גמרא מסכת קידושין דף ל

לפיכך נקראו ראשונים "סופרים": שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים:

"כל הולך על גחון" (ויקרא יא) - וא"ו דגחון - חציין של אותיות של ספר תורה
"דרש דרש" (ויקרא י) - חציין של תיבות
"והתגלח" (ויקרא יג) - של פסוקים

"יכרסמנה חזיר מיער" (תהילים פ) - עי"ן דיער - חציין של תהלים
"והוא רחום יכפר עון" (תהילים עח) - חציו דפסוקים

בעי רב יוסף:

וא"ו דגחון - מהאי גיסא או מהאי גיסא?
אמר ליה: ניתי סת ואימנינהו

מי לא אמר רבה בר בר חנה: "לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום"?
אמר ליה: אינהו בקיאי בחסירות ויתרות, אנן לא בקיאינן.

בעי רב יוסף:

"והתגלח" - מהאי גיסא או מהאי גיסא?

אמר ליה אביי: פסוקי מיהא ליתו לימנוייה? בפסוקי נמי לא בקיאינן, דכי אתא רב אחא בר אדא אמר:
במערבא פסקי ליה להאי קרא לתלתא פסוקי: "ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן" (שמות יט)

תנו רבנן: "חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ספר תורה. יתר עליו תהלים שמונה. חסר ממנו דברי הימים שמונה."
תנו רבנן: "ושננתם" שיהו דברי תורה מחודדים בפיך: שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד!

הסבר


ההסבר יהיה רק לגבי ספר תורה (אני לא בודק ספרים אחרים נכון לשעה זו)

וא"ו דגחון - חציין של אותיות של ספר תורה ?!
"דרש דרש" - חציין של תיבות ?!
"והתגלח" - של פסוקים ?!

בבדיקה ראשונית של הפשט בתורה זה נראה דבר תמוהה כיוון שזה לא "מסתדר" אם הבדיקה הפשוטה
ומי שלא בודק קודם למה הכוונה יכול לטעות טעות מרה בהבנת הכוונה של הראשונים

בתורה יש 304,805 אותיות 79,977 מילים ו-5,845 פסוקים

האות הראשונה בתורה היא: "ב" (בראשית א א)
האות האמצעית בתורה היא: "א" (ויקרא ח כח)
האות האחרונה בתורה היא: "ל" (דברים לד יב)

"ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה" (ויקרא ח כח)

המילה הראשונה בתורה היא: "בראשית" (בראשית א א)
המילה האמצעית בתורה היא: "יסוד" (ויקרא ח טו)
המילה האחרונה בתורה היא: "ישראל" (דברים לד יב)

"וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו" (ויקרא ח טו)

אמצע הפסוקים הוא בפסוק ויקרא ח ח

"וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים" (ויקרא ח ח)

הבה נרשום זאת כך שיהיה יותר ברור מה צריך לבדוק!

וא"ו דגחון - חציין של אותיות [מיוחדות] של ספר תורה
"דרש דרש" - חציין של תיבות [כפולות]
"והתגלח" - של [טעמי] פסוקים

וכעת הדברים מקבלים משמעות שונה לחלוטין

נציג את פתרון על פי פנחס זלמן סג"ל , רבי יצחק זילבר זצ"ל ומחבר 'אהבת תורה' לגבי "דרש דרש"

דרש דרש

ניקח כעת את כל התיבות הכפולות בתורה (לפי הסדר שמופיע בתורה)

1הרמש הרמשויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ
2זרע זרעויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה
3זרע זרעויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה
4נח נחאלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח
5שבעה שבעהמכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו
6שבעה שבעהגם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ
7שנים שניםשנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח
8הרמש הרמשהמה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף
9שנים שניםויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים
10מאד מאדוהמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים
11השרץ השרץויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם
12הרמש הרמשכל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ
13שם שםאלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול
14תרח תרחואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט
15לך לךויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
16בארת בארתועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו
17עצר עצרכי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם
18אברהם אברהםויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני
19אברהם אברהםואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
20האדם האדםויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום
21יצא יצאויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו
22מאד מאדויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים
23עדר עדרויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר
24מלך מלךואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
25טרף טרףויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף
26יום יוםויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה
27העד העדויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם
28שכלתי שכלתיואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי
29טרף טרףויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה
30יעקב יעקבויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
31דלה דלהותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן
32משה משהוירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני
33כה כה... ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה ...
34חמרם חמרםויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ
35גאה גאהאז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
36גאה גאהותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
37שם שםויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
38יום יוםוהיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום
39בבקר בבקרוילקטו אתו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם השמש ונמס
40מעט מעטמעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ
41בבקר בבקרוהקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה
42יהוה יהוהויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת
43בבקר בבקרויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר
44איש אישויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים
45אשם אשםאשם הוא אשם אשם ליהוה
46בבקר בבקרוהאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים
47דרש דרשואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר
48השרץ השרץוכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל
49השרץ השרץכל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם
50השרץ השרץאל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם
51בהרת בהרתואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנת
52איש אישדברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא
53איש אישאיש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה
54איש אישואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עלה או זבח
55הגר הגרואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה מקרב עמה
56הגר הגרואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר
57איש אישאיש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה
58הגר הגרכאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
59איש אישואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
60הגר הגרואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
61איש אישכי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו
62איש אישאיש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע
63איש אישדבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ...
64איש אישואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
65איש אישואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא
66איש אישאלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו
67נתונם נתונםונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל
68חמשת חמשתולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
69איש אישוזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו
70איש אישעל פי יהוה פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה
71איש אישדבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל
72אמן אמןובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן
73עשרה עשרהכפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה
74נתנים נתניםכי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי
75איש אישדבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה
76ירק ירקויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף
77מאד מאדויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד
78יום יוםבמספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי
79מטה מטהדבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו
80הקרב הקרבכל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע
81עשרון עשרוןעשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים
82עשרון עשרוןעשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
83עשרון עשרוןעשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
84יצא יצאואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה
85בדרך בדרךאעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול
86מעט מעטונשל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך מעט מעט לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה
87שנה שנהעשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה
88צדק צדקצדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
89מעלה מעלההגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
90מטה מטההגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
91אני אניראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל

רבי יצחק זילבר זצ"ל כתב שהוא בדק ומצא 91 צמדי מילים כפולים כאלו ולפי זה האמצע הוא בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר (ויקרא ו ה).
אך מחבר 'אהבת תורה' כבר ידע מזה. וכתב שיש להוריד מן המנין את לֶךְ לְךָ (בראשית יב א) ואת שָׁם שָׂם (שמות טו כה)
שאינן אותה מילה אלא שתי מילים שונות שבמקרה אותיותיהן דומות.

ואז נשארים עם שמונים ותשע צמדי מילים והאמצע שלהם הוא בדיוק דָּרֹשׁ דָּרַשׁ!וא"ו דגחון


על מנת לתת מענה כיצד וא"ו דגחון - חציין של אותיות [מיוחדות] של ספר תורה
אנו נשתמש באותה השיטה שהוצגה לעיל על ידי רישום סדר כל האותיות המיוחדות בתורה
ולאחר מכן השמטת מה שלא שייך לאותיות המיוחסות תוך כדי שימור סדר הרכבן בתורה

ישנם 54 אותיות מיוחדות בתורה: "רבתי" , "זעירות" , "מנוקדות" ו-"ביה שמו"
( ישנם אותיות נסתרות וגם מנצפך שסופרים פעמיים - קישור לחץ כאן )

אנחנו כעת מדברים רק על האותיות הגלויות בתורה ולכן רשמתי את השאר בסוגרים

 
    אותיות שיש לנקד מעליהן     אותיות רבתיות     אותיות זעירות     אותיות "ביה שמו"    
מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות מיקום אות מיוחדת כמות
בראשית יח ט אליו 3 בראשית א א בראשית 1 בראשית ב ד בהבראם 1 בראשית א א בראשית 1
בראשית יט ל ובקומה 1 שמות לד יד אחר 1 בראשית כג ב ולבכתה 1 בראשית מט ח יהודה 1
בראשית לג ד וישקהו 6 ויקרא יא מב גחון 1 בראשית כז מו קצתי 1 שמות יד כח הבאים 1
בראשית לז יב את 2 שמות לד ז נצר 1 ויקרא א א ויקרא 1 ויקרא טז ח שני 1
במדבר ג לט ואהרן 5 ויקרא יג לג והתגלח 1 ויקרא ו ב מוקדה 1 במדבר כד ה מה 1
במדבר ט י רחקה 1 במדבר יד יז ויגדל 1 דברים לב יח תשי 1 דברים לא כח ואעידה 1
במדבר כא ל אשר 1 דברים ו ד שמע 1 סך הכל 6 סך הכל 6
במדבר כט טו ועשרון 1 דברים ו ד אחד 1
דברים כט כח לנו ולבנינו עד 12 דברים כט כז וישלכם 1 סך הכל ישנם 54 סוגים אבל אנו מונים כאן אך ורק את האותיות שימו לב האות הראשונה בספר תורה האות בי"ת היא אות רבתי וגם "ביה שמו" לכן לא סופרים אותה פעמיים ומניינה הוא אחד! וגם פה בזהה לפרשות התורה מניינן הוא ג"ן האות בי"ת חופפת לפרשת ניצבים (וילך)
דברים לב ו ה ליהוה 1
    סך הכל 32     סך הכל 10        
 

כעת אנו נתייחס רק לאותיות שמסמלות שינוי שהן: "רבתי" , "זעירות" ו-"ביה שמו"
כלומר כל 32 האותיות המיוחדות שיש לנקד מעליהן לא נכללות בספירה
כיוון שאנו סופרים את האותיות שמסמלות שינוי

אות רבתי שונה כיוון שהיא גדולה יותר
אות זעירא שונה כיוון שהיא קטנה יותר
אות "ביה שמו" שונה כיוון שהעמוד בספר תורה חייב להתחיל באות הזאת

אבל מתי שרשום אותיות מנוקדות הן לא משנות כלום היא האות עצמה אותה אות פשוט ישנה נקודה מעליה

כעת נשארנו עם 22 אותיות מיוחדות בתורה אך זהו מספר זוגי כיצד יתכן אמצע?

דבר תמוה שיש לתת עליו את הדעת הן שאלותיו של רבי יוסף:
וא"ו דגָּחוֹן מהאי גיסא, או מהאי גיסא? וְהִתְגַּלָּח מהאי גיסא, או מהאי גיסא?
רואים מכאן שרבי יוסף היה בטוח שהמספר הוא זוגי ועל כן האמצע חייב להיות 'מהאי גיסא או מהאי גיסא'.
והרי רבי יוסף עצמו מעיד שם 'אנן לא בקיאינן בחסרות ויתרות'.
ואם כן מהיכן ידע רבי יוסף שהמספר הוא זוגי?
אולי המספר אינו זוגי ועל כן הוא"ו היא בדיוק באמצע ?!

אנו נשתמש בשיטה של מציאת ששים ריבוא בתורה (בשיטת אותיות חסרות ויתרות) ששם גם צריך לדקדק ולהקפיד
שימו לב שספרנו את האות בי"ת של המילה בראשית פעמים ולכן למעשה יש לנו 21 אותיות מיוחדות

כעת נסדר אותן לפי הסדר ונקבל:

center

לא רק שגחון נמצא באמצע האותיות אלה שבכל צד יש עשרה אותיות!

דבר נוסף


שימו לב שאותיות "ביה שמו" מופיעות 3 בכל צד והוא משלים עשרה אותיות
כלומר תיבת "ביה" מלמעלה ותיבת "שמו" מלמטה נוריד את "ביה שמו" ונקבל:
(כפי שנאמר מקודם לא ניתן להוריד את אותיות "ביה שמה" ולהשאיר את האות הראשונה כאות רבתי)

center7vs10.png

לא רק שגחון עדיין נמצא באמצע האותיות אלה שבכל צד יש שבעה אותיות!

המשך בקרוב!

אני עדיין בודק עורך ומפשט כמה עניינים לפני שאני אעלה זאת לאתר


Valid XHTML Valid CSS