פרשיות באמצע פסוק

 
    פרשיה פתוחה באמצע פסוק    
ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל {פ} ויהיו בני יעקב שנים עשר בראשית לה כב
ויהי אחרי המגפה {פ} ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר במדבר כו א
 
פרשיה סגורה באמצע פסוק
לא תרצח {ס} לא תנאף {ס} לא תגנב {ס} לא תענה ברעך עד שקר שמות כ יב
לא תחמד בית רעך {ס} לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך שמות כ יג
לא תרצח {ס} ולא תנאף {ס} ולא תגנב {ס} ולא תענה ברעך עד שוא דברים ה טז
ולא תחמד אשת רעך {ס} לא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך דברים ה יז
ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר {ס} ונפן ונעבר דרך מדבר מואב דברים ב ח
 
שירת הים
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר {ס} אשירה ליהוה כי גאה גאה {ס} סוס ורכבו רמה בים שמות טו א
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה {ס} זה אלי ואנוהו {ס} אלהי אבי וארממנהו שמות טו ב
יהוה איש מלחמה יהוה שמו שמות טו ג
מרכבת פרעה וחילו ירה בים {ס} ומבחר שלשיו טבעו בים סוף שמות טו ד
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן שמות טו ה
ימינך יהוה נאדרי בכח {ס} ימינך יהוה תרעץ אויב שמות טו ו
וברב גאונך תהרס קמיך {ס} תשלח חרנך יאכלמו כקש שמות טו ז
וברוח אפיך נערמו מים {ס} נצבו כמו נד נזלים {ס} קפאו תהמת בלב ים שמות טו ח
אמר אויב ארדף אשיג {ס} אחלק שלל תמלאמו נפשי {ס} אריק חרבי תורישמו ידי שמות טו ט
נשפת ברוחך כסמו ים {ס} צללו כעופרת במים אדירים שמות טו י
מי כמכה באלם יהוה {ס} מי כמכה נאדר בקדש {ס} נורא תהלת עשה פלא שמות טו יא
נטית ימינך תבלעמו ארץ שמות טו יב
נחית בחסדך עם זו גאלת {ס} נהלת בעזך אל נוה קדשך שמות טו יג
שמעו עמים ירגזון {ס} חיל אחז ישבי פלשת שמות טו יד
אז נבהלו אלופי אדום {ס} אילי מואב יאחזמו רעד {ס} נמגו כל ישבי כנען שמות טו טו
תפל עליהם אימתה ופחד {ס} בגדל זרועך ידמו כאבן {ס} עד יעבר עמך יהוה {ס} עד יעבר עם זו קנית שמות טו טז
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך {ס} מכון לשבתך פעלת יהוה {ס} מקדש אדני כוננו ידיך שמות טו יז
יהוה ימלך לעלם ועד שמות טו יח
כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים {ס} וישב יהוה עלהם את מי הים {ס} ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים שמות טו יט
 
שירת האזינו
האזינו השמים ואדברה {ס} ותשמע הארץ אמרי פי דברים לב א
יערף כמטר לקחי {ס} תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא {ס} וכרביבים עלי עשב דברים לב ב
כי שם יהוה אקרא {ס} הבו גדל לאלהינו דברים לב ג
הצור תמים פעלו {ס} כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול {ס} צדיק וישר הוא דברים לב ד
שחת לו לא בניו מומם {ס} דור עקש ופתלתל דברים לב ה
ה ליהוה תגמלו זאת {ס} עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך {ס} הוא עשך ויכננך דברים לב ו
זכר ימות עולם {ס} בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך {ס} זקניך ויאמרו לך דברים לב ז
בהנחל עליון גוים {ס} בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים {ס} למספר בני ישראל דברים לב ח
כי חלק יהוה עמו {ס} יעקב חבל נחלתו דברים לב ט
ימצאהו בארץ מדבר {ס} ובתהו ילל ישמן יסבבנהו יבוננהו {ס} יצרנהו כאישון עינו דברים לב י
כנשר יעיר קנו {ס} על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו {ס} ישאהו על אברתו דברים לב יא
יהוה בדד ינחנו {ס} ואין עמו אל נכר דברים לב יב
ירכבהו על במותי ארץ {ס} ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע {ס} ושמן מחלמיש צור דברים לב יג
חמאת בקר וחלב צאן {ס} עם חלב כרים ואילים בני בשן ועתודים {ס} עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר דברים לב יד
וישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית {ס} ויטש אלוה עשהו וינבל צור ישעתו דברים לב טו
יקנאהו בזרים בתועבת יכעיסהו דברים לב טז
יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום {ס} חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם דברים לב יז
צור ילדך תשי ותשכח אל מחללך דברים לב יח
וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו דברים לב יט
ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם {ס} כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם דברים לב כ
הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם {ס} ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם דברים לב כא
כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית {ס} ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים דברים לב כב
אספה עלימו רעות חצי אכלה בם דברים לב כג
מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי {ס} ושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי עפר דברים לב כד
מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה {ס} גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה דברים לב כה
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם דברים לב כו
לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו {ס} פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת דברים לב כז
כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה דברים לב כח
לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם דברים לב כט
איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה {ס} אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם דברים לב ל
כי לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים דברים לב לא
כי מגפן סדם גפנם ומשדמת עמרה {ס} ענבמו ענבי רוש אשכלת מררת למו דברים לב לב
חמת תנינם יינם וראש פתנים אכזר דברים לב לג
הלא הוא כמס עמדי חתום באוצרתי דברים לב לד
לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם {ס} כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו דברים לב לה
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם {ס} כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב דברים לב לו
ואמר אי אלהימו צור חסיו בו דברים לב לז
אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם {ס} יקומו ויעזרכם יהי עליכם סתרה דברים לב לח
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי {ס} אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא {ס} ואין מידי מציל דברים לב לט
כי אשא אל שמים ידי {ס} ואמרתי חי אנכי לעלם דברים לב מ
אם שנותי ברק חרבי {ס} ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי {ס} ולמשנאי אשלם דברים לב מא
אשכיר חצי מדם {ס} וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה {ס} מראש פרעות אויב דברים לב מב
הרנינו גוים עמו {ס} כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו {ס} וכפר אדמתו עמו דברים לב מג
 


Valid XHTML Valid CSS