531450
71 והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא 62324543432364431658
72 אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם 344433445326541454
73 או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים 244533252544341450
74 וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר ישחט את העלה לפני יהוה חטאת הוא 43235435342444431657
75 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת דמו ישפך אל יסוד מזבח העלה 443564244433424441764
76 ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו 324564364446521458
77 ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא תעשינה ואשם 3334534535432641557
78 או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא 24453355545425331662
79 וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה 423235425541139
80 ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח 44464244432342451659
81 ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו 3244443336646445444522184
82 ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה 33455456835
83 וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את העלה 423235435534241449
84 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח 443564244432342451763
85 ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו 324444344664362344442533522698
86 ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו 424533422323234441754
87 או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם 2333333253425442533544342482
88 או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם 2235335342544341552
89 או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה 2324464263344554434442180
90 והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה 424446334934
91 והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה או שעירת עזים לחטאת וכפר עליו הכהן מחטאתו 524525334244254544462077
92 ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני יונה ליהוה אחד לחטאת ואחד לעלה 32432252433342334535442273
93 והביא אתם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל 53246235642444351662
94 והזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח חטאת הוא 435235634245431453
95 ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו 34435444633521350
96 ואם לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת הוא 32434424345253354352443334424330104
97 והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו את אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי יהוה חטאת הוא 624444442666234431768
98 וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה 444253344525451454
99 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
100 נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי יהוה והביא את אשמו ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש לאשם 32435554524534245354442285
101 ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו 333244364443454444522075
102 ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו 332453344326334441760
103 והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו 5342454244442533423522174
104 אשם הוא אשם אשם ליהוה 33335517
105 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
106 נפש כי תחטא ומעלה מעל ביהוה וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו 3245354662622423251866
107 או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה 23442523233344441652
108 והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא 42445253322433226343225332581
109 או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו 2334444357344325451869
110 ואת אשמו יביא ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן 3445342454241244
111 וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה 444445223334521449
112 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
113 צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו 224344344342525252435422378
114 ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח 44326242452434324254352277
115 ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור 4254556242452441558
116 והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים 425422444444444464462079
117 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה 2442524723
118 וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח 4454334442351245
119 והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבנה אשר על המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה ליהוה 5454563253256534651878
120 והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל מועד יאכלוה 74545445343461358
121 לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם 2434434353551245
122 כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש 2344624744233341555
123 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
124 זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב 24453654435434464741981
125 על מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה 24445654453451355
126 והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר 555543245441146
127 וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל 3434424724
128 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
129 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים הוא 324344345534445443532076
130 הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד 45365344341041
131 כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש 23354434243344531656
132 וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים 43342434444441347
133 כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא 23643353829
134 וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף 343442344424341448
135 וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא 444353623
136 במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב 535245243342541451
137 ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב 3245425345241243
138 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 335343532635242561764
139 והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא 63463533833
140 כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא 23665443531041
141 כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה 544334342241138
142 והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה 5623334354241244
143 וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה 3434534634463241558
144 וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו 345453344351143
145 וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה 4436355730
146 אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן 2247623544546454453542188
147 על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו 23335523451035
148 והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה 643345544226241454
149 ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר 4345454244231244
150 ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל 3324354624466441560
151 והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף 6444634731
152 ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא 34443546246324244554432285
153 והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר 533332434524431448
154 והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 534346356464451462
155 ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 4233353254233344363564452489
156 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
157 דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו 3235423343251239
158 וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו 44444354261040
159 כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה 2233253543564551557
160 וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה 32253846833
161 כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 23342264451035
162 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
163 דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו 32354623554255451663
164 ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה 472342424624535441765
165 והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו 642464456941
166 ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם 33545456835
167 המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה 62263444243541349
168 כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל 223633653355643546343352392
169 זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה 3445444453451249
170 אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם 334334433353451450
171 זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים 354565856947
172 אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני 3342334442356275541869
173 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
174 קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות 224343363353253363252070
175 ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד 32442334825
176 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד 4343435423341242
177 ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות 53242433451035
178 ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים 532434534933
179 ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו 44255355325442453445222282
180 וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים 442442426351140
181 וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה 4262442623423434434232171
182 ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם 432355253232531447
183 ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם 342535525324343351761
184 ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו 445234535935
185 ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה 5323464534536434231869
186 ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת 42255452523251346
187 וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו 543234255465253332457442390
188 ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה 4224324344335355361865
189 ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה 333334343345434231757
190 ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 5234645252341245
191 וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב 55323254829
192 ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר 3436532436341246
193 ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה 3436345322463344335434232486
194 ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 524436645252341455
195 וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 5434424346333633461870
196 ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב 5234432324463336334653232542797
197 ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין 42435324324344335353352277
198 ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין 4534433334333534263352176
199 ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה 423234334435441448
200 ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה 43335562452443351661
201 ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה 4324754446434434231870
202 ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו 434533325324253434435242534344331108
203 ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו 532434424334353343364544562699
204 והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו 64535523
205 ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם 5342444234362444241864
206 כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם 434334445934
207 ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי 434445446254352251766
208 ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה 445226334331139
209 ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל 446335665942
210 ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה 5242232354455441554
211 ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה 3354434454433541558
212 ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם 446444554244451459
213 ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה 5233323346246441554
214 ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה 5324334445441245
215 ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה 53243254253444434243444342589
216 ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו 54255235321036
217 ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח 63423455342553332451971
218 ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה 343535242556434231763
219 ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה 34343345829
220 וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב 52463442372541351
221 ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח 34646345251042
222 וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה 524365246937
223 ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון 52434245337761355
224 ויקרב את העלה ויעשה כמשפט 52455521
225 ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר 5255345254341247
226 וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב 52434363363423472541973
227 ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד 362434566541148
228 וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה 62625566838
229 ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה 35335445444331350
230 וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים 4423236445571249
231 ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם 43523456234442231656
232 ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם 4254525243642355251868
233 ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם 53437355326447442332332285
234 ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה 425454544937
235 ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן 5324333445433234441863
236 ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה 53253535245443253342452281
237 ויקרבו וישאם בכתנתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר משה 656245433938
238 ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף יהוה 5324774625725343244623542533429116
239 ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה 5342424234455431554
240 וידבר יהוה אל אהרן לאמר 54244519
241 יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם 34233535234343471658
242 ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור 734434445938
243 ולהורת את בני ישראל את כל החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד משה 62352253345331346
244 וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים הוא 5324353547325644643523532496
245 ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק בניך הוא מאשי יהוה כי כן צויתי 635423343442251450
246 ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל 33633655435632334454352288
247 שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק עולם כאשר צוה יהוה 3646236555444263344342186
248 ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר 345333435253534641765
249 מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה 42525542353433423445442280
250 הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי 224232454534451449
251 וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה 54232462534447346445542290
252 וישמע משה וייטב בעיניו 5356419
253 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם 54233444829
254 דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ 423543435353241450
255 כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו 254534435351143
256 אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם 2222554752424335553332176
257 ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם 3424335253331240
258 ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם 3624335264331244
259 ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם 35254343443233331654
260 מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם 525724523935
261 את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו 22533423256457351661
262 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם 33325657334434343231970
263 ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו 443525355936
264 כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם 23325643331034
265 ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה 3352425322434361551
266 ואת הדאה ואת האיה למינה 34345519
267 את כל ערב למינו 2235412
268 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו 32535343361037
269 ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף 343436623
270 ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם 363434623
271 ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף 36553735837
272 כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם 234424333928
273 אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ 22253344243254643241964
274 את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו 23352553563563461666
275 וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם 33432453331033
276 ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 55246424832
277 וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב 34645424832
278 לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא 35335445445452324341972
279 וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 3424345245232464241863
280 והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם 525454245331142
281 וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו 334442446461144
282 והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת 64657528
283 אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב 3633424344241242
284 וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר 33343443322323222334534442442888
285 וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו 333333242354451447
286 מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא 34343443434343341656
287 וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם 333644463526431456
288 אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא 24443444641039
289 וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא 336223434431137
290 וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם 333234643331137
291 וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב 34253335464241348
292 והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב 5645424525454241561
293 וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל 344243324929
294 כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם 24243424224534424262322270
295 אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם 2527344353621246
296 כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ 23468652433527344241977
297 כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני 2345445436652431560
298 זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ 345533454435241454
299 להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל 63444446443241352
300 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
301 דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא 323543255354443441763
302 וביום השמיני ימול בשר ערלתו 56435523
303 ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה 63543443323352324341966
304 ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה 343555534432341453
305 ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן 63432343244342252334242272
306 והקריבו לפני יהוה וכפר עליה וטהרה ממקר דמיה זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה 744445443454251459
307 ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה 3243225342334344544452173
308 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
309 אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים 3244432424444445244223562485
310 וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו 44244444335434434354432282
311 ואם בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים 3443444342452336424442176
312 וראהו הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית 544644362344744441772
313 וראה הכהן אתו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס בגדיו וטהר 443464434334454534542080
314 ואם פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שנית אל הכהן 334644524654241456
315 וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת הוא 44446454431042
316 נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן 34244524828
317 וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת 444344443353241451
318 צרעת נושנת הוא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא 4534454262331245
319 ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן 3445455223453534441869
320 וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא 44445224424333431655
321 וביום הראות בו בשר חי יטמא 552324621
322 וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת הוא 4424354333431242
323 או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן 22443543241033
324 וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא 5444444424431246
325 ובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפא 4242445725
326 והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן 4553424465241248
327 וראה הכהן והנה מראה שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת הוא בשחין פרחה 444432453354343541764
328 ואם יראנה הכהן והנה אין בה שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים 3544323355244374441869
329 ואם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא 334444333931
330 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין הוא וטהרו הכהן 354524453541144
331 או בשר כי יהיה בערו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה 2324442545446241555
332 וראה אתה הכהן והנה נהפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת הוא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת הוא 43444335532443544343432281
333 ואם יראנה הכהן והנה אין בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן העור והוא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים 3544353355244374441872
334 וראהו הכהן ביום השביעי אם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע צרעת הוא 544623444433431453
335 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה בעור והוא כהה שאת המכוה הוא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה הוא 3545244433535424531868
336 ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן 42324234241030
337 וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שער צהב דק וטמא אתו הכהן נתק הוא צרעת הראש או הזקן הוא 442445324333243433442432377
338 וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים 344234435324433264234442380
339 וראה הכהן את הנגע ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור 4424464234332335433242172
340 והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית 6342464244441247
341 וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר 44244642344653244344542285
342 ואם פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו 3344445727
343 וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא 54434424444331348
344 ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן 363443324443541452
345 ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנת 42324444441035
346 וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרת כהות לבנת בהק הוא פרח בעור טהור הוא 444444443334431452
347 ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא 42443343827
348 ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא 344443343932
349 וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם צרעת פרחת הוא בקרחתו או בגבחתו 345253354436261455
350 וראה אתו הכהן והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשר 4344344662654331561
351 איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו 34333364541038
352 והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא 63245455443344341663
353 כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו 23342433334551344
354 והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים 524234432451138
355 או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור 2424652423531242
356 והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן 44525424242423333435242274
357 וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים 442462444934
358 וראה את הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממארת הנגע טמא הוא 42446234424242433446454332590
359 ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממארת הוא באש תשרף 4242242244262223434242453342785
360 ואם יראה הכהן והנה לא פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור 34442344242423331651
361 וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע והסגירו שבעת ימים שנית 445232474441143
362 וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת הוא בקרחתו או בגבחתו 4444244234245233336436262487
363 ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבס אתו וקרע אתו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב 33443444343242242242242269
364 ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פרחת הוא באש תשרפנו את אשר בו הנגע 343424242333433623242064
365 והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר 524242234343344441757
366 זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי עור לטהרו או לטמאו 34343426242422335251963
367 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
368 זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן 344545524936
369 ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע 44245444435251350
370 וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב 44453545334541353
371 וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים 4442542332341240
372 את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים 2443332433634443443452452486
373 והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה 4252535542442341554
374 וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים 452542244444425445442076
375 והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר 446422424343353244425424442692
376 וביום השמיני יקח שני כבשים תמימם וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן 563355532455634543332082
377 והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד 6452454443341248
378 ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה 44244634324535441661
379 ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן קדש קדשים הוא 424534253454254343532074
380 ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 44344424356333633461974
381 ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית 443442247934
382 וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה 44256243237424635441974
383 ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על דם האשם 543233424356333633462242383
384 והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה 6432243235444441554
385 ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה 4425425644241246
386 והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר 542435644441145
387 ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן 3234344333644633445332177
388 ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה 442334343434531449
389 והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה 53466242334441350
390 ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה 442343245345441451
391 ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 42344434424356333633462283
392 ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית 34342247829
393 והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה 446624323735441457
394 ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על מקום דם האשם 4424323243563336334624242485
395 והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה 6243224323544441552
396 ועשה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו 4242522354431240
397 את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה 2343244343254425441862
398 זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו 343234324361137
399 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
400 כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם 24234333355344361657
401 ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית 332454444241139
402 וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית 444244345243423442345242380
403 וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן הקיר 4244454762673241564
404 ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים 4424234624441243
405 ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית 34464434541041
406 וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא 44526334742442431661
407 ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא 34444524342442431656
408 ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית 55562364333241351
409 ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח 3444433265524541558
410 ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא 34443444534331348
411 ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא 4242534323462442431861
412 והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב 42423534241033
413 והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו 54425544251040
414 ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע 3234442344432444242442170
415 ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב 442435334541141
416 ושחט את הצפר האחת אל כלי חרש על מים חיים 42442332341031
417 ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שבע פעמים 4224343363444334655424352490
418 וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת 424355554445561461
419 ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וכפר על הבית וטהר 424424423442441447
420 זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק 353355624
421 ולצרעת הבגד ולבית 645315
422 ולשאת ולספחת ולבהרת 566317
423 להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת 54454345834
424 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
425 דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא 4235643324254331553
426 וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו הוא 445524242545531454
427 כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא 25344343433441346
428 ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 433645444241143
429 והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 524334345444241451
430 והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 54345444241039
431 וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 333545444241141
432 וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא 3534434726
433 וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 3433454246445444241869
434 וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 33323523445444241655
435 וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים 4333234332441238
436 וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר 34354244645444441664
437 וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן 563234233434423345242069
438 ועשה אתם הכהן אחד חטאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו 43434534444451351
439 ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב 423443442244241446
440 וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב 333334443444241448
441 ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב 4343343545241244
442 ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב 4243243544453424241863
443 וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא 334454333441140
444 וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 34645444241040
445 וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 343333445444241450
446 ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב 32532243344524241652
447 ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא 334334444443534441763
448 ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא 4243344324224242335444432479
449 כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה 2534423454423433434542175
450 וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 352445444241141
451 ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר 345524444935
452 וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד 5632342334642423341863
453 ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה 4424434344444451557
454 והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם 62356346525351355
455 זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה 34343443521035
456 והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה 5542446534241248
457 וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו 54234333464451350
458 ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת 542332443332244523532434244252996
459 בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה 434243235441138
460 כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם 423462424624724432442452384
461 ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה 4335335454341246
462 והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו 642253244441140
463 ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד 423663443341142
464 ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל 4423654355361250
465 והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת 642533455541146
466 והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה 63345642444443661668
467 והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו 642253244444225321758
468 ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת 435423554454435451769
469 ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות 425234443525325341760
470 ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו 433462354553352361766
471 ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת 42453352324542343334325552588
472 וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם 424535835344443451770
473 וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל 33244444424444442351968
474 ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב 4253444443345425541869
475 והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל 4423635555351250
476 וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי 44243343562531348
477 וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה 442332353642243532635432354333631110
478 ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר 45422523442551347
479 ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם 34234424333424621653
480 ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם 424454425442433344432072
481 ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה 33556522
482 והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה 6256454244524251560
483 ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם ואת בשרם ואת פרשם 3253453423445245532434342486
484 והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה 53454244524251349
485 והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם 53444654427352454361980
486 כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו 2434544374451249
487 שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם 353362734936
488 וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש 4434344234344243441863
489 וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר 424433435436322441760
490 והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את משה 53344423535344434231968
491 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
492 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר 324343235552433441759
493 איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה 334534323225234451757
494 ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליהוה לפני משכן יהוה דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו 333425645444244423544432386
495 למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה והביאם ליהוה אל פתח אהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים ליהוה אותם 435352632523465233424545542699
496 וזרק הכהן את הדם על מזבח יהוה פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח ליהוה 4423244334644451556
497 ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירם אשר הם זנים אחריהם חקת עולם תהיה זאת להם לדרתם 35326632463443351662
498 ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עלה או זבח 54334533345343231657
499 ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אתו ליהוה ונכרת האיש ההוא מעמיו 33342653554451352
500 ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה מקרב עמה 43453335342253452363432279
501 כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר 2343345325427233441863
502 על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם 225452332424362421755
503 ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר 4345333534332334423542173
504 כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו הוא כל אכליו יכרת 2323353445223252323332542475
505 וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר 33344554454442441662
506 ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו 32452444828
507 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
508 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם 323554346935
509 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו 5353522463433443248242179
510 את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם 254345433461143
511 ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה 62435343433341347
512 איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה 3322342554341240
513 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה 445324332451139
514 ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא 43424443828
515 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן 4524223532532451551
516 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה 4232232452531237
517 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה 423454532451141
518 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא 44424343828
519 ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא 443242333928
520 ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא 434242424431136
521 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה 44243332451034
522 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא 43424443828
523 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא 43424223323235543331960
524 ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה 42423455451038
525 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה 33452455831
526 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה 335235452932
527 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה 6236434225341244
528 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא 33245353828
529 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא 4423552424445331554
530 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם 25332335533461347
531 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה 545444425937
532 ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם 6324353436454361561
533 כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ 2226334436541244
534 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם 3444634324361246
535 כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם 2234364664431247
536 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם 62654563463533461671
537 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
538 דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם 3223355454243461555
539 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם 33553553461042
540 אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם 2426542433461245
541 וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו 3535566733
542 ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף 45466236341043
543 ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה 344464324934
544 ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 6432234364451246
545 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט 72452433445241349
546 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם 525442444433461454
547 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו 25353536832
548 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה 35445225341037
549 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר 24233424443231340
550 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה 2435323456341244
551 לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך 2435233234344451551
552 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה 234524223341134
553 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא 24245452533431346
554 לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה 2333233544341239
555 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך 245525532454552441766
556 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה 424234344545252423244252242687
557 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם 52452334331034
558 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא 44444442533526331660
559 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל 34246224652434435241969
560 ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה 56424365835
561 ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם 565246363461150
562 לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו 25232536828
563 לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך 243535234931
564 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה 4424654243341245
565 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה 242373445431141
566 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה 2556534730
567 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם 24243725533461350
568 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה 44453356341041
569 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו 34326243827
570 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם 5343334524245453461869
571 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה 2435457730
572 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים 5343434343346364451871
573 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה 622432563341140
574 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
575 ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן 33543345333633543424642283
576 ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי 43234463432534432552242277
577 ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו 34624262444545431662
578 ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם 5323448633255544431873
579 והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנת אחריהם ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו 5342437465234463431872
580 והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם 8652346734
581 ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם 62463346834
582 כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו 23334243334443421651
583 ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת 4342333423434461552
584 ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם 434234443355521451
585 ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם 4342435533521243
586 ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם 434235353535521452
587 ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם 433233333353534361759
588 ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו 43355343551040
589 ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם 434224535243535521761
590 ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא 43324242234254425336533443432896
591 ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם 4342334252444424465432176
592 וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו 54354242244441347
593 ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו 4342443344641245
594 ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו 43323433443641346
595 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה 622432563344433443422071
596 ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם 3444334622233421549
597 ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים 433525453433334346364252387
598 והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא 7355544443527554345363423100
599 והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי 62524345425521349
600 ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם 42324332535453521655
601 ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו 5423326345442451556
602 כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו 22544465561043
603 ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא 66643244241041
604 לא יטמא בעל בעמיו להחלו 24355519
605 לא יקרחה קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת 2545442562541248
606 קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש 547352622343626431767
607 אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו 335244552423361451
608 וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני יהוה מקדשכם 6223535342243461554
609 ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף 3332352435341240
610 והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם 55534243542342624246242281
611 ועל כל נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא 32422355241032
612 ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה 352334245233454341759
613 והוא אשה בבתוליה יקח 4373417
614 אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה 565323232255331449
615 ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו 34452345830
616 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
617 דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו 32443553423246351658
618 כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע 22332324332323241643
619 או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד 23342332321027
620 או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך 232224523242431440
621 כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את אשי יהוה מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב 23323444236234322352362271
622 לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל 3556364732
623 אך אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני יהוה מקדשם 225233523232342523452062
624 וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל 53243432351034
625 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
626 דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה 324346535352243262342071
627 אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה 34723343526363556464453424100
628 איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע 33444422624234533323334432583
629 או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו 23333334224342351649
630 נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים 33325243426223441652
631 ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא 34444262431036
632 נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה 45245234829
633 ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם 526344342263451453
634 וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש 322434352431135
635 וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו 424344342542551451
636 ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל 332442366241139
637 ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו 33245643242347444322422277
638 ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש 4243546444241246
639 ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהוה 35243523551037
640 והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם 643452623451144
641 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
642 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה 3243432355433453363553646365429115
643 לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים 643466629
644 כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם 232326225431134
645 ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו 4253554325424445232422174
646 עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה 42424242324263542432552274
647 ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה 43454435241038
648 ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו 55552657241046
649 ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם 4232623633253322431858
650 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
651 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה 32322244443356545351969
652 ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 42233325431031
653 וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצנכם תזבחו 3534565731
654 ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה 44426423341036
655 ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה 656334627
656 ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם 3522474353461248
657 המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה 644553634940
658 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
659 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי 32355454353533251660
660 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם 34455635432524335381977
661 אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם 354533536937
662 בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה 466343635940
663 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו 6334325544451248
664 ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 464343254241141
665 והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו 735444643254241457
666 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
667 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן 3235542424333362562356242487
668 והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן 52444654641044
669 ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה 646243424451144
670 ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין 636354353453541459
671 ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם 44525234326246347371976
672 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה 63544623635561358
673 עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה 254655374451150
674 ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה 95354363636651364
675 והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה 724455333233544356733452393
676 ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים 644354533451146
677 והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן 54323654423534541662
678 וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם 6443434325424343871873
679 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם 724524335452444433462078
680 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
681 דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש 32354464443555431664
682 כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה 25424735832
683 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
684 אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה 2546336343436277351876
685 וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם 35244432353454461661
686 כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה 224324443651139
687 וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה 3434254437244431556
688 כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם 252434737937
689 שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם 3533627544423551561
690 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
691 דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה 32354533463254451661
692 ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו 464325424934
693 שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו 4463546434373543254242185
694 אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו 3543535363535363351873
695 מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבתיכם אשר תתנו ליהוה 444585265273451464
696 אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון 25334662544224444655652291
697 ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים 634632335423536446442080
698 וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו 532544434746431458
699 בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת 444425644937
700 למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם 44625623574453461670
701 וידבר משה את מעדי יהוה אל בני ישראל 53244235828
702 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
703 צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד 223554332455241449
704 מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם 454444344234443471767
705 על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד 255425444935
706 ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת 5353444364441249
707 ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה 444626254441145
708 ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה 42643546351042
709 ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם 44446444335441353
710 והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם 5566532353244241559
711 ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי 423742344355528471772
712 ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן 4248235632333524421865
713 ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה 7543224727
714 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
715 הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה 425245526252453241762
716 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו 3354433245441244
717 ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת 4243445224355241553
718 ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת 42323334824
719 ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש 4346333726
720 ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו 42336432421033
721 שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו 33333323243342421647
722 ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת 446434625
723 משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם 434335423461141
724 וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה 53235725245633453434232283
725 וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר 5423344725
726 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה 3235542424333354351863
727 שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה 244334445261141
728 ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר 563544353245241455
729 את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ 245253452435441452
730 והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך 5343526677531256
731 ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל 75354264836
732 וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה 5234434354233453731867
733 והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם 64545544664351361
734 וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו 62363644354343532542642287
735 יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה 433634325352635251764
736 כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה 243343245261138
737 בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו 4544325727
738 וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו 35462335243241346
739 במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך 5435435535421248
740 לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך 32545435552453321660
741 ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם 343255623461143
742 ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח 6243556362441250
743 ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה 54464644837
744 וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו 35244622434271348
745 וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים 625345426451146
746 וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן 62466263246236531666
747 והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי 5245224247341244
748 ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ 436444625
749 כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו 24446344442441349
750 ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו 422423634351138
751 וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו 42355244332361346
752 ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו 32432424534323544361966
753 ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו 42434345522354451659
754 ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל 32424235343432364362342275
755 ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא 46333342344442531657
756 וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים 453354445937
757 ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל 44254434542335354351972
758 ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם 44524244331035
759 וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך 3444336225331242
760 אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך 23436563431039
761 את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך 24232472341033
762 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים 34636445332345361664
763 וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד 344352242431136
764 כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך 554323443933
765 ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב 4435332634541246
766 כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד 2423634525531244
767 לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך 242456623
768 ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה 55342353834341352
769 וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה 34754348343664351672
770 והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך 8366444357353524241878
771 וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר 342253343534324521757
772 אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו 44442356832
773 או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל 2322362447625351556
774 וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו 4244522344355444431866
775 אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו 234554545937
776 ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו 334523442344251448
777 כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך 534432546936
778 ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו 32444443531036
779 כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם 2235542364453461558
780 לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם 243545253452467423462080
781 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה 2556534730
782 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם 25435563833
783 ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו 56454534341043
784 והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם 5332454236546461562
785 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם 5446456332442461562
786 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב 626564629
787 ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב 5343434556641252
788 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם 65747472541051
789 ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו 6344436730
790 ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם 5563444731
791 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם 866364423942
792 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות 346364454355345471775
793 ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה 32523422541032
794 ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי 35532545542256251663
795 אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם 2343375425355563645662192
796 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם 53364643654341356
797 ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם 3232526543271244
798 ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה 624452553551146
799 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו 34433525342341345
800 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם 34333442653381351
801 והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם 732345472674561465
802 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי 34252633828
803 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם 6234464233271246
804 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב 6534347256365341566
805 בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו 53334345536556351668
806 ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי 34252634829
807 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם 644364233271144
808 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו 635465629
809 והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם 7266265262475441568
810 ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם 525472734461149
811 והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה 632454662938
812 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה 5457635546441258
813 אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה 244262344462445261764
814 כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה 234423248641142
815 והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף 8363556433334435431875
816 וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם 53553433435461353
817 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם 655436629
818 והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו 834556354341150
819 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי 6243345342334341553
820 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם 2333463462244434241863
821 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר 6255325432554541560
822 והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם 543426533424356434442078
823 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם 3236462636545323461873
824 וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה 63463634555536341671
825 אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה 3586334443534331561
826 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
827 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה 32355432435451348
828 והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש 444353324344533441762
829 ואם נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל 3434453726
830 ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים 33343253444556451663
831 ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף 3333234444453644531867
832 ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים 3343523444336451556
833 ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן 3235744634223424741869
834 ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש 343644523345431453
835 לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש 273433322433445437432073
836 ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן 3244326445625441558
837 והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה 643334254241140
838 ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך 3364624728
839 ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום 42424357433424534241969
840 ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו 3642446344421246
841 ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף 34553544343356331663
842 אם משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום 2445454728
843 ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך 33454424242256234551969
844 ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו 334246345344321450
845 ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד 324243324432431443
846 והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו 445435444451146
847 ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה 32353245551037
848 וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה 42424523442544351657
849 בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ 454444442441143
850 וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל 344445344935
851 אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא 24345525332322531653
852 ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך 35545454324551354
853 אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה 2233435332455524342335352483
854 כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת 23342424341031
855 וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה 344444353351142
856 ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו 33436634832
857 וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש ליהוה 34342343464351348
858 לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל 243333633643743241763
859 אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני 3533423235341240
                                                                                                                                                               
  סך הכל 11950 44790
     


Valid XHTML Valid CSS