חישוב מולד ראש השנה

אנא חשב משנת ועד

ידוע ומוכר לכל העוסקים ב'סוד העיבור', אשר מחשבים מולדות מבריאת העולם, המושג 'מולד בהר"ד'.
הכוונה היא לנקודת המוצא בחשבון המולדות, ממנו מחשבים מולד כל שנה אחרת.
הוא נקרא גם 'מולד תוהו', כיוון שהוא ... פשוט לא היה ולא אירע מעולם.

רבינו בחיי - בפירושו על התורה:

ויש לך לדעת כי יש בידינו קבלה בפסוק זה של בראשית שממנו יוצא שם בן מ"ב המיוחס למדת הדין עד בי"ת של "בהו" אך ע"י צרופים רבים. (מביא שזה רמוז בדילוגים של מ"ב אותיות מן המילה "בראשית")

'בהר"ד' מציין שהמולד "היה" אור ליום שני (ב'), חמש שעות מתחילת הלילה (ה'), ו-204 (ר"ד) חלקים

ב ר א ש י ת ב ר א א ל ה י ם א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ ו ה א ר ץ ה י ת ה ת ה ו ו ב
ה ו ו ח ש ך ע ל פ נ י ת ה ו ם ו ר ו ח א ל ה י ם מ ר ח פ ת ע ל פ נ י ה מ י ם ו י א מ
ר א ל ה י ם י ה י א ו ר ו י ה י א ו ר ו י ר א א ל ה י ם א ת ה א ו ר כ י ט ו ב ו י ב
ד ל א ל ה י ם ב י ן ה א ו ר ו ב י ן ה ח ש ך ו י ק ר א א ל ה י ם ל א ו ר י ו ם ו ל ח

סטטיסטיקות - בדיקה מושלמת

ישנו מחזור מתמטי של 689472 שנים - קישור למי שרוצה לבדוק

מחזור (1080) החלקים הינו 4104 שנים - הרי החישוב 19/5 (שנים) כפול 1080 (חלקים)

מחזור (24) השעות הינו 98496 שנים - הרי החישוב 19/5 (שנים) כפול 1080 (חלקים) כפול 24 (שעות)

מחזור (7) הימים הינו 689472 שנים - הרי החישוב 19/5 (שנים) כפול 1080 (חלקים) כפול 24 (שעות) כפול 7 (ימים)

במולד בהר"ד ישנם 2 ימים 5 שעות ו-204 חלקים
בחודש ירחי ישנם 29 ימים 12 שעות ו-793 חלקים

- בשבוע ישנם 7 ימים
- ביום ישנם 24 שעות
- בשעה ישנם 1080 חלקים
- בחלק אחד ישנם 76 רגעים (שנייה אחת = 22.8 רגעים)מספר השנים הכולל הפשוטות והמעוברות

ישנם סך הכל 689472 שנים במחזור (19/19) 100%
 
ישנם 254016 שנים מעוברות (7/19) 36.84% ישנם 435456 שנים פשוטות (12/19) 63.16%מספר השנים החסרות שכסדרן והשלמות

סוג השנה
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
חסרות - 175899 -
25.51%
כסדרן - 203785 -
29.56%
שלמות - 309788 -
44.93%פירוט מספר השנים הפשוטות והמעוברות

סוג השנה
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
חסרה (353) - 69222 -
10.04%
חסרה (383) - 106677 -
15.47%
כסדרה (354) - 167497 -
24.29%
כסדרה (384) - 36288 -
5.26%
שלמה (355) - 198737 -
28.83%
שלמה (385) - 111051 -
16.11%פירוט נוסף של 14 סוגי השנה

סוג השנה
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
בחג (353) - 39369 -
5.71%
זחא (353) - 29853 -
4.33%
בחה (383) - 40000 -
5.80%
החא (383) - 26677 -
3.87%
זחג (383) - 40000 -
5.80%
גכה (354) - 43081 -
6.25%
הכז (354) - 124416 -
18.05%
גכז (384) - 36288 -
5.26%
בשה (355) - 81335 -
11.80%
השא (355) - 22839 -
3.31%
זשג (355) - 94563 -
13.72%
בשז (385) - 32576 -
4.72%
השג (385) - 45899 -
6.66%
זשה (385) - 32576 -
4.72%מסודר בסדר עולה

סוג השנה
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
השא (355) - 22839 -
3.31%
החא (383) - 26677 -
3.87%
זחא (353) - 29853 -
4.33%
בשז (385) - 32576 -
4.72%
זשה (385) - 32576 -
4.72%
גכז (384) - 36288 -
5.26%
בחג (353) - 39369 -
5.71%
בחה (383) - 40000 -
5.80%
זחג (383) - 40000 -
5.80%
גכה (354) - 43081 -
6.25%
השג (385) - 45899 -
6.66%
בשה (355) - 81335 -
11.80%
זשג (355) - 94563 -
13.72%
הכז (354) - 124416 -
18.05%פירוט מדוייק של מניין ימי השנה בכל אחד מ-14 סוגי השנה השונים

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת סך הכל
בחג 50 51 51 51 50 50 50 353
זחא 51 51 50 50 50 50 51 353
בחה 54 55 55 55 55 55 54 383
החא 55 55 54 54 55 55 55 383
זחג 55 55 55 55 54 54 55 383
גכה 50 50 51 51 51 51 50 354
הכז 51 50 50 50 51 51 51 354
גכז 55 54 55 55 55 55 55 384
בשה 50 51 51 51 51 51 50 355
השא 51 51 50 50 51 51 51 355
זשג 51 51 51 51 50 50 51 355
בשז 55 55 55 55 55 55 55 385
השג 55 55 55 55 55 55 55 385
זשה 55 55 55 55 55 55 55 385
סה"כ 738 739 738 738 738 738 738 5167


פירוט מדוייק של מניין ימי מחזור 689472 השנים בכל אחד מ-14 סוגי השנה השונים

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת סך הכל
בחג 1968450 2007819 2007819 2007819 1968450 1968450 1968450 13897257
זחא 1522503 1522503 1492650 1492650 1492650 1492650 1522503 10538109
בחה 2160000 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000 2160000 15320000
החא 1467235 1467235 1440558 1440558 1467235 1467235 1467235 10217291
זחג 2200000 2200000 2200000 2200000 2160000 2160000 2200000 15320000
גכה 2154050 2154050 2197131 2197131 2197131 2197131 2154050 15250674
הכז 6345216 6220800 6220800 6220800 6345216 6345216 6345216 44043264
גכז 1995840 1959552 1995840 1995840 1995840 1995840 1995840 13934592
בשה 4066750 4148085 4148085 4148085 4148085 4148085 4066750 28873925
השא 1164789 1164789 1141950 1141950 1164789 1164789 1164789 8107845
זשג 4822713 4822713 4822713 4822713 4728150 4728150 4822713 33569865
בשז 1791680 1791680 1791680 1791680 1791680 1791680 1791680 12541760
השג 2524445 2524445 2524445 2524445 2524445 2524445 2524445 17671115
זשה 1791680 1791680 1791680 1791680 1791680 1791680 1791680 12541760
סה"כ 35975351 35975351 35975351 35975351 35975351 35975351 35975351 251827457המפתח עם כל האפשרויות - מפורט לכל סוגי השנים

הכז בשז >>> בחג >>> הכז השא השג
בשה זשה >>> זחא >>> גכה גכז
הכז >>> בחה >>> זשג
זשג >>> החא >>> גכה
בשה >>> זחג >>> הכז השא
החא זחא השא >>> גכה >>> זשג זשה
בחג זחג זשג השג >>> הכז >>> בחג בחה בשה בשז
זחא השא >>> גכז >>> בשה
גכז הכז בשז >>> בשה >>> זחא זחג זשג זשה
זחג בחג >>> השא >>> גכה גכז
בחה גכה זשה בשה >>> זשג >>> הכז החא השג
הכז >>> בשז >>> בחג בשה
זשג בחג >>> השג >>> הכז
בשה גכה >>> זשה >>> זחא זשגהמפתח הכי מקוצר של קישור השנים

בחג >>> הכז השא השג
זחג >>> הכז השא
בשז >>> בחג בשה
זשה >>> זחא זשג
החא >>> גכה >>> זשג זשה
בחה >>> זשג >>> הכז החא השג
השג >>> הכז >>> בחג בחה בשה בשז
גכז >>> בשה >>> זחא זחג זשג זשה
זחא >>> גכה גכז
השא >>> גכה גכזשנים המתחילות ביום ...

יום
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
שני - 193280 -
28.03%
שלישי - 79369 -
11.51%
חמישי - 219831 -
31.89%
שבת - 196992 -
28.57% = 2/7שנים שבהן פסח מתחיל ביום ...

יום
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
שבת - 193280 -
28.03%
ראשון - 79369 -
11.51%
שלישי - 219831 -
31.89%
חמישי - 196992 -
28.57% = 2/7

פשוט מזיזים כל אחד יומיים קדימה ונקבל: שבת כנגד שני , ראשון כנגד שלישי , שלישי כנגד חמישי , חמישי כנגד שבת


דחיות - ארבעת סוגי הדחיות - תזכורת

דחית א-ד-ו הינו כאשר המולד יוצא על ימים ראשון רביעי או שישי ונדחה ליום הבא

מולד זקן הינו מולד שעבר עליו 75% משעות היממה - כלומר גדול או שווה ל 18 שעות
(היה ויצא לאחר דחית מולד זקן על ימים א-ד-ו צריך לדחות זאת שוב בעוד יום)

אם המולד בשנה פשוטה חל ביום ג' בשעה ט' 204 חלקים או מאוחר יותר דוחים את ראש השנה ליום ה'

אם המולד אחרי שנה מעוברת חל ביום ב' בשעה טו' 589 חלקים או מאוחר יותר דוחים את ראש השנה ליום ג'מספר השנים שבהם יש דחיות של

נדחה ב...
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
אפס ימים - 268937 -
39.01%
יום אחד - 323824 -
46.97%
יומיים - 96711 -
14.02%צירופי דחיות - פרק מיוחד בחישוב

12784 = 100.00% = ב ט"ו תקפ"ט + ???
3712 = 29.04% = ב ט"ו תקפ"ט בלבד!
9072 = 70.96% = ב ט"ו תקפ"ט + מולד זקן

ישנם 12784 שנים של דחיות מסוג ב ט"ו תקפ"ט + ??? (המהווה 1.854% ממחזור 689472 השנים)
ישנם 3712 דחיות ב ט"ו תקפ"ט בלבד! ישנם 9072 דחיות ב ט"ו תקפ"ט + מולד זקן

לדחיית ב ט"ו תקפ"ט יש צירוף רק עם דחיית מולד זקן
כאשר יש דחיית ב ט"ו תקפ"ט היא תמיד תדחה ביום אחד

38391 = 100% = ג"ט ר"ד + ???
22839 = 59.49% = ג"ט ר"ד בלבד!
15552 = 40.51% = ג"ט ר"ד + מולד זקן + א-ד-ו

ישנם 38391 שנים של דחיות מסוג ג"ט ר"ד + ??? (המהווה 5.568% ממחזור 689472 השנים)
ישנם 22839 דחיות ג"ט ר"ד בלבד! ישנם 15552 דחיות ג"ט ר"ד + מולד זקן + א-ד-ו (א-ד-ו שני)

לדחיית ג"ט ר"ד יש צירוף רק עם דחיית מולד זקן + א-ד-ו
כאשר יש דחיית ג"ט ר"ד היא תמיד תדחה ביומיים

דחייה ביומים = מולד זקן + א-ד-ו + ??? = 73872
דחייה ביומים = מולד זקן + א-ד-ו בלבד! = 58320

דחייה ביום = א-ד-ו + מולד זקן + ??? = לא קיים
דחייה ביום = א-ד-ו + מולד זקן בלבד! = 73872

דחייה ביום = א-ד-ו בלבד! = 221616
דחייה ביום = מולד זקן בלבד! = 15552סיכום דחיות

סוג דחייה
689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
ב ט"ו תקפ"ט בלבד! - 3712 -
 
ב ט"ו תקפ"ט + מולד זקן בלבד! - 9072 -
 
ג"ט ר"ד בלבד! - 22839 -
 
ג"ט ר"ד + מולד זקן + א-ד-ו (א-ד-ו שני) בלבד! - 15552 -
 
א-ד-ו (ראשון) בלבד! - 221616 -
 
א-ד-ו (ראשון) + מולד זקן בלבד! - 73872 -
 
מולד זקן בלבד! - 15552 -
 
מולד זקן + א-ד-ו (א-ד-ו שני) בלבד! - 58320 -
 
א-ד-ו (ראשון) + מולד זקן בלבד! - 73872 -
 
ג"ט ר"ד + מולד זקן + א-ד-ו (א-ד-ו שני) בלבד! - 15552 -
 
ב ט"ו תקפ"ט + מולד זקן בלבד! - 9072 -
 
 
ללא דחייה כלל! - 268937 -
 מסודר בסדר עולה

סוג דחייה
689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
ב ט"ו תקפ"ט בלבד! - 3712 -
 
ב ט"ו תקפ"ט + מולד זקן בלבד! - 9072 -
 
ג"ט ר"ד + מולד זקן + א-ד-ו (א-ד-ו שני) בלבד! - 15552 -
 
מולד זקן בלבד! - 15552 -
 
ג"ט ר"ד בלבד! - 22839 -
 
מולד זקן + א-ד-ו (א-ד-ו שני) בלבד! - 58320 -
 
א-ד-ו (ראשון) + מולד זקן בלבד! - 73872 -
 
א-ד-ו (ראשון) בלבד! - 221616 -
 
ללא דחייה כלל! - 268937 -
 כעת נסכם את מספר השנים של כל סוג דחייה

סוג דחייה
שנים מתוך 689472
אחוז מדוייק ממחזור 689472 השנים
 
ב ט"ו
תקפ"ט
- 12784 -
 
ג"ט ר"ד - 38391 -
5.57%
א-ד-ו - 295488 -
42.86% = 3/7
מולד זקן - 172368 -
25% = 1/4
ללא דחייה כלל! - 268937 -
 

מן הסתם שדחיות א-ד-ו דוחות 3 סוגי ימים ויש לי את כל הדחיות במחזור ולכן אקבל 3 מתוך 7 ימים
מן הסתם מולד זקן דוחה רק מעל 75% ויש לי את כל הדחיות במחזור אז אני אקבל את המשלים שזה 25%במידה והסתבכתם עם צירופי הדחיות הכנתי לכם דיאגרמה שמפשטת זאת689472 = 268937 + 221616 + 73872 + 15552 + 58320 + 15552 + 22839 + 9072 + 3712


שימו לב כמה זה הופך זאת לפשוט יותר

ישנם בסך הכל 4 סוגי דחיות כנגד 4 סוגי מעגלים
(הערה: אדו שני בא אחרי מולד זקן והוא המעגל החמישי הפנימי ולכן לא החשבתי אותו כדחיה חמישית )

ישנם בסך הכל 8 צירופי דחיות וכנגד כל צירוף ישנו צבע שונה
(הערה: דחיית אדו שני ביחד עם מולד זקן בחרתי לשים באותו הצבע כגון אדו ראשון ביחד עם מולד זקן אבל המשמעות כמובן שונה)

דרך קלה לזכור זאת היא:

דחיית מולד זקן יכולה להיות ביחד עם כל אחת משלושת הדחיות האחרות (בנפרד!)
ואדו שני (הבא אחרי מולד זקן) יכול להיות ביחד עם דחיית ג"ט ר"ד בלבד


כללים נוספים

לא א-ד-ו ראש
לא א-ג-ו כיפור
לא ב-ד-ו פסח

לא קיימת שנה שמתחילה ביום שני והיא כסדרה
לא קיימת שנה שמתחילה ביום שבת והיא כסדרה
שנה שמתחילה ביום שלישי חייבת להיות כסדרהסימן אתב"ש למועדי החגים

את - תשעה באב יחול ביום שחל בו א של פסח
בש - שבועות יחול ביום שחל בו ב של פסח
גר - ראש השנה יחול ביום שחל בו ג של פסח
דק - קריאת התורה תחול ביום שחל בו ד של פסח
הצ - צום כיפור יחול ביום שחל בו ה של פסח
ופ - פורים (הקודם) חל ביום שחל בו ו של פסחשבעה מכל סוג

ישנם שבעה סוגי שנים פשוטות: בחג - בשה - גכה - הכז - השא - זחא - זשג
ישנם שבעה סוגי שנים מעוברות: בחה - בשז - גכז - החא - השג - זחג - זשה

שימו לב: ישנם שבעה סוגי שנים פשוטות והצמוד להן הן שבעה סוגי שנים נוספות מעוברות

מן הסתם על כל שנה פשוטה החלה באחת מארבעת הימים שני רביעי חמישי ושבת ישנה שנה מעוברת מתאימה
כלומר הוסף לשנים האלו חודש נוסף (אדר א) אשר גורם להזזה של שני ימים (האות השלישית - המיצגת את פסח - זזה בשני ימים בהתאמה)

בח ג-ה
בש ה-ז
גכ ה-ז
הכ ז-?
הש א-ג
זח א-ג
זש ג-ה

אך ישנו מקרה יוצא דופן והוא "הכז" כנגד "החא" כיוון שלא קיים שנה מסוג "הכב"

הכז הינו שנה המתחילה ביום חמישי - כסדרה - ופסח חל ביום שבת
אם נוסיף ליום שבת הזזה של יומיים נוספים (כלומר פסח יוצא ביום שני?!) ישנה יתרה של 2
כדי למצוא את השנה שכן קיימת ותואמת לשנת הכז אנו פשוט נפחית יום אחד מהשנה
כיוון שאין יותר שנים מעוברות שהן גם כסדרן (ישנה רק שנה אחת כזאת והיא גכז אשר לא מתאימה לעניין זה)

לאחר ההפחתה שנה זאת הופכת להיות שנה חסרה ופחות יום אחד גורם לפסח לנחות על יום ראשון ולא על יום שני
דבר הנותן את שנת החא ולכן שנה מסוג החא תואמת לעניין זה (מן הסתם היא היתרה משבעת סוגי השנים המעוברות)Valid XHTML Valid CSS